"Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ" ở Quảng Trị
Một buổi sinh hoạt chi bộ của chi bộ trường mầm non xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Với vị trí hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi bộ đảng ở các vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới cách thức và nội dung sinh hoạt, từng bước khẳng định được vai trò của mình. Cùng với đánh giá kết quả công tác, hoạt động của chi bộ, chi ủy, các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, bàn sâu các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia. Qua đó, vừa giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, vừa nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các chi bộ đã dành thời gian để đảng viên thảo luận những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của đảng viên.

Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã từng bước tập trung vào những nội dung thiết thực, gần gũi, gắn với quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, tham gia đóng góp các loại quỹ, phát triển sản xuất... Tuỳ vào điều kiện và tình hình thực tế ở các chi bộ, các chi ủy có thể lựa chọn một hoặc một số vấn đề cần thiết, trọng tâm để sinh hoạt chuyên đề. Việc duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên.

Để những buổi sinh hoạt chi bộ đạt được kết quả cao, đảng ủy các xã đã phân công các đồng chí thường vụ phụ trách cụm, chỉ đạo chi bộ thực hiện phương châm “chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ”. Từ sự phân công ấy, chi bộ có nhiệm vụ chính là bảo đảm công tác chỉ đạo, giữ vững sự ổn định tại các xóm, làng; đảng viên trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của chi bộ và các phong trào thi đua trong thôn. Đồng thời, việc giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi, phụ trách các khu, thôn, bản cũng giúp chi bộ nắm bắt tình hình, lắng nghe được nguyện vọng và ý kiến của nhân dân. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nảy sinh ngay tại cơ sở. Nhiều đảng bộ đã thực hiện giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, phù hợp với năng lực, sở trường; thường xuyên giám sát, đôn đốc việc đảng viên theo dõi, giúp đỡ các hộ dân. Qua đó tạo nên sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền với người dân.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ” nhiều vấn đề thông qua sinh hoạt chi bộ đã được giải quyết một cách nhanh gọn, hiệu quả, hợp lý, hợp tình. Phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua thực hiện phương châm này, các chi bộ đảng đã kịp thời quán triệt, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tích cực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Qua đó, người dân đã thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm, tình nguyện hiến cây, đất, tham gia ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Chính những việc làm cụ thể của từng đảng viên, sự chỉ đạo, lãnh đạo, sát sao của các chi bộ đảng đã góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Từ thực hiện phương châm này đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến, những chi bộ tiêu biểu như chi bộ thôn Kim Đâu (xã Cam An, huyện Cam Lộ); chi bộ khu phố 6 (phường 1, thành phố Đông Hà); chi bộ khu phố 3 (phường 1, thị xã Quảng Trị)… Vì vậy, đến 30-6-2016 toàn tỉnh Quảng trị đã có 18 xã đạt chuẩn NTM; 11 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 51 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 37 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác tạo nguồn phát triển đảng cũng là một trong những nội dung quan trọng được các chi bộ khu vực nông thôn chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Nhiều chi bộ đã chủ động đề ra những giải pháp mang tính lâu dài, hiệu quả. Chi ủy phân công đảng viên theo dõi đoàn viên thanh niên, hội viên các hội đoàn thể để phát hiện những nhân tố tích cực nhằm bồi dưỡng, tạo nguồn. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua toàn tỉnh đã kết nạp được 8.580 đảng viên mới (đạt 132% so với chỉ tiêu Đại hội XV đề ra); trong đó đảng viên là đoàn viên thanh niên 6.172 đồng chí (chiếm 71,9%); nữ 3.733 đồng chí (chiếm 43,5%); dân tộc ít người 709 đồng chí (chiếm 8,3%); tôn giáo 27 đồng chí (chiếm 0,3%). Qua việc thực hiện phương châm “chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ” ngày càng khẳng định vai trò của chi bộ đảng tại cơ sở. Đây cũng là cơ sở quan trọng để mỗi đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phát huy  hơn nữa vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng nông thôn mới, chưa đưa những vấn đề then chốt trong xây dựng nông thôn mới ra bàn bạc, thảo luận. Một số chi bộ đảng vẫn còn mang nặng tính bảo thủ, thiếu tầm nhìn tổng thể, lâu dài và còn lúng túng, bị động trong tổ chức hoạt động, chưa huy động được sự vào cuộc của các đoàn thể nhân dân để đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới...

Vì vậy, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trong thời gian tới Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phương châm “chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ”. Để phương châm này trở thành phương châm của tất cả các chi bộ đảng ở các địa phương của tỉnh, trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy các cấp cần coi trọng công tác cán bộ, lựa chọn các cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ có trình độ, năng lực, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình chỉ đạo. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, căn cứ vào tình hình thực tế của khu dân cư để tìm ra những vấn đề trọng tâm, tập trung thảo luận, tìm hướng giải quyết những vấn đề bức xúc đang được người địa phương quan tâm.

Thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở; duy trì, củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất đưa phương châm “chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ” thành phương châm hoạt động xuyên suốt của tất cả các chi bộ nông thôn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thường xuyên sơ kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất