Đảng bộ TP. Hải Phòng: Hiệu quả từ một đề án
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao cờ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Đảng bộ TP. Hải Phòng hiện có 35 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy (trong đó có 15 đảng bộ quận, huyện; 2 đảng bộ khối; 11 đảng bộ cấp trên cơ sở; 7 đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy) với 1.330 TCCSĐ và 111.416 đảng viên.

Những năm qua, Thành uỷ Hải Phòng luôn quan tâm chỉ đạo việc sắp xếp các tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở, đồng thời chỉ đạo xây dựng mô hình TCCSĐ phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, đơn vị, nhất là loại hình TCCSĐ thuộc khu vực doanh nghiệp. Hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ thành phố cơ bản được kiện toàn, sắp xếp theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Các tổ chức đảng duy trì được sự ổn định về tổ chức và hoạt động, thực hiện vai trò giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên.

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá thực trạng cho thấy: loại hình tổ chức đảng ở một số đơn vị sắp xếp chưa thật sự thống nhất; TCCSĐ trực thuộc quận ủy, huyện ủy này nhưng trụ sở chính của đơn vị lại ở quận, huyện khác. Một số đơn vị đã có sự thay đổi về quy mô nhưng chưa được sắp xếp kịp thời về tổ chức đảng và chưa đúng quy định của Điều lệ Đảng nên có ảnh hưởng nhất định đến năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng. Một số đảng uỷ cơ sở có các tổ chức đảng trực thuộc xét về tính chất và loại hình không phù hợp. Số chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc cấp ủy cấp trên cơ sở có quy mô nhỏ, nhiều đầu mối, khó khăn cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên. Bên cạnh đó, một số đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy có vị trí, quy mô số lượng đảng viên lớn nhưng chưa được xem xét, quyết định là đảng bộ cấp trên cơ sở hoặc giao quyền cấp trên cơ sở. Một số đảng bộ cơ sở đã cổ phần hóa hoặc đang trong lộ trình cổ phần hóa có sự thay đổi về vị trí, tính chất hoặc không ít doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất, số lao động và số đảng viên giảm, nhưng tổ chức đảng chưa được sắp xếp lại.

Từ thực trạng trên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giao cho Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức đảng trong Đảng bộ thành phố. Đề án được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và ban hành Kết luận số 12-KL/TU ngày 18-3-2014 về phương hướng sắp xếp tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP. Hải Phòng, trong đó xác định mục tiêu, quan điểm sắp xếp tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP. Hải Phòng là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Từ chủ trương...

Việc sắp xếp các tổ chức đảng trong Đảng bộ thành phố phải đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn của địa phương nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức đảng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở, tạo điều kiện cho các tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả. Sắp xếp các tổ chức đảng trực thuộc các cấp ủy thuộc Đảng bộ thành phố nhằm từng bước giảm đầu mối trực thuộc Thành ủy và cấp ủy cấp trên cơ sở; việc sắp xếp phải được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đảm bảo để các tổ chức đảng gần nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Việc sắp xếp tổ chức đảng bảo đảm theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; đồng thời xem xét yếu tố đặc thù, vị trí trọng yếu, quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội đối với thành phố để sắp xếp đảm bảo phù hợp, phát huy hiệu quả. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và được xác định là công việc thường xuyên, song việc sắp xếp cần được tiến hành thận trọng, khách quan, không gây xáo trộn lớn, đảm bảo nâng cao thực chất về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; bảo đảm sự lãnh đạo đồng bộ của tổ chức đảng với các tổ chức đoàn thể và không tăng biên chế; các cấp ủy phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành có trụ sở làm việc trên địa bàn quận, huyện nhưng có nhiệm vụ tham mưu về chủ trương, chính sách, nghiệp vụ, kỹ thuật ở phạm vi toàn thành phố do ngành dọc quản lý thì tổ chức đảng trực thuộc theo ngành dọc. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp do ngành dọc cấp trên quản lý về biên chế, quỹ lương, nhiệm vụ chuyên môn nhưng trụ sở làm việc và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, huyện thì tổ chức đảng trực thuộc quận, huyện ủy.

TCCSĐ trực thuộc quận ủy, huyện ủy nhưng không có trụ sở chính ở địa phương thì xem xét chuyển về trực thuộc quận, huyện ủy nơi doanh nghiệp, đơn vị có trụ sở đăng ký và hoạt động. Các TCCSĐ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Thường vụ Thành ủy hoặc UBND thành phố quyết định thành lập và quản lý trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố; TCCSĐ trong các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố.

Các TCCSĐ trực thuộc Thành ủy phải có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; nếu là TCCSĐ trong doanh nghiệp thì phải là doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần, trong đó Nhà nước chiếm trên 50% cổ phần và đủ số lượng đảng viên theo quy định.

... Đến thực hiện

Trên cơ sở mục tiêu và quan điểm chung, Thành ủy Hải Phòng thống nhất quan điểm cụ thể, qua đó xác định rõ tiêu chí, điều kiện, loại hình tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cấp trên trực tiếp nào cho phù hợp. Từ đó, Thành ủy đã ban hành quyết định sắp xếp 34 chi, đảng bộ về trực thuộc các quận, huyện ủy, đảng ủy khối. Cụ thể:

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuyển giao 2 đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố do vị trí, tính chất có sự thay đổi, doanh nghiệp cổ phần hóa, quy mô sản xuất thu hẹp, lao động và số đảng viên giảm; chuyển 9 TCCSĐ thuộc một số quận ủy mà doanh nghiệp, đơn vị không có trụ sở chính ở địa phương về trực thuộc cấp ủy nơi doanh nghiệp, đơn vị đứng chân; 15 TCCSĐ là loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước có quy mô nhỏ, hoạt động phân tán trên địa bàn thành phố và một số TCCSĐ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố về trực thuộc quận, huyện ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố; 8 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố về trực thuộc quận, huyện ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố do vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ không phù hợp.

Nâng cấp 4 đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy có quy mô, tính chất, vị trí, vai trò trọng yếu, nhiều đảng viên, có đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố lên đảng bộ cấp trên cơ sở; đồng thời xem xét giao một số quyền cấp trên cơ sở cho 2 đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Chỉ đạo các cấp ủy quận, huyện kiện toàn, sắp xếp lại 40 chi, đảng bộ cho phù hợp, đúng quy định Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Và hiệu quả

Việc sắp xếp các tổ chức đảng bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn của thành phố đã tạo cho các tổ chức đảng duy trì được sự ổn định về tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả vai trò giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên.

Các tổ chức đảng sau khi được kiện toàn, sắp xếp đã có bước chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở. Đồng thời, bảo đảm tạo điều kiện cho cấp ủy cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo thuận lợi, quản lý chặt chẽ có hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc.

Các tổ chức đảng của Đảng bộ thành phố được sắp xếp theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, quận, huyện đã có điều kiện thuận lợi để gần nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và tham gia có hiệu quả các phong trào, các hoạt động của địa phương.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất