Đảng bộ thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Khu 4A, phường Cẩm Thịnh (TP. Cẩm Phả) - Ảnh: TL

Đảng bộ thành phố Cẩm Phả tính đến 3-2017 có 54 chi, đảng bộ trực thuộc (33 đảng bộ và 21 chi bộ cơ sở); trong đó có 403 chi bộ (21 chi bộ cơ sở; 382 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), với tổng số 9.095 đảng viên.

Những năm qua, Thành ủy Cẩm Phả đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những kết quả

Từ những chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sinh hoạt chi bộ, Thành ủy Cẩm Phả đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả Bản tin thông báo nội bộ của tỉnh và biên soạn Bản tin thông báo nội bộ của thành phố trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy cơ sở đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; hướng dẫn các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ mình, bảo đảm nội dung sinh hoạt được đổi mới và thiết thực, hiệu quả. Các chi, đảng bộ trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định thi hành Điều lệ Đảng đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời ban hành nghị quyết phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách các chi bộ và tham gia dự sinh hoạt hằng tháng với chi bộ được phân công phụ trách.

Việc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho chi ủy, bí thư chi bộ được Đảng bộ thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Sau các kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho chi ủy, bí thư chi bộ và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên cho các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, hằng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác kiểm tra, tuyên giáo và công tác dân vận của Đảng.

Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ được nhiều chi ủy, bí thư chi bộ quan tâm. Hầu hết các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt và nghị quyết chi bộ. Các kết luận, nghị quyết của chi bộ được đa số đảng viên đồng tình, nhất trí. Sau khi ra kết luận, nghị quyết, chi ủy, bí thư chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện và định thời gian hoàn thành, báo cáo. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, nghị quyết của chi bộ cũng được quan tâm. Bình quân mỗi quý 1 lần các chi bộ sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt được chú trọng với nhiều nội dung phong phú, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình thực hiện nghị quyết của cấp trên trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; những vấn đề cấp thiết, bức xúc cần giải quyết; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên…

Trong sinh hoạt, đa số các chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là khi thảo luận quyết nghị những vấn đề trọng tâm của cơ quan, đơn vị, những vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nên đã tạo được không khí sinh hoạt cởi mở, dân chủ. Có nhiều chi bộ tất cả đảng viên đều phát biểu thảo luận, thậm chí đấu tranh phê bình thẳng thắn trên tinh thần xây dựng giúp đồng chí, đồng nghiệp nâng cao được ý thức tổ chức kỷ luật, không phát biểu ngoài cuộc họp, không gây mất đoàn kết nội bộ, tạo được tính thống nhất cao trong chi bộ, đảng viên. Nhiều chi bộ đảng thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, củng cố, kiện toàn tổ chức và kịp thời bổ sung cấp uỷ viên, phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá, phân loại chi bộ đã được nâng lên rõ rệt theo hằng năm.

Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức đảng vẫn còn một số hạn chế. Nội dung sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ còn nghèo, thiếu nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng; nội dung sinh hoạt chủ yếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Có chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo theo yêu cầu. Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một số bí thư chi bộ chưa được chu đáo, những vấn đề đánh giá về công tác tư tưởng trong đảng viên chưa được cụ thể, còn chung chung.

Nền nếp sinh hoạt đa số các chi bộ duy trì tốt, nhưng trong sinh hoạt ở một số chi bộ tinh thần đấu tranh, phê và tự phê bình ở một số đảng viên chưa cao, còn e dè, nể nang, ngại va chạm. Một số cấp uỷ, chi bộ chưa coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng đảng, chưa dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Lãnh đạo quản lý đảng viên của cấp uỷ chi bộ có lúc, có nơi chưa được sâu sát, còn một số ít đảng viên tinh thần tự giác chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc. Việc ghi chép biên bản họp ở một số chi bộ chưa tốt, ghi quá gọn hoặc ghi chép chưa đầy đủ ý kiến trong cuộc họp, rút ra kết luận của chi bộ từ hội nghị.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một số cấp uỷ, chi bộ chưa nhận thức đúng, đầy đủ nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng đảng, chưa quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, của tổ chức cơ sở đảng. Một số cấp ủy chưa dành thời gian đầu tư, tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt, một phần do nặng về công tác chuyên môn hơn công tác đảng, mặt khác, chưa nghiên cứu kỹ và nắm vững các nguyên tắc sinh hoạt Đảng cũng như kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng. Việc thực hiện quy trình sinh hoạt cấp ủy trước khi sinh hoạt chi bộ thường bị bỏ qua, do đó nội dung sinh hoạt Đảng chưa được cấp ủy coi trọng và chuẩn bị kỹ. Một số chi bộ chưa thực sự chú trọng tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề hoặc hướng dẫn đảng viên thảo luận chuyên sâu lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; vai trò của đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ trong việc cùng với cấp ủy chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng nữa là do cấp uỷ đều là kiêm nhiệm, chưa dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng đảng, chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm có lúc chưa kiên quyết.

Giải pháp

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, các cấp ủy cơ sở ở Cẩm Phả sẽ tập trung thực hiện các giải pháp:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện tốt phân công nhiệm vụ của đảng viên

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trước hết là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ và sự cần thiết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên thực hiện việc phân công công tác cho đảng viên gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao; hoặc phân công đảng viên phụ trách theo địa bàn, theo lĩnh vực; phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào đảng, phụ trách các tổ chức đoàn thể… Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được phân công là cơ sở để xem xét đánh giá thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong tháng và đánh giá chất lượng đảng viên, xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Hai là, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ

Cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và chi ủy viên. Đồng thời, cần cập nhật thông tin, kiến thức, những văn bản, hướng dẫn mới cho các cấp ủy viên và bí thư các chi bộ. Coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên.

Ba là, phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của đảng ủy cơ sở. Thường xuyên kiểm tra việc sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức thông qua báo cáo, kiểm tra biên bản sinh hoạt chi bộ hoặc kiểm tra đột xuất ngay trong thời gian chi bộ đang sinh hoạt. Cấp ủy cấp trên cần trang bị thống nhất sổ ghi biên bản, nghị quyết và hướng dẫn nội dung ghi chép cho các chi bộ.

Bốn là, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ. 

Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự phát huy dân chủ và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng; chi bộ cần dành thời gian thỏa đáng để đảng viên trong chi bộ phát biểu và thể hiện chính kiến của mình. Người chủ trì cuộc họp phải lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những vấn đề cần thiết để đảng viên thảo luận. Những nội dung phải biểu quyết nhưng đang còn có ý kiến khác nhau, chi bộ cần dành thời gian thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất trước khi tiến hành biểu quyết. Kịp thời phản ảnh, báo cáo với cấp ủy cấp trên về những thắc mắc, ý kiến của đảng viên về cả lý luận và thực tiễn đề nghị cấp ủy cấp trên giải đáp.

Năm là, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ.

Các cấp ủy, trước hết là bí thư chi bộ cần chủ động chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ. Chi ủy cần xác định chọn những việc cụ thể, thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, các quyền lợi của đảng viên, quần chúng để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp giải quyết. Tăng cường hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề để nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, hấp dẫn, tránh sơ cứng, đơn điệu và góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên. Việc chọn chuyên đề sinh hoạt cần sát thực, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và trình độ nhận thức của đảng viên; đồng thời, phân công những đảng viên có khả năng, điều kiện nghiên cứu, tập hợp tư liệu để chuẩn bị và trình bày trước chi bộ, nhằm góp phần rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao khả năng diễn đạt, thuyết trình trước tập thể cho đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất