Cán bộ, đảng viên phường, xã ở Đảng bộ TP. Vĩnh Long tự phê bình và phê bình
Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Cán bộ phường, xã nói chung và của TP. Vĩnh Long nói riêng có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, mà trực tiếp nhất là nhiệm vụ chính trị của phường, xã. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ phường, xã của TP. Vĩnh Long đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đạt được kết quả tích cực.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ TP. Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tự phê bình và phê bình (TPB và PB), trước hết trong cán bộ chủ chốt của phường, xã, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đợt TPB và PB đã có tác dụng cảnh báo, răn đe những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Từng cán bộ, đảng viên tự giác phấn đấu, rèn luyện bản thân. Các tập thể và cá nhân nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, có kế hoạch khắc phục, giải quyết nhiều vụ nổi cộm tại các địa phương, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TPB và PB ở Đảng bộ TP. Vĩnh Long vẫn còn hạn chế: Một số nơi tự phê bình còn qua loa, đại khái, không có nội dung cụ thể, thiết thực; không đi vào những nội dung chủ yếu về phẩm chất chính trị, chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, lối sống; hình thức phê bình đơn điệu, còn né tránh “dĩ hòa vi quý” hoặc e dè, nể nang, không dám nói thẳng, nói thật; có tình trạng lợi dụng TPB và PB để trả thù cá nhân, làm giảm uy tín cán bộ, ngoài ra còn có đơn thư nặc danh, mạo danh.

Trong đợt thực hiện TPB và PB này, hầu như chưa nơi nào chỉ ra được đích danh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chưa chỉ ra được những tập thể và cá nhân có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, mà chủ yếu chỉ ra những khuyết điểm nhỏ để rút kinh nghiệm. Một số tiêu cực trong cán bộ, đảng viên đã được phê bình nhiều lần vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục. Ý thức tổ chức kỷ luật, tính đảng của một số đảng viên trong sinh hoạt chưa cao, việc phát hiện, đấu tranh xử lý đảng viên vi phạm chưa được thường xuyên, liên tục.

Để nâng cao chất lượng TPB và PB trong đội ngũ cán bộ phường, xã của TP. Vĩnh Long thời gian tới, các cấp ủy phường, xã cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về TPB và PB. Coi đây là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, đưa hoạt động TPB và PB trở thành nền nếp trong mỗi tổ chức đảng.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, quan tâm đào tạo, nhất là đào tạo lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của TPB và PB, từ đó giúp cho cán bộ có đủ năng lực thực tiễn, đủ bản lĩnh bảo vệ cái đúng, đấu tranh thẳng thắn với những sai trái.

Ba là, coi trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành sinh hoạt TPB và PB cho đội ngũ cấp ủy. Trong hoạt động TPB và PB có sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ từ Thành ủy đến cấp ủy phường, xã, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ TPB và PB với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra Nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Thành ủy, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên vi phạm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất