Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ ở Vĩnh Thuận (Kiên Giang)
Sông nước Vĩnh Thuận

Vĩnh Thuận là huyện vùng sâu, vùng xa, thuộc vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, đây là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh. Hiện Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận có gần 1.500 cán bộ, trong đó khoảng 10% là cán bộ diện Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ quản lý.

 

Những năm qua, Đảng bộ luôn coi trọng công tác cán bộ, nhất là trong bổ nhiệm cán bộ đã được cấp uỷ lãnh đạo thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ (TTDC). Qua đó từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành có đủ tiêu chuẩn, góp phần xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Trong công tác bổ nhiệm cán bộ, Huyện uỷ Vĩnh Thuận đã quan tâm các nội dung sau:


BTV Huyện uỷ và các cấp cấp uỷ đảng đã quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, qui định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác bổ nhiệm cán bộ, tạo nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác bổ nhiệm cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc TTDC, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trong công tác bổ nhiệm cán bộ.

 

Huyện uỷ chỉ đạo các cấp uỷ đảng, các tổ chức, đơn vị và cơ quan tham mưu tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ thuộc phạm vi quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tham mưu giúp BTV Huyện uỷ kiểm tra, đánh giá, phân loại hiện trạng đội ngũ cán bộ, qua đó giúp BTV Huyện uỷ quản lý chặt chẽ hơn đội ngũ cán bộ, kịp thời bổ sung, bố trí, sắp xếp lại cán bộ đối với những ngành, đơn vị có yêu cầu bổ nhiệm và bổ nhiệm lại những chức danh còn thiếu, hết nhiệm kỳ, bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ không đạt yêu cầu, tìm những cán bộ có triển vọng phát triển cao hơn để quy hoạch vào chức danh chủ chốt của huyện.

 

Công tác bổ nhiệm cán bộ diện BTV Huyện uỷ quản lý luôn giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và các tổ chức thành viên của hệ thống chính trị. Qua đó, việc bổ nhiệm cán bộ đã bảo đảm đúng người, đúng việc, tạo được động lực mới thúc đẩy cán bộ hăng say học tập, công tác; khắc phục được tư tưởng cục bộ địa phương, bảo thủ, trì trệ. Các đồng chí được bổ nhiệm đều phấn khởi, tự giác thực hiện quyết định của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cơ sở có cán bộ được bổ nhiệm đều có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Do nắm vững nguyên tắc TTDC trong bổ nhiệm cán bộ, thời gian qua công tác này của Vĩnh Thuận luôn đảm bảo quy trình, đúng quy định, các cơ quan tham mưu, nhất là cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ kịp thời tham mưu cho cấp uỷ trong thẩm tra, xác minh, đánh giá, kết luận nhân sự được đề xuất, cung cấp thông tin chính xác để BTV đưa ra những quyết định đúng; các cấp uỷ đảng cơ sở trực thuộc và tổ chức, cơ quan, đơn vị thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm trong tham gia vào quá trình thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ, phát huy được vai trò của cấp uỷ và người đứng đầu trong công tác nhân sự.

 

Chính nhờ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ đảng và chủ động tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan và của cấp uỷ, quần chúng nhân dân nơi cư trú; gắn với thẩm tra, xác minh chuẩn xác của cơ quan tham mưu về nhân sự đã giúp cho BTV Huyện uỷ có cơ sở thảo luận, quyết định bổ nhiệm cán bộ được chuẩn xác hơn, góp phần giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ.

 

Tuy nhiên, công tác bổ nhiệm cán bộ còn những thiếu sót:

 

Việc quản lý, đánh giá, quy hoạch, bố trí cán bộ một số trường hợp chưa sát đúng, đặc biệt là cán bộ chủ chốt một số ngành, địa phương năng lực hạn chế, có khuyết điểm nhưng không kịp thời thay thế.

 

Không ít cán bộ, đảng viên chưa hiểu rõ về sự cần thiết phải thực hiện nguyên tắc TTDC trong bổ nhiệm cán bộ. Một số cấp uỷ viên và một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện xuôi chiều, ngại va chạm, không dám bày tỏ chính kiến cá nhân.

 

Trong một số trường hợp chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa trách nhiệm cá nhân và vai trò của tập thể cấp uỷ đảng. Vẫn còn hiện tượng dân chủ hình thức trong thảo luận, xem xét, quyết định đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của tập thể cấp uỷ, làm cho vai trò của tập thể cấp uỷ bị hạ thấp. Việc lấy ý kiến nhận xét của cấp uỷ và nhân dân nơi cư trú chưa được quan tâm đúng mức.

 

Từ thực hiện nguyên tắc TTDC trong bổ nhiệm cán bộ ở Vĩnh Thuận thời gian cho thấy:

 

Một là, kiên quyết giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong thực hiện bổ nhiệm cán bộ, phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất trong nội bộ đảng và cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ đảng phải giữ vai trò lãnh đạo trong bổ nhiệm cán bộ, phải mở rộng dân chủ, thảo luận công khai trong cấp ủy đảng và ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị để bổ nhiệm được cán bộ đủ tiêu chuẩn, có chất lượng, tín nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu công việc.

 

Hai là, giải quyết hài hoà, bảo đảm nguyên tắc giữa người đứng đầu với tập thể lãnh đạo trong thảo luận, đề xuất, quyết định bổ nhiệm cán bộ. Tránh khunh hướng quá đề cao dân chủ tập thể hoặc người đứng đầu quyết định vượt quá thẩm quyền. Vì vậy, cần có quy định thật cụ thể, hợp lý để vừa phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu, vừa đảm bảo được dân chủ tập thể lãnh đạo trong đề xuất nhân sự và quyết định bổ nhiệm cán bộ.

 

Ba là, thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển... đảm bảo nguyên tắc TTDC. Đây là cơ sở quyết định chất lượng của công tác bổ nhiệm cán bộ.

 

Bốn là, tập trung xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ, kỷ luật nghiêm minh; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ, tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, phấn đấu.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất