Nâng cao chất lượng sinh chi bộ ở Đảng bộ Yên Bái
Cán bộ xã Phong Dụ Hạ (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) bám sát chi bộ cơ sở để đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05.
Kết quả                 

Với 23.664 đảng viên sinh hoạt trong 1.668 chi bộ thôn, bản ở tỉnh Yên Bái trong những năm qua chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bản đã đạt được một số thành tựu cơ bản sau:

Về nội dung sinh hoạt chi bộ của hầu hết chi bộ thôn, bản đã đề cập đến ba loại vấn đề: sinh hoạt tư tưởng; thảo luận và ban hành các quyết định thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nội bộ đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể. Đảng bộ huyện Văn Yên, trong sinh hoạt hằng tháng, các chi bộ thôn, bản trên địa bàn huyện, thường đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng trước một cách rõ ràng, cụ thể về lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội, các hoạt động của đoàn thể trên địa bản thôn, bản; tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; đã chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể; đúc rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, xác định rõ nhiệm vụ của chi bộ trong tháng tiếp theo, những vấn đề tư tưởng đảng viên, những nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc, khó khăn, vướng mắc cần giải quyết để chi bộ thảo luận. Tại Đảng bộ huyện Trạm Tấu, nhìn chung nội dung sinh hoạt của các chi bộ thôn, bản đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ; đã gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.  Đảng bộ huyện Văn Chấn, nhiều chi bộ thôn, bản đã gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hô Chí Minh”, đã mời báo cáo viên báo cáo một số chuyên đề phục vụ cuộc vận động này; tổ chức cho đảng viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Tại Đảng bộ huyện Yên Bình, các chi bộ thôn, bản đã chuẩn bị chu đáo về nội dung và tổ chức sinh hoạt chi bộ một cách khoa học nên đã phát huy được vai trò của chi ủy và trách nhiệm của đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi hoạt động trên địa bàn. Nội dung và tính chất sinh hoạt chi bộ tại 284 chi bộ thôn, bản tại Đảng bộ huyện Lục Yên được nhiều chi bộ quan tâm, cải tiến, đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Đã gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại cơ sở. Trước khi sinh hoạt chi bộ, nhiều chi ủy đã họp hội ý chi ủy để đánh gia thống nhất về tình hình địa phương, tình hình đảng viên xác định nhiệm vụ trọng tâm của tháng sau. Việc thông báo nhanh tình hình thời sự, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên được 27 chi bộ thôn, bản thuộc Đảng bộ Thị ủy Nghĩa Lộ tóm tắt những ý chính, chọn những nội dung có liên quan đến địa phương để thông báo trong chi bộ.

Trong sinh hoạt chi bộ thôn, bản đã có nhiều đảng viên phát biếu ý kiến. Những vấn đề trọng tâm, những bức xúc trong tư tưởng, những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân đã được nhiều chi bộ thảo luận kỹ, sôi nổi, kể cả những ý kiến phản biện. Kết thúc cuộc sinh hoạt chi bộ, đã ra được nghị quyết và phân công đảng viên thực hiện. Những đảng bộ thực hiện tốt điều này là: Văn Chấn, thành phố Yên Bái, Yên Bình...

Đa số các chi bộ thôn, bản đã coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái làm tốt công tác định hướng nội dung, chủ đề sinh hoạt chi bộ từng tháng, quý theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng; việc triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các chi bộ thôn, bản ở tỉnh Yên Bái đã duy trì khá tốt chế độ thông báo một số tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế; các chuyên đề về Công tác xây dựng Đảng; chính sách, pháp luật có liên quan đến công dân; quyền và nghĩa vụ của công dân, đảng viên. Thông tin những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy huyện, xã cho đảng viên để triển khai thực hiện, vận động nhân dân tham gia thực hiện.     

Về hình thức sinh hoạt chi bộ. Đa số chi bộ thôn, bản ở tỉnh Yên Bái áp dụng hình thức sinh hoạt chi bộ tập trung do đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chủ tọa. Hình thức sinh hoạt chuyên đề đã phát huy tác dụng trong thảo luận quyết định những nội dung lãnh đạo của chi bộ phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tế ở thôn, bản, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mỗi đảng viên, khắc phục được sự buồn tẻ, nhàm chán trong sinh hoạt ở một số chi bộ thôn, bản đang được nhiều chi bộ thôn, bản áp dụng. Các chuyên đề được các chi bộ lựa chọn trong sinh hoạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ, như: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng, trồng rừng, thâm canh tăng vụ... Các hình thức sinh hoạt khác như: hội thảo, tọa đàm hầu như không được áp dụng. Tại Đảng bộ thành phố Yên Bái, các chi bộ thôn, bản đã chủ động kết hợp ba hình thức sinh hoạt chính trị, học tập và chuyên đề trong một buổi sinh hoạt; ngoài các kỳ sinh hoạt với nội dung toàn diện, nhiều chi bộ thôn, bản đã tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hô Chí Minh; bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc xây dựng nông thôn mới, bồi dưỡng kết nạp đảng viên...

Về số lượng và ý thức của đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ. Số đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản thường dao động từ 70% đến 85%. Một số chi bộ thôn, bản ở những địa bàn kinh tế khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có địa bàn cư trú rải rác nên việc thông báo và triệu tập khá khó khăn, gặp trở ngại trong tham gia sinh hoạt. Tuy nhiên, đa số đảng viên vắng sinh hoạt thường chủ động liên lạc với cấp ủy để nắm bắt chủ trương, thông tin của buổi sinh hoạt chi bộ.

Phần lớn đội ngũ đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản đã nêu cao ý thức, trách nhiệm đối với hoạt động sinh hoạt chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Chất lượng đảng viên tại các chi bộ thôn, bản ở tỉnh Yên Bái, qua từng năm ngày càng được nâng lên, trong tổng số 22.561 đảng viên ở chi bộ thôn, bản được đánh giá năm 2012, 10,41% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70,32% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 18,48% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Về thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Trong sinh hoạt chi bộ, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng cơ bản được thực hiện tốt tại các chi bộ thôn, bản ở tỉnh Yên Bái. Tại Đảng bộ huyện Trấn Yên, các nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ đã thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Các chi ủy, chi bộ đã mở rộng, phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình, tích cực tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ. Tại Đảng bộ các huyện Văn Yên, Văn Chấn... trong quá trình thảo luận, các đồng chí bí thư chi bộ, chủ trì buổi sinh hoạt đã coi trọng gợi ý nhũng nội dung quan trọng để đảng viên phát biểu ý kiến. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác, chi bộ đã dành thời gian và tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên trao đổi, thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất trước khi biểu quyết. Trong phần lớn các buổi sinh hoạt, những vấn đề lớn, quan trọng đã được kết luận.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Nhiều chi bộ thôn, bản tổ chức sinh hoạt có chất lượng, thể hiện rõ ở việc tổ chức sinh hoạt khoa học, phát huy trí tuệ tập thể để xây dựng được nghị quyết phù hợp, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng thôn, bản đoàn kết. Trên 50% chi bộ đề ra được nghị quyết thiết thực và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Kinh tế - xã hội, an ninh trật tự đảm bảo, hoạt động của các đoàn thể trên địa bàn thôn, bản có nhiều chuyển biến tích cực, chi bộ đoàn kết chặt chẽ, nhân dân trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các nghị quyết đúng đắn đã tạo sự phấn khởi cho từng đảng viên và điều kiện thuận lợi để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, hòa thuận, tin tưởng vào cán bộ, đảng viên.               

Và kinh nghiệm rút ra                

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, kiện toàn, củng có TCCSĐ, trọng tâm là chi bộ, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã rút ra bài học kinh nghiệm sau:                  

Một là, tăng c­ường sự chỉ đạo, hư­ớng dẫn của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy cấp trên làm tốt việc chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ trong đảng bộ mình trong từng thời gian và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ, kịp thời biểu dương các cấp ủy, chi bộ và đảng viên đã chỉ đạo, làm tốt trong sinh hoạt chi bộ, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, thiếu sót trong việc duy trì và chấp hành kỷ luật, nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ. 

Hai là, thực hiện đúng chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng, thành nền nếp, tạo cho đảng viên có ý thức chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng. Đến ngày sinh hoạt chi bộ chỉ báo nội dung, từ đó đảng viên chủ động sắp xếp công việc, tự giác đến họp.

Ba là, thực hiện nghiên các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng trong sinh hoạt chi bộ, quán triệt nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình. Xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ ràng, rành mạch trách nhiệm của người bí thư, cấp ủy, những việc phải đưa ra bàn bạc, thảo luận tập thể… Coi trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế khắc phục tình trạng độc đoán chuyên quyền. Mỗi đảng viên nhận thức chi bộ là nơi giáo dục, rèn luyện, giám sát, kiểm tra mọi đảng viên, ý thức việc sinh hoạt chi bộ là chấp hành Điều lệ Đảng, là trách nhiệm đảng viên.

Bốn là, đổi mới nội dung và cách ra nghị quyết sinh hoạt chi bộ; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của chi bộ trên cơ sở giải quyết có hiệu quả cao các vấn đề đặt ra. Nội dung sinh hoạt ngắn gọn, rõ ràng đi vào những vấn đề cụ thể và có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập trung phân tích, lý giải và đề ra giải pháp những vấn đề nổi bật, vấn đề cấp bách do tình hình mới tại địa phương cần giải quyết. Nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cấp trên giao. Khích lệ mọi đảng viên phát biểu, có trách nhiệm tham gia góp ý theo quan điểm của mình. Trong quá trình thảo luận phát huy tính dân chủ giữa đảng viên với chủ tọa…                       

Để nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ trước hết cần tập trung thảo luận để xây dựng nghị quyết rõ nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cần tập trung lãnh đạo thực hiện; chương trình đề ra phù hợp với thực tế ở địa phương; giải quyết được những vấn đề khó khăn, bức xúc ở cơ sở và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, của từng đảng viên, thời gian hoàn thành công việc để làm cơ sở cho việc đề ra nghị quyết. Nâng cao công tác phân công và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ cụ thể. Khi có nghị quyết, chi bộ cần tổ chức tốt việc quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên gắn với việc phân công nhiệm vụ cho mỗi đảng viên, có định hướng, giải pháp thực hiện. Cùng với đó cần nêu cao vai trò gương mẫu của cá nhân đảng viên, thực hiện nói đi đôi với làm, nói và làm đúng nghị quyết của chi bộ đề ra. Trong thực hiện nghị quyết cần hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng việc thực hiện thường xuyên chế độ tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, đảng viên gắn với việc đánh giá, nhận xét đánh giá đảng viên hằng năm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất