Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh
Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 25-10-2017, BCH Trung ương (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Hai nghị quyết quan trọng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Để thực hiện có hiệu quả hai nghị quyết trên, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là những người trực tiếp bị tác động đến việc làm, thu nhập khi sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp hai nghị quyết đã đề ra.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định, sáp nhập để giảm số lượng thôn, tổ dân phố. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đồng thời với sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng ở cơ sở. Kiện toàn ngay các chi bộ, TCCSĐ, BCH đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy, chi ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy theo tổ chức bộ máy mới. Xây dựng đề án tổ chức lại các đảng bộ cơ sở, bố trí cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã (nếu có). Sớm kiện toàn chi bộ khi sáp nhập thôn, tổ dân phố. Chỉ đạo kịp thời việc chuyển tổ chức đảng, đảng viên về tổ chức đảng phù hợp khi kết thúc hoạt động hoặc giải thể các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Ba là, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình TCCSĐ theo hướng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Cấp ủy cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở bảo đảm rõ về quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Năm là, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã. Quy định khung số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp và bảo đảm giảm biên chế. Thực hiện nghiêm, thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố. Chỉ đạo khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng. Sơ kết, đánh giá, đề ra giải pháp phù hợp giới thiệu đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ứng cử để nhân dân bầu giữ chức trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Quan tâm phát hiện những cán bộ, nhất là cán bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhiệm đồng thời hai chức danh bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND cấp xã. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bằng các hình thức phù hợp, đồng thời thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát để kiểm soát quyền lực đối với các đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã.

Bảy là, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên, từng bước khắc phục hành chính hóa hoạt động và công chức hóa cán bộ. Tăng cường phối hợp công tác giữa mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tích cực tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Tám là, lãnh đạo thực hiện việc thành lập các tổ chức quần chúng theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc, nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư dưới sự chủ trì của mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền nhằm khai thác và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.    

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, các cấp ủy cần tiếp tục chỉ đạo xây dựng đề án, phương án cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhằm đưa những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đã nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII sớm đi vào cuộc sống.


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất