Đảng bộ Nghệ An coi trọng kiện toàn tổ chức đảng, tăng cưởng công tác phát triển đảng viên
Đồng chí Hoàng Thị Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình (TP. Vinh, Nghệ An) trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng đảng với đoàn công tác Tạp chí Xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng tổ chức đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện mô hình đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể cấp huyện; chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Ngày 19-11-2013 BanThường vụ Tỉnh ủy đã ra thông báo 937 – TB/TU để chỉ đao các đơn vị thực hiện. Đến nay thị xã Cửa Lò, huyện Thanh Chương, Tương Dương, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn… đã giải thể chi bộ cơ quan cấp xã. TP. Vinh, huyện Đô Lương, Tương Dương, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc đã chia tách đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể cấp huyện thành hai đảng bộ để hoạt động phù hợp với thực tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 2391 – ĐA/TU ngày 30-5-2012 về “sắp xếp tổ chức cơ sở đảng”. Trong 2 năm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện 2 đợt chuyển giao 69 TCCSĐ và 1.500 đảng viên, thành lập mới 2 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Việc bố trí, sắp xếp TCCSĐ ở cấp huyện từng bước hợp lý hơn; giảm đầu mối cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của các TCCSĐ.

Tháng 8-2014, toàn tỉnh còn 162 khối xóm chưa đủ đảng viên tại chỗ để thành lập chi bộ (trong đó 85 xóm giáo). Để khắc phục tình trạng đó, cấp ủy cơ sở đã phân công đảng viên là cán bộ, công chức xã tăng cường về sinh hoạt để thành lập chi bộ ở 116/162 khối xóm; thành lập 20 chi bộ ở các khối, xóm có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ riêng. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 26 xóm chưa có chi bộ, chưa có đảng viên

Công tác phát triển đảng viên

Được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, công tác phát triển đảng viên của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là kết nạp đảng viên dân tộc thiểu số, đảng viên tôn giáo, đảng viên vùng khó khăn. Từ 2010 đến 6-2014 đã kết nạp được 25.318 đảng viên, trong đó trung bình hằng năm toàn tỉnh kết nạp gần 1.000 đảng viên dân tộc thiểu số, trên 10 đảng viên tôn giáo.

Chất lượng đảng viên kết nạp được tăng lên, có 92 % trình độ THPT; 94,6% trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.

Công tác cán bộ

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, biên chế các cơ quan, đơn vị được giao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, định mức quy định của Trung ương và tình hình thực tê của địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Năm 2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức 2 lớp cao cấp chính trị hệ tại chức với 180 học viên, 22 lớp trung cấp chính trị với 1.613 học viên, cử 49 đồng chí đi học cao cấp chính trị tập trung, 7 đồng chí đi học thạc sỹ và 01 đồng chí học nghiên cứu sinh; cán bộ trưởng, phó ban cấp huyện được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ…

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, công tác tổ chức xây dựng đảng ở đảng bộ tỉnh Nghệ An thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: công tác phát triển đảng viên ở vùng giáo và trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; trình độ nhận thức, năng lực thực tiễn của cán bộ cơ sở, nhất là khối xã, thị trấn ở vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế; chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị trên một số lĩnh vực còn chồng chéo…

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thời gian tới, Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở những nơi chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên.

Hai là, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp mô hình TCCSĐ cho phù hợp, gắn công tác xây dựng đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, đảng ủy, chi bộ, đảng bộ trong các loại hình TCCSĐ.

Bốn là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên.

Sáu là, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các văn bản quy định, quy chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất