Huyện ủy Điện Biên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy Điện Biên báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Điện Biên (tháng 3-2018).

Chuyển biến trong công tác xây dựng đảng. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Năm 2018 đã thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên được quan tâm. Năm 2017, Đảng bộ huyện đã kết nạp 314 đảng viên. Tính đến ngày 31-12-2017, Đảng bộ huyện có 6.185 đảng viên sinh hoạt tại 604 chi bộ. Công tác xóa chi bộ sinh hoạt ghép được thực hiện tích cực, trong năm 2017 đã xóa được 45 chi bộ sinh hoạt ghép. Đến nay còn 2 thôn, bản chưa có đảng viên, 9 thôn, bản và 8 tram y tế xã chưa có chi bộ độc lập.

Thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện. Thành lập 1 tổ giúp việc trung tâm do Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo và 10 tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp làm tổ trưởng, hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi, tổng hợp báo cáo việc kiểm điểm tại các cơ sở đảng. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được cấp ủy các cấp thực hiện trong các cuộc họp định kỳ hằng tháng và kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Các bước kiểm điểm được cấp ủy triển khai bảo đảm đúng quy trình. Năm 2016-2017, đã tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy; chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân tới 100% các chi, đảng ủy thuộc huyện;  trong đó có 40 tập thể, 58 cá nhân thực hiện kiểm điểm sâu theo gợi ý của Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc kiểm điểm diễn ra nghiêm túc, dân chủ, bám sát từng nội dung, yêu cầu nêu trong Nghị quyết.

Sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của các cấp ủy và tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội; xây dựng chương trình hành động, khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm, đồng thời tiếp tục duy trì việc kiểm điểm và báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2017, Ban Thường vụ đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra tại 47 tổ chức đảng, 2 cuộc giám sát tại 36 tổ chức, qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời xử lý sai phạm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ đã tổ chức 2 hội nghị cán bộ toàn huyện quán triệt Nghị quyết 39-NQ/TW và Kết luận 64-KL/TW cho hơn 600 lượt đại biểu là cán bộ chủ chốt của huyện tham gia học tập, nghiên cứu; 69/69 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức học tập, quán triệt tới 100% cán bô, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 1-10-2016 về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020; thực hiện rà soát trình độ đào tạo, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí sử dụng và gắn với việc xây dựng đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo UBND huyện xây dựng Đề án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm căn cứ để bố trí, sử dụng và thực hiện tinh giản biên chế.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Tổ giúp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với ngạch công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan khối chính quyền và đơn vị sự nghiệp công lập đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đề án vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, đoàn thể của huyện được tổng hợp trình Tỉnh ủy duyệt gồm 41 vị trí việc làm; dự kiến biên chế bảo đảm thực hiện vị trí việc làm là 59 biên chế.

Tính đến ngày 1-2-2018, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của toàn huyện là 3.252/3.3340 người, chiếm tỷ lệ 97,37% biên chế được giao. Trong đó: Khối đảng, đoàn thể: 50 người; khối chính quyền: 109 người; viên chức: 2.538 người. Cán bộ, công chức cấp xã 551 người. Nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP: 4 người. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 526 người; tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản 4.196 người, trong đó bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và công an viên 1.361 người, còn lại là các chức danh khác.

Từ năm 2013 đến nay, khối Đảng, đoàn thể không tuyển dụng mới công chức. Tổng biên chế hiện có là 50/64 biên chế tỉnh giao từ năm 2008 (giảm 14 biên chế do nghỉ hưu, nghỉ tinh giản biên chế, chuyển công tác ra khỏi huyện, điều động luân chuyển xuống xã). Số lượng biên chế phải giảm tối thiểu đến 2021 là 6 người, đã giảm trong 3 năm (2015-2017) là 3 người, đạt 4,68%

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức thuộc UBND huyện giai đoạn 2015-2021( Đề án 01/ĐA-UBND tỉnh ngày 19-3-2016) trong đó đề ra lộ trình thực hiện tinh giản biên chế qua từng năm, đến năm 2021 thực hiện tinh giản 11,93% số lượng cán bộ,công chức, viên chức trên địa bàn huyện (giai đoạn 2015-2021 huyện dự kiến tinh giảm 409  biên chế). Từ năm 2012 đến nay huyện đã điều động 17 cán bộ, công chức cấp huyện tăng cường cơ sở và giữ các chức danh chủ chốt, điều động 05 đồng chí cán bộ xã về công tác tại huyện.

Nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18 (khóa XII) và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết 19 khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai với nhiệm vụ, lộ trình cụ thể cho hệ thống tổ chức của Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn  thể; các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp của chính quyền.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất