Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP. HCM
Ngành Lao động - Thương binh & Xã hội TP Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, với 1.027 đảng viên sinh hoạt ở 43 tổ chức cơ sở đảng. Trong thời gian vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Sở đã tham mưu tốt cho Ban Thường vụ cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở đã kỷ luật 3 đảng viên, tổ chức cơ sở đảng kỷ luật 2 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Sở Lao động Thương binh và Xã hội đầu nhiệm kỳ 2015-2020 có 7 ủy viên, nhưng giữa nhiệm kỳ có 1 ủy viên do vi phạm bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng, nay còn 6 ủy viên, trong đó gồm Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và 4 ủy viên kiêm chức. BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở quan tâm củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và nâng chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng. Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chưa tương xứng với các vi phạm, chưa đủ sức góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, chậm xử lý, hoặc dây dưa kéo dài nên kỷ cương, kỷ luật đảng chưa nghiêm. Còn có dấu hiệu dung túng, bao che cho sai phạm. Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp tác nghiệp thiếu tính chuyên nghiệp của một số cán bộ Ủy ban Kiểm tra, kết luận kiểm tra không tâm phục khẩu phục dẫn đến đơn thư khiếu nại vượt cấp. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, theo tôi cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt một số giải pháp sau:

Một là, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Sở về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Sở phải thực sự có quyết tâm chính trị cao và phải coi kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên, xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từng năm và cả nhiệm kỳ cho cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra. Nội dung kiểm tra, giám sát phải cụ thể, thiết thực, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thời điểm, nhằm ngăn ngừa, giáo dục, chú ý những tập thể, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hoặc có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực tế cho thấy nơi nào làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thì nơi đó đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra phải đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo phương châm thà ít mà tốt, xứng đáng là “bộ óc” thứ hai của cấp ủy. Cán bộ kiểm tra phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có dũng khí, chính kiến rõ ràng, biết hy sinh vì sự nghiệp của Đảng và có tính chiến đấu cao đấu tranh ngăn chặn các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng. Không sa ngã trước cám dỗ của đồng tiền, không mềm lòng trước các đối tượng được kiểm tra, giám sát và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí - vấn đề đang nhức nhối nhất hiện nay và đây cũng là lĩnh vực rất dễ bị mua chuộc nếu cán bộ kiểm tra thiếu công tâm,  trong sáng, không liêm chính. Cán bộ kiểm tra phải có kiến thức về pháp luật, kinh tế, xây dựng Đảng...và kinh nghiệm. Hoạt động kiểm tra phải được tiến hành công khai, đánh giá, kết luận phải dựa trên những chứng cứ rõ ràng, không áp đặt, không quy chụp, phiến diện một chiều. Đối với kiểm tra đột xuất phải tiến hành một cách nhanh chóng, chính xác và khách quan để đối tượng được kiểm tra khó che giấu, xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhưng biện pháp phải khéo léo, khoa học bởi “khéo kiểm tra thì bao nhiêu khuyết điểm cũng sẽ lòi ra hết”.

Ba là, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát

Căn cứ vào các quy định, quy chế, chương trình, quy trình về kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra xây dựng và cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của Sở, văn bản phải bảo đảm tính khoa học, hiện đại, logic, chủ động và tính chính xác. Về nguyên tắc, phương pháp kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) có dấu hiệu vi phạm phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc và tính đảng vì mục đích là đối tượng vi phạm nhận khuyết điểm để khắc phục sửa chữa, phòng ngừa sai phạm là chính, đồng thời có tác dụng răn đe, giáo dục, thuyết phục cao. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý. Những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, sai phạm, làm sai lệch hồ sơ của tổ chức đảng và đảng viên vi phạm cũng phải xem xét xử lý Ủy viên Ủy ban Kiểm tra như đối tượng vi phạm.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra chủ động xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đồng cấp như các đoàn thể chính trị xã hội của Sở, thanh tra Sở…từ đó giúp cho việc xem xét, kết luận chính xác, khách quan, đỡ mất thời gian, công sức của chủ thể và đối tượng kiểm tra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bằng nhiều hình thức, nhiều kênh phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát như tổ chức các hòm thư góp ý, nhận ý kiến phản ánh trực tiếp của người dân, qua email, tin nhắn, đường dây nóng, đối thoại trực tiếp, lấy ý kiến của tập thể cơ quan, đơn vị để thu thập các thông tin phản ánh vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời xây dựng cơ chế bảo vệ, giữ bí mật thông tin cho người dũng cảm tố cáo, cung cấp thông tin đúng và động viên, khen thưởng xứng đáng với đóng góp của họ.

Năm là, giải quyết tốt mối quan hệ giữa kiểm tra với thi hành kỷ luật Đảng

Kiểm tra và kỷ luật có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, thống nhất nhưng không đồng nhất. Thi hành kỷ luật nghiêm ảnh hưởng đến sự vững mạnh và tồn vong của Đảng. V.I.Lênin khẳng định: Những người bôsêvích sẽ không giữ được chính quyền, tôi không nói được tới 2,5 năm mà ngay cả 2,5 tháng cũng không được nếu Đảng ta không có kỷ luật hết sức nghiêm minh, kỷ luật sắt thật sự. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: …lầm lỗi có việc to, việc nhỏ. Nếu nhất luật không xử phạt thì sẽ mất cả kỷ luật, thì sẽ mở đường cho bọn cố ý phá hoại. Vì vậy hoàn toàn không xử phạt là không đúng. Mà chút gì cũng xử phạt cũng không đúng. Mục đích của việc thi hành kỷ luật trong Đảng là tăng cường sức chiến đấu, giữ vững thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng; ngăn ngừa khuyết điểm, sai lầm; giáo dục đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương và đích cuối cùng là phân định rõ đúng, sai, tốt, xấu để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, xây dựng Đảng vững mạnh.

-----

(1)Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG Hà Nội 2000, t.11, tr.302

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất