Đảng bộ Cà Mau coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng
Đảng viên Chi bộ Ấp 17, xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau) cùng với người dân trao đổi kinh nghiệm trồng dây thuốc cá.
Trong các nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về xây dựng Đảng... Quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, Đảng bộ Cà Mau đã chủ động, tích cực có biện pháp lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tỉnh ủy Cà Mau có 14 đảng bộ trực thuộc. Trong đó, có 9 đảng bộ huyện, thành phố, 2 đảng bộ khối, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang; có 621 tổ chức cơ sở đảng (241 đảng bộ cơ sở và 380 chi bộ cơ sở), với 42.343 đảng viên. Các nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng nâng cao vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phần lớn tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường; lề lối làm việc, nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng từng bước đổi mới theo hướng dân chủ, khoa học, hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt đảng nâng lên. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nhiều đảng bộ, chi bộ nâng cao tính phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, sai trái và tập trung xử lý vấn vấn đề bức xúc, nổi cộm, trường hợp vi phạm. Việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên được quan tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong nội bộ, không để ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh mặt tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Một số đảng bộ, chi bộ chậm khắc phục những yếu kém, khuyết điểm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa đạt yêu cầu. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt thiếu gương mẫu, giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm Điều lệ Đảng, có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Công tác kiểm tra, giám sát chưa sâu, có lúc có nơi buông lỏng. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng còn hình thức, chạy theo thành tích. Công tác phát triển đảng viên trong một số trường hợp chưa chú trọng chất lượng… Nguyên nhân của hạn chế trên là do công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm đúng mức, nhiều nơi chưa nhận thức đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chặt chẽ, còn nể nang, né tránh. Các cấp ủy chưa có giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chậm đổi mới, tính định hướng, tính chiến đấu, tính thuyết phục chưa cao. Vai trò cấp ủy một số nơi mờ nhạt, thiếu chủ động, tích cực, chất lượng đảng viên có mặt còn hạn chế…

Thời gian tới, Đảng bộ Cà Mau xác định tiếp tục coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, theo đó cần hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp sau:

Một là, cán bộ, đảng viên trước hết là cấp ủy các cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự quan tâm, chăm lo công tác xây dựng đảng. Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Từng cấp ủy, tổ chức đảng phải làm rõ những ưu điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sâu sát, hiệu quả. Phân công rõ trách nhiệm của từng cấp uỷ viên, nhất là trách nhiệm của bí thư và phó bí thư cấp ủy.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, định kỳ tổ chức giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội, chú trọng thông tin đúng, đủ, chính xác, khách quan về những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, quần chúng quan tâm. Các tổ chức đảng nắm bắt tư tưởng của đảng viên, quần chúng phản ánh kịp thời cho cấp ủy, tổ chức đảng giải quyết, tránh bị động, bất ngờ.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục tình trạng hình thức, đơn điệu. Tạo không khí cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện để đảng viên đóng góp ý kiến, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ. 

Bốn là, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng phương pháp, cách thức tiến hành bảo đảm dân chủ, đoàn kết, khoa học, hiệu quả. Chỉ ra đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, đồng thời gợi mở phương hướng, giải pháp, thời gian khắc phục, sửa chữa để giúp nhau cùng tiến bộ trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Năm là, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng. Nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng quy trình, quy định và có kết luận, xử lý cụ thể từng đối tượng, vụ việc.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất