Sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Thanh Xuân

Tình hình hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận cơ bản ổn định, hoạt động dần đi vào nền nếp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quận ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức cơ sở đảng trong công tác xây dựng đảng, trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp (nhất là cấp uỷ cấp trên trực tiếp) đối với chi bộ trong sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến rõ rệt, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật của đảng viên. Xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên về chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ được thực hiện thường xuyên thông qua làm việc trực tiếp với cấp ủy, với toàn thể đảng viên hoặc kiểm tra qua sổ ghi biên bản họp chi bộ, qua đó góp phần giúp chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kịp thời biểu dương những chi bộ tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm của các chi bộ khác, uốn nắn những lệch lạc trong sinh hoạt, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo sát sao, hiệu quả.

Việc sinh hoạt chi bộ được duy trì và thực hiện nghiêm túc theo quy định, dần đi vào nền nếp. Ý thức của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Nhiều chi bộ đã dành những buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng nhằm đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chuẩn bị trước sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên chủ động sắp xếp công việc và tự kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ được giao để báo cáo, đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu trong sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã cơ bản sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng tháng, đảng viên được định hướng thảo luận tập trung vào những biện pháp thực hiện từng việc cụ thể, đề xuất, đóng góp ý kiến giúp chi bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động của các doanh nghiệp trải rộng tại nhiều địa bàn, một số đơn vị thường xuyên phải đi công tác dài ngày nên việc tổ chức sinh hoạt gặp không ít khó khăn, đôi lúc bị động, một số chi bộ đã tổ chức sinh hoạt đảng vào những ngày nghỉ hoặc sau giờ làm việc.

Bên cạnh đó, một số cấp uỷ, chi bộ chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ công tác đảng còn thiếu nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn lúng túng. Nội dung sinh hoạt chi bộ còn dàn trải, tinh thần phê bình và tự phê bình còn ít, thiếu tính chiến đấu, chưa tạo được không khí thảo luận, tranh luận trong sinh hoạt đảng. Khi bàn về chủ trương, biện pháp lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, thường phụ thuộc vào ý kiến của giám đốc, nhất là ở những doanh nghiệp bí thư cấp uỷ không đồng thời là chủ doanh nghiệp nên cũng ảnh hưởng tới chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thời gian tới, Quận ủy, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tích cực, đưa ra một số giải pháp:


- Các chi bộ cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Thường xuyên cụ thể hoá, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp…, xác định rõ nhiệm vụ của chi bộ làm cái gì, làm thế nào, mức độ đến đâu, phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ.


- Phát huy dân chủ để mọi đảng viên phát huy trí tuệ, ý thức, tinh thần tránh nhiệm tham gia góp ý kiến xây dựng trong sinh hoạt chi bộ; duy trì chế độ sinh hoạt, thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, thành phố.


- Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên đối với hoạt động của chi uỷ, bí thư chi bộ; có các cơ chế, điều kiện thuận lợi để việc sinh hoạt chi bộ được diễn ra đạt chất lượng, hiệu quả cao.


 - Phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên, trước hết là của cấp uỷ, bí thư chi bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo trong doanh nghiệp.


- Phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp, đúng với năng lực, sở trường của mỗi người. Thường xuyên bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp uỷ. Quan tâm công tác tạo nguồn, quy hoạch cấp uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ (chú ý đảng viên giữ cương vị lãnh đạo trong doanh nghiệp; đảng viên có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn; đảng viên trẻ, đảng viên nữ…).


- Tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm đến chủ doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, quần chúng có tay nghề, có chuyên môn, có uy tín, lao động trẻ, nữ có trình độ…


- Coi trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng ở doanh nghiệp. Kịp thời uốn nắn, xử lý các vi phạm của các chi bộ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định về sinh hoạt đảng.


- Định kỳ, cần đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, biểu dương, khen thưởng các chi bộ, cấp uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng viên thực hiện tốt việc sinh hoạt chi bộ, thông qua sinh hoạt chi bộ đã đề ra được các sáng kiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.                                      

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất