Quảng Bình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Thời gian qua, Tỉnh ủy Quảng Bình có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ; đồng thời đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó đội ngũ cán bộ từng bước đổi mới tác phong công tác, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn

Năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 83,23% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 46,17% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đến năm 2017 có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. 5 năm qua, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ.

Đồng chí Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI

Sáng nay 3-1-2019, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XXI, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị bàn về công tác cán bộ, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Những điểm mới trong công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Vừa qua, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Kế hoạch số 11- KH/TW ngày 6-11-2018 về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 (sau đây gọi tắt là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược). Để làm rõ những điểm mới của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược so với nhiệm kỳ trước đây, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Bình (ảnh bên), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Bùi Minh Châu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ngày 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ.

Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương hiện nay

Bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương (KPLNĐP) trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay là một chủ trương, một nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm đổi mới công tác cán bộ của Đảng trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy lãnh đạo, quản lý, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những vấn nạn tiêu cực, nhức nhối trong công cán bộ của Đảng ta những năm gần đây. Nhân tố có tính quyết định để thực hiện tốt các giải pháp bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện KPLNĐP là sự nhận thức sâu sắc và ý thức trách nhiệm cao của cấp ủy Đảng các cấp, của đội ngũ cán bộ và sự chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở một số địa phương

Ngày 19-5-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đến nay, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết, trong đó, một số địa phương đã nỗ lực đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả

Tháng 12-2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế Giám sát (GS) và phản biện xã hội (PBXH) của mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các đoàn thể chính trị - xã hội. Sau gần 5 năm thực hiện, từ kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học “Hiệu quả GS và PBXH của MTTQVN đối với chính quyền cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên”(1), cho thấy rất cần thúc đẩy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận lên tầm mới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất