Đảng bộ Từ Liêm khắc phục hạn chế sau một năm kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Ban Thường vụ Huyện ủy Từ Liêm tiến hành kiểm điểm theo NQTƯ 4 (khóa XI)

Ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tháo gỡ khó khăn, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; cải cách hành chính; tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; giải phóng mặt bằng; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo kỷ cương pháp luật.

Từ việc chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt như trên, bước đầu đã thu được những kết quả quan trọng.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; đẩy mạnh thực hiên các chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Năm 2013, toàn huyện đã kết nạp được 272 đảng viên, vượt chỉ tiêu 32 đảng viên; phát triển được 9 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, vượt 2 tổ chức đảng so với chỉ tiêu Thành ủy giao.

UBND huyện đã tăng cường kiểm tra quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý xây dựng, giao thông, đô thị, cơ bản hạn chế được các vi phạm mới phát sinh, đặc biệt là các hành vi xây dựng lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp. Đã kiểm tra 842 công trình, trong đó phát hiện 333 trường hợp vi phạm và  xử lý 223 công trình, 10 công trình đang xử lý; lập 130 quyết định xử phạt.

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ (2015-2020); bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu để bầu 15 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, trong đó bổ nhiệm 3 cán bộ, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm 3 cán bộ, giới thiệu để bầu 9 cán bộ; hiệp y bổ nhiệm 3 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý.

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Tổng số đơn phải giải quyết của huyện: 677 đơn, trong đó khiếu nại 177 đơn; tố cáo 16 đơn; kiến nghị 484 đơn. Kết quả, đã giải quyết được 451 đơn, trong đó, có 143/177 đơn khiếu nại, đạt 80,7%; 349/484 đơn kiến nghị, đạt 72,1%; 14/16 đơn tố cáo, đạt 87,5%.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác giám sát, kiểm tra Đảng năm 2013, trong đó tiến hành kiểm tra cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Đã tiến hành xử lý kỷ luật 22 trường hợp vi phạm với các hình thức: khiển trách 15, cảnh cáo 5, khai trừ 2. UBND huyện đã kỷ luật 7 cán bộ công chức, trong đó cảnh cáo 1 đồng chí là công chức tư pháp hộ tịch; khiển trách 6 đồng chí là thanh tra xây dựng.

Đối với 7 tập thể xã, thị trấn được gợi ý kiểm điểm sâu, sau kiểm điểm đã nghiêm túc khắc phục sửa chữa khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đảng uỷ các xã Xuân Phương, Mỹ Đình, Mễ Trì, Trung Văn đã chỉ đạo UBND thực hiện quyết liệt trong xử lý các vi phạm, xây dựng kế hoạch, lên phương án để giải quyết các công trình xây dựng vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm mới phát sinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm của Đảng bộ huyện Từ Liêm còn một số hạn chế như: sự kết hợp về công tác cán bộ, công tác tư tưởng, công tác dân vận ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa đồng bộ; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế, chuyển biến chậm so với yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa thường xuyên, sâu sát, vẫn còn biểu hiện thiếu quyết liệt, chưa có những giải pháp mang tính cụ thể, còn chung chung nên chuyển biến sau kiểm điểm chưa nhiều.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Huyện ủy Từ Liêm chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản là:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau kiểm điểm, tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm, dứt điểm những vụ việc tiêu cực, bức xúc mà dư luận quan tâm. Chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra cụ thể việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ hai, tăng cường đổi mới lề lối, phong cách làm việc trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Thứ ba, chú trọng xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, làm tốt công tác xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Chuẩn bị tốt nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23 và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ sắp tới. Thực hiện tốt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  gắn với kiểm điểm hằng năm.

Thứ tư, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ; giữ gìn kỷ luật, tạo sự thống nhất cao. Chú trọng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng trong huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền việc triển khai các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ, về cơ chế, chính sách, về giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ huyện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chú ý những điển hình tốt, những cách làm hay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất