Nghiệm thu đề tài khoa học về đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội trong tình hình mới
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu.

Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Chủ nhiệm đề tài cho biết: Căn cứ tình hình thực tiễn đặt ra, Ban Tổ chức Thành ủy đã đề xuất, được Thường trực Thành ủy đồng ý, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã trình UBND thành phố đưa vào kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2017 – 2018, giao cho Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện đề tài “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội trong tình hình mới”. 

Được thực hiện từ tháng 1-2017, Ban Chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành 38 nội dung công việc và Báo cáo Tổng kết đề tài, Báo cáo tóm tắt Tổng kết đề tài; tổ chức điều tra, tra khảo sát, xây dựng dự thảo các đề án, tổ chức lấy ý kiến và tổ chức hội thảo khoa học các đề án…Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu, chỉnh chữa, bổ sung, hoàn thiện đề tài theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Các sản phẩm chính của đề tài như “Sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội trong tình hình mới ”; Quy định tạm thời về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội” và các đề xuất đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng (tương ứng với từng mô hình tổ chức đảng tổng công ty sau đổi mới) được xây dựng hết sức thận trọng, khoa học, đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, có sáng tạo, được thảo luận dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi,… và dược đánh giá cao về tính xác thực, khoa học và khả thi.

Ý kiến của các ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị của đề tài. Đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc, bám sát các nội dung đặt ra. Đặc biệt sau khi bảo vệ cấp cơ sở, đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến mà Hội đồng cấp cơ sở nâng cao chất lượng và hoàn thiện đề tài. Đề tài đã đánh giá được bức tranh thực trạng mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội, chỉ ra những vấn đề cầàn giải quyết từ thực trạng đối với nhiệm vụ đổi mới mô hình, nọi dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội. Bức tranh thực trạng được phản ánh khá phong phú, phù hợp với thực tiễn của Hà Nội

Đề tài dự báo 5 nhân tố tác động, đề xuất 4 quan điểm, 4 nguyên tắc và phương án đổi mới tổ chức đảng các công ty cho 3 loại hình: Các tổng công ty Nhà nước và tổng công ty có vốn Nhà nước chi phối; các tổng công ty cổ phần vốn nhà nước không chi phối; các tổng công ty ngoài khu vực nhà nước; với mô hình đảng bộ toàn tổng công ty và đảng bộ không toàn tổng công ty. Đề xuất 4 nhóm giải pháp thực hiện sự đỏi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội.

Nhìn chung đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc. Kết quả đề tài có tính ứng dụng cao, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Các ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng đều đồng ý nghiệm thu đề tài và bỏ phiếu đủ điều kiện nghiệm thu đề tài cấp thành phố với số điểm xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn sự tham gia, góp ý, phản biện của các nhà khoa học nhằm hoàn thiện đề tài. Sau khi tiếp thu ý kiến của hội đồng nghiệm thu, đề tài sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh. Các luận cứ khoa học và thực tiễn của đề tài không chỉ giúp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện tốt việc đổi mới mô hình, nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội trong tình hình mới mà còn nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp sau khi các đơn vị thực hiện cổ phần hóa. Đề tài sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn bộ máy, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Phùng Hữu Phú đánh giá cao giá trị ứng dụng cao của đề tài. Đề tài đã thực hiện một cách căn cơ, có những điểm vượt trội về chất lượng, khối lượng và thời gian. Để tiếp tục hoàn thiện và đưa vào ứng dụng hiệu quả, Ban chủ nhiệm đề tài cần  tiếp tục đầu tư và làm sâu sắc hơn phần lý luận của đề tài, tiếp thu, hoàn chỉnh đề tài theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu đề tài. GS.TS Phùng Hữu Phú đề nghị Thành ủy Hà Nội sớm triển khai, ứng dụng đề tài vào thực tiễn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất