Điểm mới trong chỉ đạo sinh hoạt chi bộ ở Yên Thế (Bắc Giang)
Hiện Đảng bộ huyện Yên Thế có hơn 4.200 đảng viên sinh hoạt ở 72 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 21 tổ chức cơ sở đảng ở xã, thị trấn, 29 tổ chức cơ sở đảng cơ quan hành chính, 8 tổ chức cơ sở đảng đơn vị sự nghiệp, 12 tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp; có 305 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29-4-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2011-2015, Ban Thường vụ Huyện uỷ Yên Thế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011-2015. Trong đó, đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ; đồng thời đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác; duy trì nền nếp chế độ giao ban định kỳ, kịp thời cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề mới nảy sinh, vấn đề phức tạp sảy ra; mở rộng dân chủ trong Đảng.

Tuy nhiên, thực trạng tình hình sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua cho thấy, nhiều cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng; việc sinh hoạt định kỳ ở không ít chi bộ chất lượng chưa cao, nội dung còn nghèo nàn, đơn điệu, thiếu tính hớp dẫn hoặc thiên về nhiệm vụ chuyên môn là chính. Việc sinh hoạt chuyên đề còn ít; lựa chọn nội dung sinh hoạt có nhiều lúng túng, chưa sát thực tiễn, quá trình sinh hoạt hiệu quả thấp... Nhiều đồng chí bí thư chi bộ chưa nắm chắc quy trình, phương pháp, nội dung, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ; khả năng duy trì, điều hành sinh hoạt còn nhiều hạn chế...

Từ thực trạng trên, để tạo sự đột phá trong sinh hoạt chi bộ, nhằm chuyển biến rõ rệt, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện chế độ sinh hoạt đảng; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình, phê bình và nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật của đảng viên; xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên; góp phần thiết thực khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiên cứu xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/HU ngày 14-10-2012 về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ huyện. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã quyết định thành lập 10 tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, mỗi tổ có 4 đồng chí do đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ làm tổ trưởng, 1 đồng chí huyện uỷ viên làm tổ phó và 2 đồng chí là phó các ban đảng của huyện là thành viên để trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, dự sinh hoạt điểm của các chi bộ để rút kinh nghiệm về cách thức triển khai, về nội dung sinh hoạt, về chất lượng ban hành và thực hiện nghị quyết, từ đó đưa việc sinh hoạt chi bộ vào nề nếp theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời chỉ đạo mỗi đảng bộ cơ sở xã, thị trấn lựa chọn 2 chi bộ nông thôn để tiến hành chỉ đạo tổ chức sinh hoạt điểm, trong đó chọn 1 chi bộ sinh hoạt chuyên đề và một chi bộ sinh hoạt theo định kỳ.

Tổ công tác của huyện đã làm việc với thường trực đảng uỷ và trực tiếp dự họp với chi uỷ chi bộ để chỉ đạo, hướng dẫn cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, từ việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt, họp chi uỷ để thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ, việc xây dựng dự thảo nghị quyết của chi bộ, cách ghi biên bản buổi họp chi bộ, đến quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tổ công tác đã xây dựng cả một “kịch bản” về cách chủ trì, điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ như  “kịch bản” chỉ đạo đại hội chi bộ để cho đồng chí bí thư làm căn cứ chủ trì, điều hành sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả. Các chi bộ được chọn sinh hoạt điểm đã tập trung và tích cực chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt chi bộ. Trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, tổ công tác của huyện đã đến kiểm tra lần cuối về việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức sinh hoạt chi bộ. Khi tổ chức sinh hoạt điểm, các chi bộ đã mời các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc trong cùng đảng bộ cơ sở về dự để quan sát, theo dõi cách thức tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm sau về tổ chức sinh hoạt ở chi bộ mình. Các đồng chí thành viên trong tổ công tác của huyện và các đồng chí trong thường trực đảng uỷ đã dự sinh hoạt với chi bộ. Ngay sau kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Tổ trưởng đã chủ trì buổi họp với thường trực đảng ủy và các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc để rút kinh nghiệm qua buổi sinh hoạt chi bộ.

Đây chính là dịp bồi dưỡng kiến thức thực tế theo kiểu “bắt tay chỉ việc” cho các đồng chí bí thư các chi bộ được chọn sinh hoạt điểm; làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của của chi bộ đảng; về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, giúp cho cấp ủy và bí thư chi bộ nắm vững các nguyên tắc, quy định về quy trình, phương pháp tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ; cách thức xác định và lựa chọn nội dung sinh hoạt bảo đảm phù hợp; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Do có sự chuẩn bị khá kỹ về nội dung sinh hoạt, lên một số đồng chí bí thư chi bộ chủ trì, điều hành sinh hoạt nhịp nhàng hơn; trong thảo luận đảng viên phát biểu sôi nổi và chất lượng hơn.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại trong sinh hoạt điểm đó là: Số đảng viên vắng mặt trong sinh hoạt chi bộ còn nhiều, có chi bộ chỉ đạt 82,7% số đảng viên tham gia sinh hoạt; trong sinh hoạt một số đảng viên vẫn mất trật tự, còn trao đổi chuyện riêng; có đảng viên dự sinh hoạt không mang theo sổ ghi chép sinh hoạt. Số ý kiến phát biểu mang tính phản ánh là nhiều, chưa có nhiều ý kiến mang tính “hiến kế” các giải pháp thực hiện. Một số đồng chí bí thư trong điều hành sinh hoạt vẫn còn lúng túng. Có chi bộ, chi uỷ không họp trước để thống nhất nội dung, khi họp chi bộ đồng chí chi uỷ viên vẫn tham gia vào báo cáo của chi bộ…

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35-KH/HU về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ huyện, trong thời gian tới các cấp ủy cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Sau khi kết thúc sinh hoạt điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị với thành viên các tổ công tác của huyện, các đồng chí bí thư đảng uỷ xã, thị trấn, các đồng chí bí thư chi bộ chọn sinh hoạt điểm để rút kinh nghiệm, trong đó cần chỉ rõ những mặt được, những mặt chưa được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đảng bộ huyện.

Các đồng chí cấp uỷ viên chi bộ nhất là các đồng chí bí thư chi bộ cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương có liên quan đến chất lượng sinh hoạt chi bộ như: Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ chi uỷ viên, nhất là bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng đến quy trình, nguyên tắc và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục phân công các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, uỷ viên ban chấp hành phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở. Mỗi đồng chí cần xây dựng kế hoạch mỗi quý đi dự sinh hoạt với  1 chi bộ trên địa bàn được phân công để nắm bắt tình hình thực tế nhằm chỉ đạo, giúp đỡ nội dung sinh hoạt của các chi bộ. Sau các buổi dự sinh hoạt với chi bộ, các đồng chí cần chủ động tổ chức rút kinh nghiệm với cấp uỷ chi bộ để thống nhất biện pháp thực hiện các buổi sinh hoạt tiếp theo và đưa việc sinh hoạt chi bộ trở thành nền nếp. 

Cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm việc hướng dẫn, kiểm tra chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định; phân công các đồng chí cấp ủy viên nắm chắc tình hình thực tiễn để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các chi bộ thôn, bản.

Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp; sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm của mỗi chi bộ, chi ủy viên, nhất là đồng chí bí thư chi bộ và mỗi đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất