Hà Nội thực hiện quy định mới về đánh giá đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy
Theo đó, việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn 27-HD/BTCTƯ ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch 138-KH/TU ngày 29-10-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Công văn 3993-CV/BTCTƯ ngày 10-11-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu, trên cơ sở các nội dung của quy định và biểu điểm đánh giá đảng bộ cấp trên cơ sở kèm theo Quyết định 2566-QĐ/TU ngày 18-8-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Thành ủy nghiên cứu, vận dụng để xây dựng quy định và tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sát thực chất. Ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy phải hoàn thành việc đánh giá tổ chức cơ sở đảng trước khi thực hiện đánh giá đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đây cũng là năm đầu tiên, Đảng bộ TP Hà Nội áp dụng quy định mới về đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Theo đó, thường trực các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy chỉ đạo tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện các phong trào thi đua trên các lĩnh vực làm cơ sở xác định điểm đánh giá cho các nội dung; tổng hợp, tự đánh giá theo biểu điểm ban hành kèm theo Quyết định 2566-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để đánh giá chất lượng đảng bộ mình bảo đảm đúng quy định.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; các ban đảng và Văn phòng Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố gửi kết quả đánh giá thi đua đối với các đơn vị trực thuộc và các đơn vị ngành dọc cấp dưới về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy).

Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2017, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn 27-HD/BTCTƯ ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch 138-KH/TU ngày 29-10-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Công văn cũng nêu cụ thể nội dung kiểm điểm, đánh giá, công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm đối với tập thể; tiêu chí, mức phân loại, thẩm quyền, quy trình kiểm điểm, đánh giá và nơi kiểm điểm đối với cá nhân...

Quốc Bình

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất