Huyện ủy Tam Đảo phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt ở cơ sở
Một buổi sinh hoạt của Chi ủy chi bộ thôn Đạo Trù Hạ, xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo).
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của các chi bộ nói chung, chi bộ ở huyện Tam Đảo nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số chi bộ ở Tam Đảo vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm: vai trò lãnh đạo của chi bộ còn mờ nhạt; nội dung sinh hoạt đơn điệu, cứng nhắc, thiếu hấp dẫn; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, còn nể nang, né tránh; vẫn còn một số đảng viên đi làm ăn xa vắng trong sinh hoạt chi bộ, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt…

Trước thực trạng đó, năm 2006, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo đã thành lập các tổ công tác đi dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư; tổ trưởng tổ công tác là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên tổ công tác là các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể và các phòng chuyên môn. Mỗi tháng 1 lần, tổ công tác về hướng dẫn, tham gia ý kiến vào đến nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ và nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn dân cư.

Thực hiện Quy định số 05-QĐ/TU ngày 9-6-2014 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thành lập tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở, sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo đã sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động và kiện toàn các tổ công tác. Theo đó, hằng tháng, các tổ công tác về dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ. Qua thực hiện cách làm này Đảng bộ huyện Tam Đảo đã đạt được một số kết quả:

Một là, việc phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, đoàn thể, phòng chuyên môn trong huyện về dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ huyện hướng về cơ sở. Đồng thời, gắn trách nhiệm của các đồng chí thành viên tổ công tác nâng cao tính chủ động, tự giác nghiên cứu văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong công việc.

Hai là, các ý kiến đề xuất, kiến nghị và những vấn đề nảy sinh từ cơ sở được phản ánh trực tiếp với Ban Thường vụ Huyện ủy, giúp Huyện ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ba là, các cấp ủy cơ sở và chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt nghiêm túc, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chu đáo, chất lượng. Trong sinh hoạt, các đồng chí cấp ủy viên và từng đảng viên nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ được phân công; có nhiều ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận, bảo đảm phát huy dân chủ. Các chi bộ đã bước đầu quan tâm triển khai sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung cụ thể, sát thực với tình hình của chi bộ và địa phương để tổ chức bàn bạc, thảo luận.

Bốn là, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng của cấp ủy viên cơ sở, chi ủy viên chi bộ nhất là đồng chí bí thư cấp ủy được nâng lên rõ rệt. Các nghị quết của cấp ủy cơ sở, chi bộ đề ra sát thực tế, có tác dụng tích cực. Nhiều vấn đề phức tạp được tổ công tác góp ý và tập thể cấp ủy, chi bộ bàn bạc, thống nhất về nhận thức, hành động đã được giải quyết kịp thời.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và các chi bộ, Huyện ủy Tam Đảo chỉ đạo chú trọng thực hiện các giải pháp sau:

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mọi đảng viên tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên.

Duy trì các tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ. Hằng năm rà soát quy chế hoạt động và kiện toàn các tổ công tác. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tiến hành sơ kết, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác.

Các thành viên tổ công tác chủ động nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện để kịp thời hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của cơ sở. Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp ủy cơ sở và   nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy và bí thư chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất