10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 22 khóa X của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh
Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh có 66 đảng viên với 4 chi bộ trực thuộc. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Đảng ủy đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối; kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả và chuyển biến tích cực; chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và người đứng đầu được phát huy. Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; chăm lo kết nạp đảng viên; quan tâm thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên.

Sau các kỳ đại hội, Đảng ủy đã kịp thời xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, chương trình công tác toàn khóa, phân công công tác cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hàng tháng duy trì công tác giao ban giữa Đảng ủy với lãnh đạo chuyên môn nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch của Đảng ủy. Chú trọng việc đổi mới nội dung ban hành văn bản; các nghị quyết, chỉ thị đã được cụ thể hóa phù hợp với từng lĩnh vực, trọng tâm, thiết thực để chỉ đạo thực hiện. Định kỳ Đảng ủy kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và hướng dẫn, định hướng sửa đổi, bổ sung những vấn đề phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Trong sinh hoạt cấp ủy đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, phát huy vai trò trí tuệ tập thể, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt; tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ưng 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chính đốn Đảng, chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm cán bộ luôn được quan tâm, thực hiện kịp thời, dân chủ….; từ năm 2008 đến nay đã cử 75 lượt cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 44 quần chúng tham gia lớp đối tượng Đảng, 6 đồng chí tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị, kết nạp 37 đảng viên; công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện kịp thời theo hướng dẫn, hàng năm có trên 85% chi bộ trực thuộc xếp loại trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ nhiều năm liền được xếp loại trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, năm 2016 Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới của Đảng bộ, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Thị Việt Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ghi nhận kết quả đạt được và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; quan tâm công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; tích cực xây dựng các tổ chức đoàn thể, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 23 - CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định 55 - QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay; Quy định số 101 - QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 102 - QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng mô hình dân vận khéo, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh.


Phan Xuân Bính
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất