Giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ tư.
Thực hiện Nghị quyết 01- NQ/ĐUK ngày 10-1-2012 Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nhận thức về sinh hoạt chi bộ, về vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ được nâng lên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ đạt trên 90%; có trên 80% chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt đảng từ 11 đến 12 kỳ/năm; trên 80% chi bộ sinh hoạt chuyên đề từ 3 đến 4 kỳ/năm, nội dung sinh hoạt chi bộ được chi ủy chuẩn bị chu đáo, thiết thực hơn, thu hút trên 70% đảng viên tham gia ý kiến. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, sự chuyển biến ở các chi bộ chưa đồng đều, toàn diện và vững chắc; vai trò, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng có nơi chưa bảo đảm; việc đánh giá phân loại chi bộ hằng năm vẫn còn hình thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ còn hạn chế. 

Trước tình trạng đó, Đại hội XII của Đảng bộ Khối đã đặt ra nhiệm vụ: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng chi bộ ở các cơ quan Trung ương. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII, ngày 19-8-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương”. Nghị quyết 01 đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp để các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung triển khai thực hiện 7 nhóm giải pháp cụ thể:    

Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao chất lượng chi bộ. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ và các hoạt động triển khai học tập nghị quyết, tập huấn công tác đảng để mỗi cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể đảng viên nhận thức đầy đủ về quan điểm, nội dung, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng chi bộ, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức các lớp tập huấn cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ để nâng cao nghiệp vụ công tác đảng. Mở chuyên mục trên Trang tin điện tử, Thông tin sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ để giới thiệu hình ảnh, hoạt động của chi bộ; các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối. 

Xác định rõ việc nâng cao chất lượng chi bộ là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và từng đảng viên, là một khâu đột phá trong toàn bộ công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.     

Hai là, nâng cao chất lượng chi ủy, nhất là bí thư chi bộ. Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối phối hợp với các đảng ủy trực thuộc đưa nội dung cụ thể về nâng cao chất lượng chi bộ vào chương trình bồi dưỡng kiến thức xây dựng đảng hằng năm cho cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trong đó chú trọng đi sâu sâu vào kỹ năng lãnh đạo, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ và phương pháp công tác của bí thư chi bộ. 

Đảng ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo chi bộ xây dựng quy chế, chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của chi ủy, chi bộ và nâng cao chất lượng thực hiện một cách thiết thực, cụ thể. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.   

Để chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của đơn vị gắn với xây dựng các chỉ ủy, bí thư chi bộ theo hướng nhất thể hóa và tiếp tục nâng cao chất lượng chi ủy.    

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Các cấp ủy cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng chi bộ. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên có vai trò quan trọng đối với việc định hướng nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy cấp trên cần phân công đảng ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm tình hình và giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đảng viên. Đồng thời nắm chắc chất lượng hoạt động của chi bộ để báo cáo đảng ủy có biện pháp chỉ đạo kịp thời. 

Duy trì, giữ vững nền nếp sinh hoạt định kỳ và tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Trong Đảng bộ Khối, thống nhất thực hiện sinh hoạt chi bộ tổ chức vào tuần đầu hằng tháng (trường hợp đặc biệt không quá ngày 10 của tháng). Mỗi quý, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần; nội dung sinh hoạt cần phong phú, bám sát nhiệm vụ của chi bộ, chú trọng những chuyên đề về công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tất cả các chi bộ xây dựng quy chế làm việc, trong đó xác định rõ lề lối làm việc của chi ủy, bí thư chi bộ; mối quan hệ phối hợp công tác giữa chi ủy và lãnh đạo đơn vị; sự phối hợp giữa chi ủy với lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên.

Mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ phải có nghị quyết hoặc kết luận thông báo cho đảng viên để thực hiện, đồng thời phân công kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

Để đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ yêu cầu và giao nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên, đề cao vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.  

Năm là, thực hiện tốt việc quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng viên. Chi ủy, chi bộ phải làm tốt công tác quản lý đảng viên. Chi ủy kịp thời nắm được diễn biến tư tưởng của đảng viên và việc chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị và những vấn đề chính trị hiện nay để kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện cho đảng viên phấn đấu, phát triển...               

Chi ủy chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong phân công nhiệm vụ cho đảng viên và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Định kỳ trong sinh hoạt chi bộ phải rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được phân công. Cuối năm, khi đánh giá đảng viên cần dựa trên kết quả hoàn thành nhiệm vụ được phân công; lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ, đảng viên.  

Chi bộ xây dựng kế hoạch, biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên. Cấp ủy phân công đảng viên giúp đỡ người vào Đảng và chỉ đạo các đoàn thể trong phối hợp giáo dục phát triển đảng viên. Thực hiện việc phát triển đảng viên đúng quy trình, quy định của Đảng, bảo đảm chất lượng.                   

Sáu là, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên. Đảng ủy cấp trên có trách nhiệm định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ, định kỳ thông tin và duy trì giao ban với bí thư chi bộ để chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. 

Định kỳ 6 tháng một lần, đảng ủy cấp trên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp, nội dung, chất lượng hoạt động của các chi bộ; phát hiện những nhân tố mới, những việc làm tốt để nhân rộng, biểu dương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phê bình, uốn nắn những tập thể và cá nhân có sai phạm, khuyết điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy cấp trên đối với chi bộ, đảng viên và kịp thời chỉ đạo xử lý đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.                      

Bảy là, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phát huy vai trò các đoàn thể quần chúng tham gia xây dựng Đảng. Chi ủy, chi bộ tạo điều kiện để các đoàn thể và quần chúng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh; có biện pháp định kỳ lấy ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể và quần chúng trong đơn vị đối với tổ chức đảng và đảng viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể tham gia xây dựng chi bộ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.                    

Hằng năm, chi bộ và đảng viên thực hiện việc kiểm điểm đánh giá phân loại một cách nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Trong quá trình đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên cần dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động trong các đoàn thể. Đổi mới công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên theo hướng bảo đảm thực chất, kiên quyết khắc phục các biểu hiện nể nang, né tránh, hình thức và bệnh thành tích. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt việc khen thưởng chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm. Vào dịp sinh hoạt chính trị quan trọng, các đảng ủy trực thuộc cần tổ chức tôn vinh, khen thưởng những chi bộ, đảng viên tiêu biểu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất