Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở Đảng bộ Hà Nội
Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phổ biến quán triệt đến cán bộ chủ chốt nội dung và kế hoạch thực hiện Chương trình 01. Nhiều cấp ủy đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ bằng các đề án, chuyên đề, kế hoạch công tác cụ thể. Ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nắm tình hình. Kết quả cụ thể như sau:

Chuyển biến trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Việc phổ biến, truyền đạt nghị quyết ở cơ sở được phân công trực tiếp cho đồng chí bí thư cấp ủy gắn với liên hệ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền về những sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, về nhiệm vụ chính trị của Thành phố; thiết lập hệ thống cộng tác viên nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về những chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước mà dư luận quan tâm, từ đó định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng


2 năm qua, Thành ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án, chuyên đề nhằm xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó nổi bật là ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết 09 về tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Sau một năm thực hiện, toàn Đảng bộ Thành phố đã thành lập mới 160 tổ chức đảng, 364 tổ chức công đoàn, 59 tổ chức đoàn trực thuộc các quận đoàn, huyện đoàn, 5 tổ chức hội phụ nữ; đã kết nạp 626 đảng viên, hơn 37.200 đoàn viên công đoàn, 2.130 đoàn viên thanh niên, 810 hội viên phụ nữ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bên cạnh công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng, Thành ủy còn chú trọng công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó coi trọng việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm thực hiện, chú trọng đối tượng đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên. Năm 2011, toàn Đảng bộ Thành phố kết nạp được 11.400 đảng viên, năm 2012 kết nạp 12.800 đảng viên.

Đổi mới trong công tác cán bộ


Một trong những kết quả quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố đó là sự chuyển biến trong công tác đánh giá cán bộ. Ngay sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng bộ Thành phố đã thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 3 đồng chí thành ủy viên, cấp trưởng, phó của 7 sở, ngành thành phố trong năm 2012 với tinh thần nghiêm túc, cẩn trọng, tạo chuyển biến tích cực.

Thành ủy đã chỉ đạo cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, quá trình thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được chú trọng, đã tổ chức 5 lớp đào tạo cán bộ nguồn làm công tác đảng và lớp đào tạo cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn của Thành phố với gần 800 học viên. Trong 2 năm đã tổ chức 6 lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính với hơn 700 học viên; 29 lớp với 652 cán bộ đi học tập, tập huấn nước ngoài; cử 148 cán bộ tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Thành ủy Hà Nội vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành các đề án, chương trình, chuyên đề công tác ở một số đơn vị còn chậm, trong đó có 5 đề án, chuyên đề cấp thành phố chưa hoàn thành; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 01 ở các đơn vị cấp dưới của một số đơn vị chưa thường xuyên. Công tác xây dựng đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cấp cơ sở chưa đồng bộ, thống nhất, vai trò hạt nhân lãnh đạo của một số tổ chức đảng ở một số nơi còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản theo đúng định hướng của Đảng và các quy định của pháp luật.

Hai là, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, nhất là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt Đề án kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Ba là, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ đột phá như: tổ chức thực hiện quy định về lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với luân chuyển, bố trí cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện thí điểm việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ở các sở, ban, ngành Thành phố. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ.

Bốn là, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI), tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật một số tổ chức, cá nhân có sai phạm được phát hiện trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chỉ đạo các tập thể, cá nhân tập trung sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.

Bá Thắng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất