Nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư đảng uỷ xã ở huyện Mê Linh
Hình ảnh xây dựng nông thôn mới ở Mê Linh.

Hội nghị Trung ương năm (khoá IX) đã ra Nghị quyết về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nghị quyết nêu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay là: "Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tuỵ với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân".


Huyện Mê Linh được sáp nhập vào Hà Nội tháng 8-2008, thực hiện Nghị quyết Trung ương năm, những năm qua, Huyện ủy Mê Linh đã luôn quan tâm xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác cán bộ và công tác xây dựng đảng. Nhờ đó, chất lượng được đội ngũ bí thư đảng ủy xã của huyện bước đầu đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới trên địa bàn từng xã. Đa số bí thư đảng ủy xã có bản lĩnh chính trị, vững vàng trước những khó khăn và thử thách mới, thích ứng dần dần với cơ chế thị trường, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện và thành phố.


Tuy nhiên, việc quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng về nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư đảng ủy xã ở một số nơi chưa được chú trọng còn biểu hiện hình thức; việc ; công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã còn nhiều bất cập; chính sách đãi ngộ, sử dụng cán bộ chưa phù hợp; chưa chủ động trong luân chuyển cán bộ thuộc diện quy hoạch bí thư đảng uỷ xã; việc tự học tập, nâng cao trình độ của cán bộ còn thụ động...


Để tiếp tục nâng cao chất lượng bí thư đảng ủy xã, Huyện ủy Mê Linh xác định làm tốt một số nội dung sau:


Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ


Huyện ủy  và các cấp ủy tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương ba (khóa VIII) về chiến lược cán bộ; Nghị quyết Trung ương năm (khóa IX) về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; tinh thần Kết luận của Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH từ nay đến năm 2020... Từ đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy trong xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, trong đó có nâng cao chất lượng bí thư đảng ủy xã phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương.


Hai là, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ


Huyện uỷ chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục cụ thể hóa tiêu chuẩn bí thư đảng ủy xã. Tập trung đánh giá đúng năng lực, phẩm chất đạo đức của bí thư đảng ủy xã. Đồng thời, coi trọng nâng công tác quy hoạch bí thư đảng ủy xã đảm bảo nguyên tắc tổ chức của Đảng, gắn quy hoạch bí thư đảng ủy xã với kiện toàn cấp ủy, chú trọng tạo nguồn từ những cán bộ đã được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới để đưa vào quy hoạch. Phấn đấu hình thành đội ngũ cán bộ trẻ, khắc phục hiện tượng quy hoạch theo kiểu "tuần tự như tiến", "sống lâu lên lão làng", ''có vào, có ra'', ''có lên, có xuống". Coi trọngđào tạo, bồi dưỡng bí thư đảng ủy xã, trước mắt, cần thống kê, phân loại cán bộ để đưa đi đào tạo, phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong của thành phố và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các khóa học phù hợp với các đối tượng. Việc đào tạo bí thư đảng ủy xã phải đảm bảo khoa học, gắn lý luận với thực tiễn...  Mặt khác, bản thân bí thư đảng ủy xã cần nhận thức sâu sắc học tập và tự học tập nâng cao trình độ mọi mặt.


Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên


Thực tiễn cho thấy việc xây dựng đội ngũ cán bộ cần có sự chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, đặc biệt là sự giúp đỡ của Thành ủy. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm sự thành công của công tác nâng cao chất lượng bí thư đảng ủy xã của huyện Mê Linh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của địa phương; có sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ kiểm tra, giám sát và đôn đốc của cấp ủy cấp trên. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất