Những điểm mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Ngày 8-2-2022, Ban Bí thư ban hành Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị (gọi tắt là Quy định 57). Quy định 57 thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, phù hợp với đối mới công tác cán bộ nói chung. Quy định 57 bao quát tất cả 3 cấp đào tạo lý luận chính trị, gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bên liên quan trong việc hoạt động đào tạo lý luận chính trị từ Trung ương tới cơ sở. Toàn văn Quy định 57 đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải. Bài viết này tập trung giới thiệu những điểm mới, mấu chốt nhất trong Quy định này.

Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

Kết quả phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tại Yên Bái

Yên Bái là tỉnh miền núi có diện tích tự nhiên trên 6.886km2; dân số trên 82 vạn người với trên 30 dân tộc cùng sinh sống (dân tộc thiểu số chiếm 57,4%). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh là 24.002 người; trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý có 4.221 người, chiếm 17,6% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 105-QĐ/TW, đưa công tác cán bộ ngày càng đi vào nền nếp.

Thái Nguyên ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đoàn viên, thanh niên Ban Tổ chức Trung ương với công tác nghiên cứu khoa học

Những năm qua Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp triển khai nhiều đề tài, đề án nghiên cứu, phục vụ công tác tham mưu đưa cơ quan trở thành điểm sáng về nghiên cứu khoa học trong các cơ quan ban đảng Trung ương. Nhiều đoàn viên, thanh niên trong cơ quan đã thể hiện tinh thần xung kích, gương mẫu trong tập thể thanh niên, sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Tuyên Quang giao việc đột phá, việc đổi mới đối với một số chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Quy định số 30-QĐ/TU ngày 20-5-2020 về giao việc đột phá, việc đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Quy định số 30-QĐ/TU, đã có nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra; giải quyết được những vụ việc phức tạp tồn tại nhiều năm…

Năm 2022, cả nước sẽ có 12.312 học viên được đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 60-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022  về việc đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2022.

Kinh nghiệm trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Quảng Trị

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, BTV Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, chất lượng công tác quy hoạch từng bước được nâng lên, dần đi vào nền nếp, đạt được những kết quả tích cực.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này là xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để hoàn thành nhiệm vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy và cách thức thực hiện, đề ra giải pháp đồng bộ, xác định rõ công việc cụ thể từng giai đoạn, có lộ trình thực hiện phù hợp thực tiễn.Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 đã đạt được một số kết quả quan trọng và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Một số giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình)

Đảng bộ huyện Tuyên Hóa hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 5.750 đảng viên (gồm 24 chi bộ cơ sở; 8 đảng bộ cơ quan và 20 đảng bộ, xã thị trấn với 285 chi bộ trực thuộc). Cấp ủy cơ sở có 393 đồng chí, trong đó cấp ủy xã, thị trấn gồm 271 đồng chí. Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa luôn quán triệt kịp thời và nhận thức sâu sắc mục đích của việc nêu gương đó chính là để phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực của người cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của quần chúng nhân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất