10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 ở Đảng bộ xã Xuân Hòa (Xuân Trường, Nam Định)
Đường nông thôn mới ở xã Xuân Hòa được xây dựng khang trang, sạch đẹp

Kết quả đạt được

Sau khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW, Đảng bộ xã Xuân Hòa đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ xã mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ quán triệt nội dung của Nghị quyết số 22-NQ/TW tới cán bộ công chức, viên chức và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Sau học tập, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Ban thường vụ đảng ủy đã cụ thể hoá các nội dung cơ bản, đặc biệt là cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết phù hợp với thực trạng của địa phương phù hợp với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ xã. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết đạt được những kết quả cụ thể sau.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy chi bộ trong đảng bộ xã đã coi trọng việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, của huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác chính trị tư tưởng được thực hiện gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã làm chuyển biến nhận thức cách mạng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin, sự gắn bó chặt chẽ giữa cấp uỷ đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, đẩy  mạnh phát triển kinh tế, xã hội,  giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ đã chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thành biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ xã Xuân Hòa thời kỳ 1930-2010 làm tư liệu giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương, nêu cao lòng tự hào, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa  phương.

Từ năm 2008 đến 2018, Đảng bộ đã cử được 18 đồng chí đi học lớp Trung cấp chính trị do huyện và tỉnh mở, 19 đồng chí được bồi dưỡng chương trình chuyên viên quản lý nhà nước và tin học văn phòng. Cử 9 đồng chí đi học đại học chính quy và tại chức trong đó có 16 đồng chí đã được cấp bằng đại học; Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do huyện, tỉnh mở, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng và hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình TCCSĐ theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội.

Từ khi triển khai Nghị quyết số 22 đến nay, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã tiến hành kiện toàn đội ngũ cấp ủy chi bộ đặc biệt là chức danh bí thư, phó bí thư và cấp ủy các chi bộ trong Đảng bộ xã theo nhiệm kỳ. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và cấp ủy chi bộ, đặc biệt là những chi bộ khó khăn, do đó các chi bộ và đảng viên trong đảng bộ đều đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, bổ sung lực lượng cho Đảng, Đảng bộ xã Xuân Hòa luôn chú trọng đến công tác kết nạp đảng viên. Trên cơ sở chỉ tiêu kết nạp đảng viên của từng nhiệm kỳ đại hội đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên. Trên cơ sở khảo sát nguồn quần chúng ưu tú, định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi bộ, chỉ đạo các chi bộ chú trọng công tác tạo nguồn, cử quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Do làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, từ tháng 5-2008 đến tháng 5-2018, đảng bộ xã đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 88 quần chúng ưu tú, tổ chức kết nạp được 72 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Thực hiện chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá cán bộ.

Ban chấp hành đảng bộ xã đã quan tâm, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ hoá và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Đảm bảo các yêu cầu trong quy trình quy hoạch cán bộ, đặc biệt là yêu cầu về độ tuổi, về trình độ, về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Xuất phát từ yêu cầu trẻ hoá đội ngũ cán bộ, mạnh dạn đưa vào nguồn quy hoạch những cán bộ trẻ có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng. Từ tháng 5-2008 đến nay, đã tiến hành kiện toàn bổ sung 8 cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, trưởng các đoàn thể chính trị. Dù số lượng cán bộ có nhiều biến động song nhân sự giới thiệu lần đầu để bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND xã đều đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, đặc biệt là độ tuổi, qua đó đã trẻ hoá đôội hình, bảo đảm cơ cấu. Các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý đều đảm bảo độ tuổi theo quy định. Khi giới thiệu để bầu hoặc bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý, Đảng bộ đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như: sắp xếp, bố trí, cán bộ, thực hiện quy hoạch cán bộ, tiếp nhận cán bộ do huyện điều động về công tác tại địa phương. Các đồng chí được giới thiệu và bầu giữ các chức vụ chủ chốt các đoàn thể: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ, BCH duy trì nghiêm túc quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015 – 2020, mỗi tháng Đảng uỷ đều xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị BCH đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và thống nhất triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo; tổ chức giao ban với bí thư các chi bộ, trưởng các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Để các chi bộ có tư liệu sinh hoạt, BCH Đảng bộ đều gửi báo cáo hàng tháng của Đảng uỷ, đồng thời trang bị cho mỗi chi bộ 1 cuốn thông tin nội bộ, 1 số báo Nam Định và những tư liệu về công tác xây dựng đảng, các văn bản của chính quyền nhằm làm tốt công tác định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Các chi bộ tiến hành sinh hoạt từ ngày 3 đến ngày 6 hằng tháng. 100% số chi bộ họp đủ 12 lần/ năm. Các chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên bảo đảm phù hợp. Đối với những đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện, được chi bộ và cấp ủy chi bộ đề nghị Đảng ủy xem xét miễn sinh hoạt và công tác. Quản lý đúng quy định đối với đảng viên đi làm ăn xa. Hằng năm, cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, trong đó có nội dung cam kết không tham nhũng lãng phí, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cuối năm căn cứ vào nội dung đăng ký để đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên.

Trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy đã chú trọng đến việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, đạo đức lối sống đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp cấp ủy kịp thời nắm bắt, quan tâm giải quyết những vấn đề phức tạp  nảy sinh. Chi bộ đã thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với đảng viên vi phạm Ðiều lệ Ðảng, đã kỷ luật 3 đảng viên ở mức khiển trách do vi phạm về chính sách dân số, khai trừ 1 đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, xóa tên 2 đảng viên.

Một số hạn chế

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở mặc dù đã được quan tâm tuy nhiên chưa đáp ứng với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn có những hạn chế nhất định.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một cấp ủy chi bộ, đảng viên còn hạn chế. Trong sinh hoạt tính định hướng, tính chiến đấu và tính giáo dục, thuyết phục chưa cao. Cá biệt, có một số đảng viên không gương mẫu trong chấp hành chủ trương, Nghị quyết của các cấp, vi phạm những điều đảng viên không được làm, công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa thiếu chặt chẽ. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy và từng đảng viên được giữ vững, nội bộ đoàn kết thống nhất, thường xuyên coi trọng việc lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện giảm sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tham gia sinh hoạt chưa cao, tinh thần phê và tự phê yếu. Cá biệt một số vi phạm nguyên tắc Đảng dẫn tới bị xử lý kỷ luật.

Khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một số cấp ủy chi bộ còn yếu.

Nhiệm vụ trong thời gian tới

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25-7-2011 của BCH Đảng bộ tỉnh gắn với tuyên truyền quán triệt thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác cán bộ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên đối với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của xã, ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (khóa XII). Thực hiện thường xuyên và hiệu quả việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm. Bảo đảm việc đánh giá, nhận xét cán bộ công khai, dân chủ, khách quan, toàn diện; lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, khả năng quy tụ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể làm thước đo chủ yếu để đánh giá phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ.

Làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ. Triển khai việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2015- 2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 đảm bảo tính đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, đồng thời phải bảo đảm tính kế thừa và độ tuổi cán bộ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ công chức về mọi mặt theo hướng chuẩn hóa gắn với quy hoạch. Chú trọng đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ, cấp ủy chi bộ, các ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị ở xã. Đổi mới việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng ủy khoa học, thiết thực, cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện ở các cấp ủy chi bộ. Đề cao vai trò của người đứng đầu của cán bộ lãnh đạo quản lý trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo, điều hành, giải quyết công việc của địa phương.

Làm tốt công tác quản lý cán bộ theo phân cấp; kịp thời kiên quyết xử lý những sai sót, và thay thế những cán bộ yếu kém về năng lực, trình độ, về phẩm chất, không đủ uy tín thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Xử lý kỷ luật nghiêm túc  những cán bộ thiếu trách nhiệm trong công tác hoặc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất