Thành lập Cục Bảo vệ chính trị nội bộ

Theo đó, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ là cơ quan trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương trên cơ sở tổ chức lại Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chức năng là cơ quan tham mưu về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời là cơ quan giúp việc của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Cục Bảo vệ chính trị nội bộ có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tham mưu, đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương và Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, biện pháp lớn chỉ đạo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ và kiểm tra về bảo vệ chính trị nội bộ đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị và giải quyết đơn thư khiếu nại; nắm tình hình chính trị nội bộ và kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý, khai thác hồ sơ, thông tin nghiệp vụ bảo vệ chính trị nội bộ…

Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Tổ chức Trung ương và Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất