Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở Yên Bái
Sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Ngay sau khi thành lập, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy làm việc; xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các ban xây dựng đảng của Đảng ủy khối; xây dựng chương trình công tác toàn khoá và quy định về phân cấp quản lý cán bộ nhiệm kỳ 2011- 2015. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, đánh giá thực trạng công tác xây dựng đảng tại các chi, đảng bộ, tổng hợp thông tin về những khó khăn, vướng mắc, cơ chế chính sách đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng của doanh nghiệp, từ đó đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển toàn diện. Đồng thời trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo xây dựng Nghị quyết Đảng bộ khối doanh nghiệp khoá I, nhiệm kỳ 2011- 2015; chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối với các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh nhằm cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ đạt gần 20.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 150 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong khối đã giải quyết việc làm cho hơn 11.000 lao động với mức thu nhập bình quân 3,2 triệu đồng/người/tháng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Số doanh nghiệp đạt các giải thưởng quốc gia, số doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh trong tỉnh, ngành và quốc gia trên các lĩnh vực ngày càng nhiều. Một số thương hiệu sản phẩm được khẳng định đã cho thấy sự phát triển của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong khối, góp phần quảng bá hình ảnh của Yên Bái trong cả nước. Hầu hết các doanh nghiệp đều đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt có nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả có mức đóng góp cho ngân sách cao, ổn định trong nhiều năm… Các doanh nghiệp trong khối ngày càng chứng tỏ là lực lượng chủ lực để Nhà nước điều tiết kinh tế, góp phần quan trọng ổn định giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, duy trì nền kinh tế của tỉnh phát triển.

Công tác xây dựng đảng của các chi, đảng bộ trong các doanh nghiệp đã được trú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động. Các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp cơ bản đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo các đoàn thể chính trị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Hạn chế yếu kém ở một số tổ chức cơ sở đảng đã được tập trung giải quyết, kịp thời kiện toàn các cấp uỷ đảng; công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm, thành lập mới 2 tổ chức cơ sở đảng và kết nạp được 66 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp uỷ các cấp quan tâm, chủ động tổ chức thực hiện, có tác dụng giáo dục, ngăn chặn các hành vi vi phạm của đảng viên, giữ vững kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vị trí, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên được khẳng định là lực lượng nòng cốt trong các phong trào lao động sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ vào quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sau hai năm hoạt động, công tác xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở Yên Bái có một số hạn chế, đó là:  Một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ nội dung và phương thức lãnh đạo của chi, đảng bộ cơ sở trong điều kiện của doanh nghiệp; một số tổ chức cơ sở đảng chưa thể hiện hết vai trò, vị trí hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Đội ngũ cấp uỷ cơ sở đảng trong doanh nghiệp phần lớn là kiêm nhiệm, nên chưa dành nhiều thời gian để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Sản xuất kinh doanh là quyền tự chủ của lãnh đạo doanh nghiệp, hoạt dộng theo Luật doanh nghiệp, vì vậy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chưa thể hiện rõ nét.  Sự phối hợp giữa cấp uỷ đảng với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc định hướng hoạt động, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên mới, công tác triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấp hành pháp luật ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, xây dựng Đảng bộ Khối doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi gắn với phát triển văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh nhằm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân. Tập trung làm chuyển đổi nhận thức trong giới chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, làm cho giới chủ doanh nghiệp thấy được vai trò, vị trí của tổ chức đảng,  đoàn thể trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp vững mạnh thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó tạo điều kiện để tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động thuận lợi.

Ba là, cấp uỷ cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với chủ doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện có hiệu quả các kế hoạch sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống mọi mặt của người lao động.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra, giám sát và phân công cấp uỷ viên theo dõi, giúp đỡ chi, đảng bộ trong doanh nghiệp triển khai có hiệu quả các chương trình công tác đề ra. Chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, uy tín sẵn sàng đảm đương tốt các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp.

Năm là, các chi, đảng bộ không ngừng đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố sự đoàn kết nhất trí, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình để mỗi đảng viên thực sự là tấm gương đi đầu trong các phong trào lao động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nguyễn Đức Phương
Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái
Đường Yên Ninh, TP Yên Bái

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất