Ninh Thuận xây dựng, củng cố tổ chức đảng vùng ven biển
Đoàn công tác Tạp chí Xây dựng Đảng tìm hiểu về kinh nghiệm xây dựng TCCSĐ tại tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận có 15 đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn ven biển (203 chi bộ trực thuộc) với 1.772/16.786 đảng viên (chiếm 10,56%). Trong đó TP. Phan Rang có 5 phường; huyện Thuận Nam  có 3 xã; Thuận Bắc có 1 xã; huyện Ninh Hải có 5 xã 1 thị trấn... Nhận thức rõ TCCSĐ ở các xã, phường, thị trấn ven biển có vị tầm quan trọng, chiến lược trong việc bảo vệ biển đảo quê hương, các cấp ủy đảng cấp trên cơ sở đã quan tâm lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu và xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy xã, phường, thị trấn ven biển chú trọng nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời phổ biến thông tin, thời sự, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng để toàn dân nắm bắt và ý thức được trách nhiệm của mình, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng địa phương. Từ đó tạo được niềm tin và sự đồng thuận, đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Sau đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, các TCCSĐ đều xây dựng và bổ sung quy chế làm việc phù hợp với quy định của Trung ương, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình. Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; quy chế, quy định của Đảng gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2012, Tỉnh ủy Ninh Thuận ra Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ đảng ở nông thôn và miền núi”. Trong đó có một nội dung quan trọng là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ các xã, phường, thị trấn ven biển; triển khai nghị quyết các cấp ủy đều chỉ đạo đưa nội dung xây dựng TCCSĐ ven biển vào nghị quyết của ban chấp hành các huyện, thành uỷ. Năm 2012, Huyện uỷ Thuận Nam ra một nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các xã ven biển.

Các huyện, thành ủy phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn xã. Các đồng chí huyện ủy viên, thành ủy viên và cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện phụ trách thôn, khu phố để nắm sát tình hình và cùng với đảng ủy, uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm, phát sinh ở cơ sở.

Giữ vững nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt là nội dung được các câp ủy chú trọng. Các xã, phường, thị trấn ven biển sinh hoạt chi bộ thống nhất từ ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ ngoài đánh giá công tác hằng tháng còn tập trung công tác lãnh đạo, vận động ngư dân thực hiện ra khơi đánh bắt hải sản đồng thời chú ý vấn đề bảo vệ môi trường biển, bảo vệ an ninh trên biển.

Thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên theo hướng đảng viên được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực và sức khỏe. Cấp ủy quan tâm những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, có biện pháp động viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên. Hằng năm, các cấp ủy đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện. 

Đến nay, chất lượng TCCSĐ của 15 xã, phường, thị trấn ven biển được nâng lên, vai trò lãnh đạo của TCCSĐ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương khu vực ven biển được thể hiện rõ hơn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, dân chủ cơ sở được thực hiện... góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về quốc phòng, an ninh.

Các cấp ủy đã thành lập các tổ công tác cùng với cấp ủy cơ sở rà soát, đánh giá nội dung, rút ra nguyên nhân yếu kém, đề ra các biện pháp, từng bước khắc phục. Qua đánh giá chất lượng TCCSĐ năm 2013 có 08/15 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (chiếm 53,33%); 7/15 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 46,69%). Năm 2014 có 9/15 TCCSĐ đạt TSVZM (chiếm 60%); 3/15 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 20%); 3/15 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2015 có 8/15 TCCSĐ đạt TSVM (chiếm 53,33%); 7/15 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 46,69%). Không có TCCSĐ đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 78% trở lên; trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 11%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của TCCSĐ ở các xã, phường, thị trấn ven biển còn những mặt hạn chế: Việc cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế của địa phương còn chậm. Nội dung, hình thức sinh hoạt ở một số chi bộ thôn, khu phố chưa được đổi mới, tinh thần phê bình và tự phê bình còn hạn chế. Công tác quản lý, kiểm tra giám sát đảng viên của một số chi bộ trực thuộc đảng bộ chưa chặt chẽ. Công tác phát triển đảng viên ở chi bộ khu dân cư gặp nhiều khó khăn vì hầu hết quần chúng tích cực không đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ học vấn...    

Kinh nghiệm rút ra và hướng đi

Từ kết quả chất lượng lãnh đạo của các TCCSĐ ven biển ở Ninh Thuận trong thời gian qua, có thể thấy, nơi nào cấp ủy đảng các cấp coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tổ chức đảng nơi đó có hiệu quả thật sự.

Việc thường xuyên chăm lo công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ đúng với năng lực chuyên môn cũng giúp các địa phương ven biển đạt hiệu quả lãnh đạo. Cán bộ, đảng viên phải thể hiện được tính tiền phong gương mẫu trong công tác, học tập và sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình. Tạo được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thực sự vững mạnh.

Trong thời gian tới, để lãnh đạo thực hiện tốt vai trò là vị trí quan trọng trong chiến lược bảo vệ biển đảo quê hương, các TCCSĐ ven biển ở Ninh Thuận tập trung thực hiện biện pháp sau:

Một là, quán triệt tốt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng Đảng do đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Hai là, Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ, cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ bảo đảm các tính chất và nội dung sinh hoạt đảng theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, đánh giá đảng viên hằng năm đúng thực chất, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để củng cố, nâng cao chất lượng. Từng đảng viên hằng năm đăng ký chương trình học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ với chi bộ để làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát và chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất