Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở ở Hòa Bình

Xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục LLCT trong nâng cao nhận thức tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên, hằng năm ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh Hòa Bình đã chủ động phối hợp với các ban xây dựng đảng, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện mở lớp bồi dưỡng đúng đối tượng, sát với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hoà Bình, nhiều trung tâm BDCT đã xây dựng quy chế phối hợp với các ngành liên quan. Đồng thời, duy trì chặt chẽ chế độ thông tin hai chiều giữa trung tâm với các đơn vị cơ sở giúp cho việc xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo dục LLCT đạt hiệu quả.

Trung tâm BDCT huyện Đà Bắc là một đơn vị còn nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng như cơ sở vật chất, song đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của đội ngũ cán bộ trong huyện. Đồng chí Lò Văn Pằng, Giám đốc Trung tâm cho biết: 6 tháng đầu năm 2012, Trung tâm đã mở được 16 lớp giáo dục LLCT cho 769 học viên. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên được nghiên cứu các nguồn tài liệu, tham khảo kinh nghiệm giảng dạy ở các đơn vị có hiệu quả giáo dục cao và coi trọng bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của thường trực Huyện ủy về việc giáo dục LLCT phải được lồng ghép với tuyên truyền, vận động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác giáo dục luôn gắn với thực tiễn, không lý thuyết suông. Trung tâm BDCT huyện Đà Bắc đã chủ động tìm hiểu các mô hình kinh tế có hiệu quả cao để giới thiệu cho học viên tham quan, học hỏi nhằm nhân rộng mô hình, góp phần vào phong trào xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương, làng bản… Từ cách làm này đã mang lại hiệu quả tích cực cho công tác giáo dục bồi dưỡng, góp phần chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với huyện Đà Bắc, hệ thống trung tâm BDCT các huyện, thành phố trong tỉnh Hòa Bình đã nêu cao trách nhiệm, coi trọng xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quí. Việc nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức giảng dạy và học tập luôn được chú trọng. Nội dung, chương trình bồi dưỡng đảm bảo thiết thực, định hướng cao. Bài giảng tại các trung tâm gắn với tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp, với tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới, tình hình trong nước và quốc tế… Nhiều trung tâm đã đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường đối thoại với học viên, phát huy tính tích cực của học viên trong giờ học, tổ chức thảo luận nhóm, viết bài thu hoạch. Có những trung tâm đã chủ động mở lớp bồi dưỡng LLCT ngay tại cơ sở, những nơi đi lại khó khăn, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở được học tập, bồi dưỡng…

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, sự nỗ lực của ban tuyên giáo, trung tâm BDCT các huyện nên 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh Hoà Bình đã mở được 173 lớp bồi dưỡng LLCT cho 11.998 học viên, bao gồm các chương trình: sơ cấp LLCT, nhận thức về Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề, bồi dưỡng cán bộ các ngành, đoàn thể, các lớp theo yêu cầu cấp ủy. Ngoài các chương trình giáo dục theo hướng dẫn và tài liệu của trung ương, các trung tâm BDCT đã tích cực triển khai các lớp nghiên cứu các Nghị quyết TƯ (khóa XI) và thông tin thời sự, chính sách cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên cũng như liên kết, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các ngành liên quan mở lớp theo yêu cầu của cấp ủy nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa cán bộ ở cơ sở như lớp trung cấp chính trị - hành chính, bồi dưỡng kiến thức QLNN, bồi dưỡng chính trị - nghiệp vụ công tác cho tổ trưởng dân phố… Những kết quả này đã và đang góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở sở Hoà Bình, có tác động thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất