Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Hợp (Bình Xuyên) hướng dẫn công tác phát triển đảng viên ở Chi bộ thôn Chợ Nội. Ảnh Dương Hà.

Nhận diện những hạn chế, yếu kém

Một số cấp uỷ chưa thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ theo quy định; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực vận dụng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số TCCSĐ còn yếu, chưa đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp diễn ra ở cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng chưa thường xuyên; việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng còn yếu, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn phổ biến. Sự kết hợp giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát chưa thật chặt chẽ.

Công tác đánh giá phân loại TCCSĐ, đảng viên hằng năm còn hình thức và chạy theo thành tích, chưa phản ánh đúng thực chất. Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của một số cấp uỷ cơ sở và chi bộ chưa kịp thời, còn tình trạng thụ động, ỷ lại, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Một số TCCSĐ chưa thật sự đoàn kết, thống nhất; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng chưa thực hiện nghiêm túc, còn hình thức. Chất lượng và trình độ, năng lực của đội ngũ cấp uỷ viên và cán bộ, đảng viên ở cơ sở còn nhiều yếu kém.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; một số giảm sút ý chí chiến đấu, cơ hội, thực dụng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, có biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, ích kỷ, sống xa dân, thiếu trách nhiệm với nhân dân, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý. Tình trạng đảng viên thiếu tự giác, không nghiêm túc trong học tập lý luận chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, ngại học tập về chuyên môn, nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới còn diễn ra.

Việc xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở một số địa bàn, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, số lượng đảng viên lại thiếu, nguồn kết nạp đảng viên mới hạn chế. Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa chưa chặt chẽ, còn lúng túng. Hằng năm, số đảng viên được kết nạp ở khu dân cư, ở các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài còn ít.

Những giải pháp mang tính đột phá

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14-6-2013 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013-2020 với những mục tiêu cụ thể và giải pháp đột phá đã tạo những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên.

Nghị quyết số 05-NQ/TU đề ra mục tiêu tập trung xây dựng, củng cố, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình TCCSĐ, làm cho các TCCSĐ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là bí thư cấp uỷ, cán bộ chủ chốt ở cơ sở thực sự tiền phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU ngày 5-5-2014 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2014-2020; Kết luận số 13-CT/TU ngày 19-6-2017 về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong giai đoạn hiện nay và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng TCCSD, đảng viên. Theo đó, những giải pháp mang tính đột phá sau đã được triển khai thực hiện:

Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng.

Các cấp ủy đảng đã tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, đơn vị. Chủ động dự báo tình hình, cung cấp thông tin định hướng của Đảng cho cấp uỷ cơ sở và đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng vụ lợi cá nhân; đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc phản động. Xây dựng đoàn kết thống nhất trong cấp uỷ, chi bộ; cấp uỷ cơ sở phải nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống của đảng viên, phòng ngừa hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hoá trong đảng viên, đặc biệt là trong cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của TCCSĐ

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của TCCSĐ; thực hiện tốt công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở vững mạnh; lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

Nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ theo hướng vừa mở rộng dân chủ vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của TCCSĐ mà gốc rễ là chi bộ. Nâng cao năng lực vận dụng, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp khi mới phát sinh tại cơ sở.

Cấp uỷ đã xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quy chế đã quy định rõ trách nhiệm tập thể ban chấp hành, ban thường vụ cấp uỷ, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và từng đồng chí trong cấp uỷ gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ. 100% các chi bộ, đảng bộ xây dựng được quy chế làm việc và thực hiện theo quy chế làm việc.

Công tác lãnh đạo đổi mới việc ra nghị quyết của chi bộ, đảng bộ cũng như triển khai cụ thể hoá các nội dung nghị quyết, chỉ thị của cấp trên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát. Các cấp uỷ đảng đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm và trọng điểm, vấn đề đang nổi cộm, có tính cấp thiết để xây dựng và ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; trong đó chú trọng ban hành các nghị quyết chuyên đề trên từng lĩnh vực. Dự thảo các nghị quyết được chuẩn bị kỹ, được đưa ra bàn bạc dân chủ và lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên, giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị trước khi ban hành.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cán bộ cơ sở, nhằm hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định, hướng dẫn của Trung ương, từng bước nâng cao chất lượng TCCSĐ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ đảng theo hướng từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện thường xuyên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, quan tâm công tác phát triển đảng viên

Xây dựng đội ngũ cấp uỷ cơ sở, chi uỷ viên và bí thư cấp ủy có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn, giải quyết, xử lý tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm hằng năm cán bộ chuyên trách, cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở 23 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 100% bí thư chi bộ cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Nhờ vậy, đội ngũ cấp uỷ cơ sở từng bước được kiện toàn, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên, đa số được đào tạo, rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, tiêu chuẩn, bảo đảm công khai, dân chủ theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Kết quả đánh giá phân loại chất lượng chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh dần đi vào thực chất.

Qua hơn 10 năm thực hiện chủ trương cho đảng viên làm kinh tế tư nhân và thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng, từ năm 2013 đến năm 2017 toàn tỉnh đã kết nạp được 14 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, nâng tổng số đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân lên 245 người. Các đảng viên làm kinh tế tư nhân luôn chấp hành quy định pháp luật, sản xuất - kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.

Công tác phát triển đảng viên đã được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng thêm về số lượng và chất lượng; trình độ, kiến thức các mặt được nâng lên. Từ năm 2008 đến 2017 toàn tỉnh kết nạp được 23.428 đảng viên (trung bình mỗi năm kết nạp 2.342 đảng viên).  

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên, đến nay nhiều TCCSĐ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất