Công tác chuẩn bị nhân sự: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII. Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII.

Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhớ về đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Nghệ An là địa phương có bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong tác phẩm “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới”, đồng chí Lê Duẩn đã viết: “Trong nước ta hàng ngàn năm nay, Nghệ An là nơi xây dựng cơ sở để chống ngoại xâm, giữ vững nước nhà. Khi nào phía Bắc mất, người ta lại vào đây để xây dựng lực lượng, gây dựng sức mạnh, giải phóng cả nước. Do cái cơ sở vị trí truyền thống đó mà chúng ta không lấy làm ngạc nhiên ở Nghệ An đã sinh trưởng những vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc”. Đặc biệt, ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nơi đây chính là mảnh đất ươm mầm các tổ chức đảng và diễn ra phong trào cách mạng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong buổi đầu cách mạng đó, có công lao rất lớn của các chiến sỹ cộng sản, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đầu tiên - đồng chí Nguyễn Tiềm.

Đảng bộ VNPT lãnh đạo đổi mới mô hình và giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong tình hình mới

Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã nhận thức đầy đủ và tham gia có trách nhiệm đối với Đề án chuyển đổi số quốc gia, để tiến tới một "Việt Nam số" trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ số tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm giao dịch số tại châu Á vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, VNPT đang tập trung triển khai Chiến lược VNPT 4.0 với 34 dự án chiến lược trong đó có 3 dự án chiến lược phát triển nguồn nhân lực với quan điểm VNPT đầu tư mạnh mẽ cho nguồn vốn phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao nhằm tạo bước phát triển đột phá và bền vững của VNPT trong Kỷ nguyên số.

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị cho học viên là cán bộ, công chức cấp cơ sở của tỉnh Lai Châu

Qua 16 năm tái lập, Lai Châu là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, trong đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức cấp cơ sở nói riêng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Lai Châu là tỉnh có đặc thù đa dân tộc cùng sinh sống và có đường biên giới giáp nước bạn Trung Quốc, do vậy, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở không chỉ có vai trò kiến tạo những tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ở cơ sở, mà còn góp phần ổn định an ninh chính trị nơi phên dậu biên giới của Tổ quốc. Chính vì thế, trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở luôn được tỉnh quan tâm đặc biệt.

Kết quả tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn (Đắk Lắk)

Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy chế, chiều ngày 20-3 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố kết quả tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn.

“Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của BCH Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 8-8-2018 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Quy định mới của Bộ Chính trị về tiêu chí đánh giá cán bộ

Ngày 2-1-2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 214-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

Từ ngày 25-12-2019, quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ mới ban hành.

Trà Vinh: Nhiều giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31-1-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó có nội dung “Cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực”. Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15-6-2016 “về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chỉnh, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất