Đảng bộ thị xã Phúc Yên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát
Đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm việc với Thị ủy Phúc Yên, tháng 9-2013.

5 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên đã chú trọng tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương như: Nghị quyết Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn việc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XI); Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý đảng viên vi phạm… Chỉ đạo các ban xây dựng đảng có kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng. Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thị ủy với các phòng, ban, ngành của thị xã, với Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Hằng năm, căn cứ chương trình, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã đã kiểm tra 151 tổ chức đảng (22 đảng bộ, 129 chi bộ), trong đó Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 29 tổ chức đảng (22 đảng bộ, 7 chi bộ); đảng ủy cơ sở kiểm tra 122 tổ chức đảng. Có 69 đảng viên được kiểm tra, trong đó có 1 đồng chí đảng ủy viên, 25 đồng chí chi ủy viên. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 256 tổ chức đảng, qua kiểm tra kết luận 19 tổ chức đảng vi phạm, có 1 tổ chức đảng vi phạm phải xử lý bằng hình thức khiển trách. Kiểm tra 36 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 33 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 13 đảng viên.

Về hoạt động giám sát, có 55 tổ chức đảng (15 đảng bộ, 40 chi bộ) được giám sát trong nhiệm kỳ qua, trong đó Ban Thường vụ Thị ủy giám sát 17 tổ chức đảng, đảng ủy cơ sở giám sát 8 tổ chức đảng. Có 189 đảng viên được giám sát, trong đó có 1 đồng chí Thị ủy viên, 41 đồng chí đảng ủy viên, 36 đồng chí chi ủy viên. Ban Thường vụ Thị ủy giám sát 4 đồng chí, cấp ủy cơ sở giám sát 185 đồng chí. Nội dung giám sát liên quan đến việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm.

5 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thi hành kỷ luật 20 đảng viên, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 25 đảng viên, chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 29 đảng viên. Các vi phạm tập trung ở việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu tinh thần trách nhiệm; quản lý, sử dụng đất đai; cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng; phẩm chất, lối sống; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Từ kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới như sau:

Một là, tích cực quán triệt, tuyên truyền các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại địa phương.

Hai là, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và cơ sở chủ động nắm bắt các nguồn thông tin đa chiều để phát hiện kịp thời dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Xác định rõ nội dung, đối tượng cần kiểm tra, lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra theo đúng quy trình hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ba là, tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định những đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, tránh tình trạng có đơn thư vượt cấp, kéo dài sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, xem xét, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Trong xử lý tuân thủ đúng phương châm, nguyên tắc của Đảng. Khắc phục tình trạng né tránh, xuôi chiều, ngại va chạm, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại kỷ luật đảng.

Năm là, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan thuộc khối nội chính của thị xã trong quá trình xem xét, đánh giá, kết luận các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Sáu là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh, lập trường vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất