Những tín hiệu vui từ công tác phát triển đảng viên ở Vĩnh Phúc
Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan (thứ ba, trái sang) tặng hoa các đảng viên trẻ là đoàn viên, học sinh, sinh viên tại Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022. Ảnh: TL.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên, nâng cao nhận thức, ý thức của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên trước tình hình mới được Tỉnh uỷ quan tâm đẩy mạnh. Công tác lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác để tập hợp quần chúng, phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên được thực hiện thường xuyên ở các đảng bộ.

Từ năm 2010 đến 2020, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 25.529 đảng viên (trung bình mỗi năm kết nạp được hơn 2.320 đảng viên). Để khắc phục tình trạng số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm giảm, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức ký cam kết và giao chỉ tiêu kết nạp cụ thể cho BTV các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, hằng quý có kiểm tra, đánh giá và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cuối năm của đảng bộ. Theo đó, công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, có chương trình, kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho cơ sở hằng năm.

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30-1-2013 của Ban Tổ chức Trung ương về thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, đến cuối năm 2021, toàn tỉnh đã kết nạp được 170 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện. 

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Đến tháng 10-2022, huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành hơn 82% chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Xác định đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, những tháng cuối năm, Đảng bộ huyện tích cực chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên bảo đảm cả về số lượng và chất lượng.

Kinh nghiệm của Vĩnh Tường là căn cứ vào đặc điểm của từng địa phương để giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho phù hợp. BTV huyện uỷ thành lập các tổ công tác, giao mỗi đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với những chi, đảng bộ có số lượng đảng viên mới kết nạp còn thấp, Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề sâu về nội dung này, tiếp tục rà soát nguồn, có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục, thu hút quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp được gần 200 đảng viên, đạt hơn 82% chỉ tiêu được giao. Trong đó, 9 tháng năm 2022, đã có nhiều đảng bộ xã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên như Ngũ Kiên, Lũng Hoà, Tân Tiến, Vân Xuân, Vĩnh Thịnh. Các đảng bộ cơ sở khác cũng đã đạt trên 70% kế hoạch được giao. Để có được kết quả tích cực đó, người đứng đầu các chi, đảng bộ trực thuộc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện linh hoạt các giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên.

Tặng hoa các đảng viên mới tại Lễ kết nạp Đảng ở Đảng bộ Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TL

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa các đảng viên mới tại Lễ kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TL.

Với phương châm kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Tam Đảo luôn quan tâm tới công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng. Huyện uỷ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, gương mẫu trong phong trào để có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Với những giải pháp tích cực đã được triển khai, đến hết tháng 9-2022, Đảng bộ huyện Tam Đảo đã kết nạp được 159 đảng viên, đạt 106% chỉ tiêu kết nạp đảng viên được BTV Tỉnh ủy giao năm 2022.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy Quân sự tỉnh đặc biệt coi trọng và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng lực lượng trưởng thành, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, kết hợp chặt chẽ việc phát triển đi đôi với rèn luyện, củng cố đội ngũ đảng viên. Gắn công tác phát triển đảng viên với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Để đảm bảo chất lượng đảng viên, các cấp ủy đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện nghiêm túc từng khâu, từng bước trong việc lựa chọn, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên. Để tạo môi trường thi đua, phấn đấu, rèn luyện cho quần chúng, các tổ chức như đoàn thanh niên, hội phụ nữ và hhội đồng quân nhân ở các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới hoạt động để thu hút sự tham gia của quần chúng. Qua đó, kịp thời phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú để đề nghị bồi dưỡng, theo dõi, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã kết nạp được 60 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 14 đảng viên, hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu.

Năm 2022, Đảng bộ huyện Sông Lô được giao chỉ tiêu kết nạp 170 đảng viên. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, BTV Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phát triển đảng viên. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên; tập trung tạo nguồn kết nạp đảng viên là đoàn viên, thanh niên; cán bộ, hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; bộ đội xuất ngũ, công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế... Trên cơ sở đánh giá, phân tích đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, BTV Huyện ủy Sông Lô đã ban hành quyết định về giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong đó, chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao cụ thể cho từng chi, đảng bộ trực thuộc.

BTV Huyện ủy chỉ đạo, quán triệt phương châm kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác; quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng; luôn đảm bảo chặt chẽ về quy trình, thủ tục trong quá trình kết nạp đảng viên... Các chi, đảng bộ thường xuyên rà soát, bổ sung, đánh giá nguồn kết nạp đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi danh sách tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đối với những quần chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động nhằm kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, gương mẫu trong phong trào để có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện cho họ phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Với nhiều giải pháp tích cực, đến hết tháng 8-2022, Đảng bộ huyện Sông Lô đã kết nạp được 173 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu được giao.

Để đảm bảo nguồn cán bộ, đảng viên kế cận, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh toàn diện, Đảng bộ TP. Vĩnh Yên luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Hằng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên ở Vĩnh Yên luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày càng hiệu quả.

Xác định rõ nguyên nhân thiếu nguồn kết nạp đảng viên, BTV Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và tăng cường công tác kết nạp đảng viên. Trên cơ sở chỉ đạo của BTV Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi, đảng bộ trực thuộc phù hợp với với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BTV phụ trách địa bàn theo dõi, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, rèn luyện, xem xét, đề xuất kết nạp đảng viên. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường rèn luyện, thử thách cho quần chúng phấn đấu, từ đó, lựa chọn những nhân tố tích cực, nổi trội, ưu tú, giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng để kết nạp.

Với những giải pháp tích cực, 5 năm qua, trung bình mỗi năm, Đảng bộ thành phố kết nạp được 180 đảng viên. Năm 2021, kết nạp 215 đảng viên, vượt chỉ tiêu BTV Tỉnh ủy giao. 9 tháng đầu năm 2022, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 146/212 đảng viên, đạt tỷ lệ 69% chỉ tiêu tỉnh giao.

Với cách làm hiệu quả từ các địa phương trong tỉnh, đến hết quý III năm 2022, toàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã kết nạp được 1.545 đảng viên, đạt 77,25% so với chỉ tiêu giao, vượt 22% so với cùng kỳ năm 2021. Đội ngũ đảng viên đông về sống lượng, mạnh về chất lượng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ cở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, góp phần để Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất