Cấp ủy các xã ở Cà Mau lãnh đạo thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới
Nhân dân xã Tắc Vân, TP. Cà Mau xây dựng đường giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới.


Phát huy vai trò xung kích của thanh niên

Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, diện tích tự nhiên 5.211km2, 9 đơn vị hành chính cấp huyện (8 huyện và 1 thành phố); 101 đơn vị cấp xã (82 xã, 9 thị trấn, 10 phường). Dân số toàn tỉnh là 1.214.900 người, số lượng thanh niên 363.991 người, chiếm 30% dân số, trong đó thanh niên ở nông thôn chiếm 79,88% tổng số thanh niên trong tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12-7-2011 về Xây dựng NTM tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo”. Nghị quyết đề ra mục tiêu cho từng giai đoạn là: Giai đoạn 2011-2015: Xây dựng hoàn thành 22 xã đạt chuẩn tiêu chí xây dựng NTM. Giai đoạn 2015-2020: Củng cố, xây dựng hoàn thành 52 xã đạt chuẩn tiêu chí xây dựng NTM. Giai đoạn 2020-2030: Củng cố và xây dựng hoàn thành 100% xã đạt tiêu chí NTM. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở xã đã chỉ đạo huy động các nguồn lực, xây dựng từng phong trào thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí NTM.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Cà Mau về xây dựng NTM, các đảng bộ xã đã chỉ đạo triển khai xây dựng đề án và lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện, tổ chức tuyên truyền, vận động, khơi dậy và phát huy vai trò xung kích của thanh niên. Các đảng bộ xã đã chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động cho mặt trận Tổ quốc, hội nông dân, hội phụ nữ và tổ chức đoàn trong tuyên truyền, vận động thanh niên về xây dựng NTM; chỉ đạo tổ chức đoàn thực hiện Kế hoạch số 308/KH/TWĐ ngày 22-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” và phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” của Tỉnh Đoàn Cà Mau.

Kết quả tổ chức vận động đã có hơn 31.000 đoàn viên thanh niên tham gia bằng nhiều việc làm cụ thể, như đóng góp ngày công lao động làm lộ nông thôn, vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm ở các tuyến lộ xây dựng NTM với trên 42.000m, trồng trên 145.000 cây xanh, phát trên 18.600 tờ rơi tuyên truyền về xây dựng NTM; bắc mới và sửa chữa nhiều cầu bê tông; sửa chữa và xây mới nhà tình nghĩa, nhà người nghèo; làm cổng chào xã văn hóa; khoan giếng nước ngầm cho người nghèo… với tổng trị giá các công trình, phần việc trên 3,2 tỷ đồng.

Từ một tỉnh có số xã đạt các tiêu chí NTM rất thấp, dưới 5 tiêu chí là 55/82 xã, từ 5-9 tiêu chí có 25/82 xã, từ 10-12 tiêu chí có 2/82 xã. Qua 4 năm thực hiện đến nay có 3 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM chiếm 3,7%; 16 xã đạt 14 tiêu chí trở lên chiếm 19,5%; 33 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí chiếm 40,2%; 30 xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí chiếm 36,6%. Diện mạo nông thôn ở Cà Mau ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản bảo đảm, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất; kinh tế nông thôn có bước chuyển tích cực, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kinh nghiệm bước đầu

Từ kết quả đạt được trong lãnh đạo thanh niên xây dựng NTM của các đảng bộ xã ở tỉnh Cà Mau, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thanh niên về xây dựng NTM. Chỉ đạo triển khai quán triệt, tuyên truyền và phổ biến sâu rộng trong thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng NTM. Tuyên truyền, vận động thanh niên hiểu rõ mục đích và vai trò, nhiệm vụ trong việc xây dựng NTM.

Hai là, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, các lực lượng xã hội trong vận động thanh niên tham gia xây dựng NTM. Phân công rõ trách nhiệm cho thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng NTM ở địa phương.

Ba là, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Cà Mau chung tay xây dựng NTM nhằm khơi dậy, phát huy vai trò của tuổi trẻ, tranh thủ nhiều nguồn lực để sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Cà Mau đề ra.

Bốn là, các cấp ủy đảng chú trọng, quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, trọng tâm là tổ chức đoàn thanh niên vững mạnh để tập hợp, tổ chức thanh niên tham gia xây dựng NTM.

Năm là, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể ở cơ sở trong vận động, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng NTM.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất