Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận kiểm tra các ban tổ chức huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc
Đoàn Kiểm tra của BTC Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Đức Phú, huyện Tánh Linh.
Qua kiểm tra cho thấy, ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đã tham mưu kịp thời cho ban thường vụ cấp ủy, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, thực hiện khá nghiêm túc, xây dựng được quy chế làm việc sau đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy kịp thời. Một số cấp ủy, chi bộ tùy theo đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị hay trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ đã thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, có theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Trong công tác phát triển đảng viên, từ cấp huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, có giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng ban hành các văn bản hướng dẫn; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng; mời làm việc trực tiếp với một số tổ chức đảng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác kết nạp đảng; ban hành quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp đảng và xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức đảng thực hiện tốt thủ tục kết nạp đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng. Nhờ đó, đội ngũ đảng viên được kết nạp phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

Việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng của ban thường vụ, cấp ủy và chế độ sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ được thực hiện nghiêm túc. Nội dung, quy trình sinh hoạt cơ bản bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; phát huy tốt dân chủ nội bộ, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác quản lý hồ sơ đảng viên, ban tổ chức cấp ủy thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiệp vụ công tác đảng nền nếp…

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: Đa số quy chế làm việc của các đảng ủy, chi ủy chưa sát với chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nhất là xây dựng lề lối làm việc, mối quan hệ phối hợp của đảng bộ, chi bộ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và nội dung chỉ đạo các đoàn thể. Nội dung, quy trình sinh hoạt chi, đảng bộ của một số tổ chức đảng thực hiện chưa đúng và đầy đủ (chuẩn bị nội dung, thảo luận, kết luận, ghi chép biên bản, đóng dấu giáp lai sổ biên bản, thể thức văn bản...). Một số chi bộ vẫn còn lúng túng trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn hạn chế, nhất là đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về xây dựng chi bộ, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh. Công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, tập trung ở địa bàn dân cư, trong học sinh, lực lượng dân quân, công nhân, người lao động. Việc quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ đảng viên và đánh giá chất lượng đảng viên đối với đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú còn nhiều khó khăn. Thực hiện khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm, cập nhật chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên, đối khớp danh sách đảng viên, kiểm tra thẻ đảng, mở các loại sổ nghiệp vụ… chưa đầy đủ, chưa đúng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do nhận thức và tinh thần trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ. Sự lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp chưa thường xuyên. Một số cấp ủy hoặc cán bộ nghiệp vụ cấp huyện, cơ sở chưa nắm chắc kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng...

Thời gian tới các cấp ủy xác định thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục chỉ đạo rà soát bổ sung quy chế làm việc với nội dung cụ thể, sát hợp đúng theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng. Cụ thể hoá và hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc cho các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tăng cường chỉ đạo việc phân công nhiệm vụ đối với đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Tích cực chỉ đạo công tác tạo nguồn, nhất là trong đội ngũ giáo viên, lực lượng học sinh, sinh viên, địa bàn dân cư, các trạm y tế, trong công nhân, người lao động... nhằm thực hiện tốt hơn công tác phát triển đảng viên mới.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài; công tác nắm tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Tăng cường củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, gắn tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho cấp ủy cơ sở và cán bộ chuyên trách làm công tác đảng. Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh cần tăng cường tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là hướng dẫn quy trình xét đề nghị kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức; hướng dẫn đảng viên kê khai thông tin trong lý lịch người xin vào đảng, lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên; đối khớp danh sách đảng viên; mở đầy đủ các loại sổ sách, các phiếu báo để theo dõi và quản lý đảng viên đúng theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và tái giám sát công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhằm chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất