Đảng bộ huyện Xuyên Mộc xây dựng, củng cố tổ chức đảng các xã ven biển
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) trao đổi với đoàn công tác của Tạp chí Xây dựng Đảng.

Xác định xây dựng, củng cố tổ chức đảng các xã vùng ven biển là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Huyện ủy quan tâm chỉ đạo các đảng bộ xã vùng ven biển tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ; củng cố kiện toàn tổ chức trong hệ thống chính trị. Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền, măt trận, các đoàn thể với lãnh đạo các đồn biên phòng đóng trên địa bàn trong công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ba đảng bộ cơ sở xã ven biển có tổng 46 chi bộ. Trong đó, Đảng bộ Bình Châu có 15 chi bộ/15 ấp; Bưng Riềng 4 chi bộ/4 ấp; Phước Thuận 7 chi bộ/8 ấp. Năm 2015 có 19 TCCSĐ đạt TSVM, chiếm 50%; 15 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 39,2%, 4 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 10,52%. Có 115 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt TSVM, chiếm 47,32%, 118 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 48,55%, 6 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 2,46%, 1 chi bộ yếu kém, chiếm 0,41%.

 Ban Thường vụ Huyện ủy trong những năm qua đã ban hành chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về phát đảng viên nói chung trong đó có các xã ven biển, như: Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 30-9-2011 của Huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong ngành giáo dục - đào tạo giai đoạn 2011-2015; Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 01-02-2012 của Huyện ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên ở ấp, khu phố trên địa bàn dân cư giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 21-5-2008 về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong lực lượng quân sự. Hằng năm, Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ tiến hành rà soát lại đội ngũ thanh niên tích cực ở các khu dân cư, ấp và có kế hoạch xây dựng chương trình tham gia các lớp bồi dưỡng thanh niên ưu tú vào Đảng. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên của các đảng bộ các xã ven biển được thực hiện thống nhất phương châm: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên bảo đảm số lượng và chất lượng. Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi cho quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ tháng 6-2011 đến nay, Đảng bộ xã Bình Châu đã kết nạp 68 đảng viên, Bưng Riềng kết nạp 26... Tỷ lệ đảng viên nữ, trẻ, đảng viên có trình độ ngày càng tăng.

Nhiều biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên đã được thực hiện để có kết quả tốt. Các đảng bộ lập kế hoạch theo dõi, giúp đỡ thanh niên ưu tú. Các đảng ủy giao cho các chi bộ phân công cho các đảng viên có kinh nghiệm phụ trách công tác phát triển đảng viên. Người được chi bộ phân công theo dõi phát hiện, giúp đỡ thanh niên ưu tú là người có uy tín cao. Đảng ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân phát động nhiều phong trào như: Đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư, phong trào nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, phong trào thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước... qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú để theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu chi bộ xem xét đề nghị  phát triển đảng viên.

Công tác quản lý đảng viên được chú trọng. Trong 3 xã ven biển, chỉ có 1 đảng viên thuộc xã Bình Châu là khai thác cá dài ngày trên biển, còn đa phần đảng viên làm nghề cá đều trên tham gia sản xuất kinh doanh trên đất liền. Do đó, công tác quản lý đảng viên làm nghề cá khá thuận lợi. Mỗi cấp uỷ viên được phân công về tham gia sinh hoạt với các ấp, khu phố nên nắm chắc số lượng và hoạt động của các đảng viên làm nghề cá. Công tác quản lý đảng viên được các đảng bộ thực hiện đúng các quy định của Đảng. Các đảng viên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ và đóng đảng phí đúng quy định. Đa số đảng viên các xã ven biển tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ thực tiễn xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đội ngũ đảng viên các xã ven biển ở Xuyên Mộc, có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các chỉ thị, nghị quyết cụ thể phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương. Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp với trình đô, năng lực.

Hai là, đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên phải có nhận thức đúng về quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết để làm gương cho quần chúng nhân dân noi theo. 

Ba là, chủ động làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong thanh niên, coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, lựa chọn những thanh niên ưu tú để chi bộ, đảng bộ lựa chọn kết nạp.

Bốn là, các cấp uỷ đảng tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo. Chăm lo xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong tổ chức phong trào thi đua tại cơ sở. Tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín cao trong cộng đồng tham gia vào công tác phát triển đảng viên.

Năm là, quan tâm, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đảng viên, tạo thuận lợi để các đảng viên vùng ven biển sinh sống bằng nghề biển có điều kiện tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ và bảo đảm cho việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất