Giới thiệu, trưng bày Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt Tủ sách chi bộ điện tử

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của in-tơ-nét, mặt trận tư tưởng, chính trị cũng phải đối mặt với những chiêu thức và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp. Chúng đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng mạng xã hội để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin bịa đặt, xuyên tạc với quy mô ngày càng rộng, mức độ ngày càng mạnh nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta yêu cầu: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”.  


Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (ảnh trên) nhấn mạnh, Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xây dựng và ra mắt bạn đọc là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tủ sách tập hợp hơn 160 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Theo đồng chí Phạm Thị Thinh, trong xu thế phát triển của công nghệ số, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đa dạng hóa sản phẩm, là một trong những nhà xuất bản đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại. Hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử Stbook.vn của Nhà xuất bản sau hơn 2 năm hoạt động cũng đã ghi nhận một số kết quả nhất định. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, gây ảnh hưởng nặng nề 2 năm qua, cùng với toàn ngành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nỗ lực tìm hướng đi mới nhằm biến khó khăn thành cơ hội, hướng đến việc đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm triển khai và đẩy mạnh việc xuất bản sách điện tử và bán hàng trực tuyến.


Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Tủ sách chi bộ điện tử.

“Đến nay, trang sách điện tử Stbook.vn đã xuất bản, phát hành được hơn 400 ấn phẩm điện tử, trong đó có nhiều ấn phẩm phục vụ bạn đọc miễn phí. Song song với các tủ sách giấy truyền thống, trang sách điện tử Stbook.vn của Nhà xuất bản cũng lần lượt xây dựng các tủ sách điện tử như: Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách lãnh đạo, quản lý... Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng ra mắt Tủ sách chi bộ điện tử trên trang Stbook.vn. Các sách trong Tủ sách chi bộ nói riêng cũng như Stbook.vn nói chung, với giao diện trang nhã, dễ nhìn, đọc được trên nhiều thiết bị khác nhau, giúp bạn đọc tiếp cận ấn phẩm một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Tính đến thời điểm hiện nay, Tủ sách chi bộ trên Stbook.vn đã cập nhật được hơn 80 đầu sách xuất bản trong thời gian gần đây. Thời gian tới, Nhà xuất bản sẽ tiếp tục lựa chọn, cập nhật thêm các sách mới để đáp ứng nhu cầu bạn đọc”, đồng chí Phạm Thị Thinh nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất