Huyện Từ Liêm đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Thực hiện Kết luận số 80/KL-TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khoá VIII) "Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài", tháng 10-2010, Ban Thường vụ Huyện ủy Từ Liêm đã thành lập Ban Chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp với chức năng phối hợp và chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy cụm công nghiệp tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện và xúc tiến việc thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân có đủ điều kiện.

Kết quả bước đầu

Huyện Từ Liêm hiện có tổng số 3.840 doanh nghiệp ngoài nhà nước, chủ yếu là các doanh nghiệp thương mại dịch vụ có quy mô vừa và nhỏ, chiếm 15% tổng số tiền thuế nộp ngân sách huyện (chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2012 đã nộp vào ngân sách hơn 250 tỷ đồng tiền thuế). Tính đến tháng 10-2012, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Từ Liêm đã thành lập được 34 tổ chức cơ sở đảng với hơn 430 đảng viên. Đây là kết quả bước đầu của Ban chỉ đạo sau khi được thành lập, góp phần vào kết quả công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện trong hơn 2 năm qua.

Để làm cơ sở cho việc chỉ đạo kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn, song song với việc tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy về nội dung và phương pháp lãnh đạo, Ban chỉ đạo đã chủ động triển khai các văn bản hướng dẫn tới các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức khảo sát thực tế để nắm cơ cấu, chức năng kinh doanh và thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn; chỉ đạo các cấp ủy đảng các xã, thị trấn và cụm công nghiệp huyện tích cực tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đến nay, sau khi được kiện toàn, thành lập và đi vào hoạt động, các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Huyện đã bắt đầu phát huy chức năng của mình. Cụ thể: đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Trung ương, Thành uỷ, Huyện uỷ cho đảng viên thông qua các buổi học tập và sinh hoạt chi bộ; cùng với các tổ chức chính trị, xã hội khác như Công đoàn, Hội Phụ nữ (ở một số doanh nghiệp mới thành lập ban nữ công), Đoàn Thanh niên tiến hành các hoạt động phối hợp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các thành viên trong công ty. Các đồng chí trong cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đã xây dựng được quy chế phối hợp với Ban lãnh đạo doanh nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong sản xuất kinh doanh liên quan tới lợi ích của người lao động. Đồng thời tiến hành tuyên truyền, vận động các đảng viên, người lao động tập trung vào sản xuất, kinh doanh, tôn trọng pháp luật, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, an toàn lao động; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh, các hoạt động văn hóa xã hội trong doanh nghiệp và ở địa phương.

Thông qua tuyên truyền, vận động và phát huy tính hiệu quả của quy chế phối hợp giữa tổ chức cơ sở đảng và chủ doanh nghiệp, nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trước chính quyền và cộng đồng tại địa phương, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm và tích cực ủng hộ các hoạt động văn hóa, phúc lợi xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, điển hình như các doanh nghiệp ở Cụm Công nghiệp, Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm… Từ các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhiều ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã hiểu và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thấy rõ vị trí, vai trò của tổ chức đảng đối với sự ổn định, phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ đó ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, các cấp ủy đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đề ra được phương hướng nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thực sự đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, nhiều tổ chức đảng giữ được nền nếp sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, biết đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện, tình hình doanh nghiệp; đa số cán bộ, đảng viên giữ được bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong lao động sản xuất và kinh doanh, tạo được lòng tin trong tập thể những người lao động và được các chủ doanh nghiệp tôn trọng.

Sau hơn 2 năm thành lập nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khoá VIII) - "Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" một cách hiệu quả, Ban chỉ đạo củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước của huyện Từ Liêm đã phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2012, cùng với việc củng cố các tổ chức đảng đã được thành lập, thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao chỉ tiêu thành lập mới các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước cho đảng ủy các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo đã tập trung cho việc khảo sát thực tế các doanh nghiệp, xây dựng chương trình công tác và phối hợp với cấp ủy các địa phương tiến hành công tác tổ chức, xây dựng tổ chức cơ sở đảng mới trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Với kết quả đáng khích lệ đó là, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2012 đã thành lập mới được 8 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, vượt 1 chỉ tiêu so với kế hoạch, đưa Đảng bộ Từ Liêm trở thành đơn vị dẫn đầu toàn Thành phố trong công tác xây dựng tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Trong năm 2012, công tác phát triển đảng cũng đã có kết quả tốt, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn  đã kết nạp mới được 28 đảng viên.

Những bất cập và hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng nhận thấy công tác củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế như: việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành uỷ còn chậm; nội dung, phương thức tuyên truyền vận động về ý nghĩa, vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp chưa chưa sâu, chưa có sự phối hợp đồng bộ thường xuyên của hệ thống chính trị ở cơ sở; Đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn chưa xây dựng được kế hoạch tuyên truyền xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; việc rà soát tình hình đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của một số đảng ủy xã, thị trấn thiếu chủ động, chưa thường xuyên dẫn đến chưa nắm chắc tình hình và tiềm năng phát triển tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Đáng lưu ý là, công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chủ yếu bằng biện pháp vận động, thuyết phục, chưa có khuôn khổ pháp lý để hình thành các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp. Đội ngũ bí thư, cấp ủy viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hầu hết đều kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác xây dựng đảng không nhiều, ít được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và cập nhật những kiến thức mới, nhất là về kinh tế, xã hội và pháp luật. Mặt khác, chế độ, chính sách đãi ngộ cho cán bộ làm công tác đảng trong doanh nghiệp còn bất cập; cơ sở vật chất cho hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động chưa có, nhiều chi bộ khi tổ chức sinh hoạt phải thuê, mượn phòng và sinh hoạt bên ngoài nơi sản xuất kinh doanh. Tại một số doanh nghiệp, vị trí, vai trò của tổ chức đảng còn mờ nhạt, phụ thuộc nhiều vào thái độ chính trị của chủ doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số chi bộ sinh hoạt không đều, chất lượng sinh hoạt chưa cao, chưa quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và chăm lo đời sống người lao động. Việc phân công công tác và quản lý đảng viên còn nhiều hạn chế, bất cập; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp ít được quan tâm; công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn. 

Những giải pháp

Từ những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, yếu kém trong xây dựng, phát triển và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, Ban Thường vụ Huyện ủy Từ Liêm đã xác định cần phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo với các nhóm giải pháp cụ thể là:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng ở doanh nghiệp. Trong đó, Ban chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, tiếp tục chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, cụm công nghiệp và cơ quan chức năng khảo sát, rà soát, thống kê, phân loại, lập danh sách các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể, nắm số lượng đảng viên đang làm việc trong doanh nghiệp để chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức đảng cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, kết hợp tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành uỷ Hà Nội qua các phương tiện thông tin đại chúng với tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, vận động các chủ doanh nghiệp có đông lao động để họ đồng thuận và ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng và các tổ chức xã hội trong doanh nghiệp.     

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện nhằm nâng cao vai trò của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp đặc biệt là các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; làm tốt công tác phát triển đảng viên; bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác đảng trong doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức đảng cũng như đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước về việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, nghị quyết của Đảng bộ huyện, xã, thị trấn. Thực hiện nghiêm các quy định kiểm tra, giám sát của Đảng về xử lý đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

- Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ củng cố xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước gắn với biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Xác định nhiệm vụ xây dựng đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành một trong những nội dung thi đua, làm cơ sở để đánh giá, khen thưởng tổ chức đảng hằng năm.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ thành uỷ Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” đã cơ bản đi vào nề nếp và có chiều sâu. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước của Huyện Từ Liêm được tập trung đẩy mạnh về mọi mặt. Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, ngoài việc giao chỉ tiêu thực hiện thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cho đảng ủy các xã, thị trấn và đảng uỷ Cụm Công nghiệp, Huyện uỷ đã tăng cường một cán bộ từ Ban Tổ chức Huyện ủy về công tác tại Đảng ủy Cụm công nghiệp để hỗ trợ công tác đảng và đoàn thể tại doanh nghiệp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất