Đảng bộ huyện Thanh Sơn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thanh Sơn, tháng 5-2013.

Hằng năm, Huyện uỷ Thanh Sơn xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng đảng, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng bám sát nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao… Các cấp ủy đảng ở Thanh Sơn đã tập trung cho công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, chú trọng công tác kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, thực hiện tốt chính sách xã hội, phát triển văn hoá, y tế, giáo dục. Năm 2012, huyện Thanh Sơn kết nạp được gần 306 đảng viên. Trong quý I năm 2013, huyện kết nạp được 42 đảng viên. Năm 2012, có 46/46 tổ chức cơ cở đảng được đánh giá chất lượng, kết quả có 32/46 chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 69,56%; trong đó có 6 chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu;13/46 hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1/46 hoàn thành nhiệm vụ.

Huyện uỷ Thanh Sơn tích cực chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, chú trọng lồng ghép triển khai nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Huyện uỷ chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; duy trì tốt các lớp tung cấp lý luận chính trị và cử cán bộ, đảng viên đi học các lớp trung - cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Nhờ vậy, hiện nay tỷ lệ cán bộ, đảng viên của huyện có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ cao, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cấp ủy đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính, cải tiến phong cách và lề lối làm việc; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Cấp ủy đảng trong doanh nghiệp tập trung lãnh đạo sản xuất kinh doanh vượt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo chế độ cho người lao động. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và địa phương, làm tốt công tác xây dựng đảng và các đoàn thể vững mạnh.

Những tháng cuối năm 2013, Huyện ủy Thanh Sơn xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ sở, phát huy trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ huyện đối với cơ sở. Tập trung quán triệt sâu nội dung nghị quyết của Đảng, tiếp tục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cán bộ, đảng viên thống nhất về ý chí và hành động.

Hai là, nâng cao ý thức của đảng viên về xây dựng tổ chức cơ cở đảng trong sạch, vững mạnh, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc, các hệ thống chính trị đủ năng lực, thường xuyên giữ gìn đoàn kết thống nhất, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện cơ hội, cá nhân, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, đặc biệt là tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thời gian tới; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thường xuyên đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chú trọng làm tốt công tác tham mưu, đề xuất kịp thời.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất