Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
Hội thảo chuyên đề: Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn khu dân cư tại phường An Hải Đông
Phường An Hải Đông (Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng) có trên 17.280 dân, trong đó thanh niên chiếm khoảng 24%; lực lượng lao động trẻ chiếm 50%. Có trên 2.500 thanh niên trong độ tuổi từ 16-30, trong đó có trên 1.000 thanh niên đang sinh sống, sinh hoạt tại phường hoặc đi làm ăn nơi khác.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường hiện có 17 chi đoàn (12 chi đoàn theo địa bàn dân cư, 4 chi đoàn trường học và 1 chi đoàn quân sự). Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phường có 16 chi hội với 376 hội viên. Nhìn chung, số đoàn viên, thanh niên ở ngoài tổ chức đoàn, hội còn khá đông.

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN phường An Hải Đông đã có nhiều cố gắng để thực hiện vai trò, chức năng của mình như chú trọng tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, động viên đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội… Qua đó, tổ chức đoàn, hội đã không ngừng được củng cố và phát triển, số lượng đoàn viên, hội viên ngày một tăng… Ban Chấp hành Đoàn phường đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Một số đoàn viên, thanh niên đã trở thành cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, chính quyền phường…

Tuy nhiên, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường, hoạt động của Đoàn phường vẫn còn hạn chế: Giác ngộ chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận thanh niên còn thấp. Một số thanh niên chưa xác định đúng lý tưởng và mục đích phấn đấu, còn ngại khó, ngại khổ, chưa có ý thức làm chủ, còn ỷ lại vào gia đình và xã hội. Hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội LHTN phường chưa đổi mới kịp với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới. Công tác tập hợp thanh niên, nhất là địa bàn khu dân cư còn yếu. Tổ chức và phong trào thanh niên chưa phát triển đều khắp, chưa có tính bền vững; số lượng đoàn viên, hội viên còn ít, đội ngũ cán bộ đoàn còn thiếu kinh nghiệm và chưa có tính ổn định. Vai trò lãnh đạo của Đoàn thanh niên và Hội LHTN phường chưa được phát huy tốt…

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”, Thông báo kết luận số 380-TB/TW ngày 23-9-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Năm Thanh niên 2011”, từ thực tiễn tình hình thanh niên của địa phương, Đảng uỷ phường An Hải Đông xác định nhiệm vụ công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay là:

Một là, tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên trong tình hình mới; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo công tác thanh niên; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho thanh niên, làm cho thanh niên kiên định mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng, thấy rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên để phấn đấu thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước. Nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; xây dựng lối sống lành mạnh, khiêm tốn, góp phần đấu tranh chống mọi biểu hiện lệch lạc về nhận thức chính trị và các biểu hiện thoái hoá, biến chất trong thanh niên.

Hai là, các cấp ủy đảng cần động viên thanh niên tham gia tích cực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương thông qua phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” gắn với hai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội và xây dựng đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh.

Ba là, đảng ủy lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể phối hợp triển khai những biện pháp tích cực, hiệu quả để từng bước đáp ứng những lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên như: việc làm, học tập văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ và tạo ra những điều kiện cần thiết cho thanh niên tham gia sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, đặc biệt là ở khu dân cư, tạo điều kiện tốt cho đoàn viên ưu tú vào Đảng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Năm là, tập trung lãnh đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn phường và Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam phường, ban chấp hành các chi đoàn, chi hội. Cấp ủy chỉ đạo sâu sát để sớm khắc phục tình trạng yếu kém về tổ chức và hoạt động của một số chi đoàn, chi hội hiện nay. Quan tâm nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, phát triển đoàn viên mới đảm bảo chất lượng, thu hút đông đảo số đoàn viên và thanh niên còn đứng ngoài tổ chức tham gia sinh hoạt đoàn, hội. Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với kiện toàn bộ máy tổ chức đoàn, hội.

Sáu là, tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trở thành những “Cháu ngoan Bác Hồ”. Chú trọng phát huy tốt vai trò của gia đình, nhà trường, đoàn thể và xã hội trong việc giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thanh thiếu niên, nhi đồng.

Phản hồi (1)

Trần việt Thao 12/10/2011

Kính gửi: BTC TW Đảng & Tác giả bài viết ! Nhân dịp chuẩn bị đại hội Đoàn các cấp, để giúp các cơ sở đảng và các cấp bộ Đoàn thực hiện đúng đắn quy chế cán bộ Đoàn TNCSHCM do BBT TW Đảng ban hành ngày 8/2/2000; đề nghị BTC TW Đảng quan tâm nghiên cứu có thêm văn bản hướng dẫn cụ thể cho các cấp bộ Đoàn về thực hiện quy chế. Vì rằng, việc thực hiện Quy chế còn một số điều chung chung, ví dụ: Trong điều 6, chương II, QC có ghi về quyền của CB Đoàn " được bố trí công tác phù hợp khi quá tuổi làm cán bộ Đoàn". Theo đó thì việc bố trí công tác phù hợp ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đoàn hay ở các cơ quan khác thì chưa cụ thể. Và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cũng chưa được quy định cụ thể trong quy chế. Mặt khác, nhân dịp đại hội Đoàn các cấp đề nghị BTC quan tâm có hướng dẫn cụ thể hơn nữa về công tác xây dựng tổ chức Đoàn, công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân sự,...của các cấp bộ Đoàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu Đoàn TN là lực lượng xung kích hưởng ứng thực hiện thắng lợi đuờng lối của đảng đã xác định trong Văn kiện ĐH XI của Đảng.Đồng thời qua đây cũng thể hiện cụ thể sự tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác TN. Kính mong được quý ban quan tâm xem xét và nghiên cứu giải quyết. Tôi chân thành cảm ơn !

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất