Công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Lào Cai

 

Đồng chí Đặng Phi Vân (đứng), UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai trao đổi về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp NKVNN với Đoàn cán bộ Tạp chí Xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiến hành rà soát danh sách trên 2.800 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại số doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 8 tỷ đồng giao cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, số doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 8 tỷ đồng ở trên địa bàn nào thì giao cho huyện, thành ủy trực tiếp quản lý, chỉ đạo theo Đề án. Theo đó, tỉnh đã giao cho Thành ủy Lào Cai 1.613 doanh nghiệp; Huyện ủy Sa Pa 193; Huyện ủy Bảo Thắng 169; Huyện ủy Bảo Yên 86; Huyện ủy  Bắc Hà 73; Huyện ủy  Bát Xát 68; Huyện ủy Văn Bàn 68; Huyện ủy Mường Khương 41; Huyện ủy Si Ma Cai 16; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 506. Từ số doanh nghiệp được giao, các đơn vị đã tiến hành khảo sát, đánh giá lại thực trạng tình hình chất lượng hoạt động và tình hình tổ chức đảng, đoàn thể, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp NKVNN.

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, chỉ có 699 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, chủ yếu nằm trên địa bàn thành phố Lào Cai. Sau 2 năm triển khai Đề án, toàn tỉnh kết nạp được 75 đảng viên mới đang làm việc tại các doanh nghiệp NKVNN, trong đó có 7 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Thành lập mới được 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Hồng Hà với 8 đảng viên và Chi bộ Công ty Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với 6 đảng viên). Theo đó, toàn tỉnh Lào Cai hiện có 53 chi, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp NKVNN, chiếm 7,6% trong tổng số doanh nghiệp NKVNN đang hoạt động, trong đó có 14 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 821 đảng viên, có 25 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp NKVNN thời gian qua đã được các cấp ủy đảng trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, số lượng và chất lượng của tổ chức đảng, đảng viên từng bước được nâng lên. Hầu hết các cấp ủy trong doanh nghiệp NKVNN đã lãnh đạo đảng viên phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ phù hợp cho đảng viên; tích cực tham gia công tác lãnh đạo, điều hành của doanh nghiệp… góp phần duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về các tổ chức đoàn thể, trong 2 năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo thành lập mới được 34 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp NKVNN, phát triển được 1.863 đoàn viên mới, nâng tổng số công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp NKVNN toàn tỉnh lên 120 với 6.814 đoàn viên. Hiện còn 91 doanh nghiệp NKVNN có từ 30 lao động trở lên chưa thành lập công đoàn cơ sở. Sau 2 năm, Lào Cai cũng đã thành lập được 4 tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên với 56 hội viên. Hiện toàn tỉnh có 19 tổ chức cơ sở đoàn trong doanh nghiệp NKVNN với trên 500 đoàn viên. Ngoài ra còn có 10 tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong các doanh nghiệp NKVNN với 120 hội viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Đề án 07 ở Lào Cai còn một số hạn chế, khó khăn: Kết quả thực hiện Đề án còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ tổ chức đảng trong doanh nghiệp NKVNN còn chiếm tỷ lệ thấp. Số lượng, chất lượng các tổ chức đoàn thể và số lượng các đoàn viên, hội viên chưa cao. Vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong một số doanh nghiệp còn mờ nhạt; nội dung, phương thức hoạt động còn hình thức, lúng túng. Mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, bí thư cấp ủy với hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp chưa thực sự tốt, chưa phát huy được đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng…

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện Đề án 07 có hiệu quả thiết thực, các cấp ủy đảng ở Lào Cai chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp NKVNN trên địa bàn (số lượng, quy mô, thực tế hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội…). Từ đó điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Đề án gắn với việc triển khai Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 21-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”.

Hai là, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động đối với doanh nghiệp NKVNN và người lao động trong công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng; phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh. Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh với các huyện ủy, thành ủy nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án.

Ba là, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy biên soạn các tài liệu tuyên truyền về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp NKVNN; tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo tiến độ, hiệu quả thực hiện Đề án với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bốn là, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện cần tăng cường quản lý đối với doanh nghiệp, bảo đảm chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp. Rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những doanh nghiệp vi phạm Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế, Luật Công đoàn… không hoạt động tại trụ sở đăng ký từ 6 tháng trở lên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất