Xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở huyện Kim Thành (Hải Dương)

Các cấp ủy đảng ở Kim Thành đã tập trung cho công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, chú trọng công tác kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, thực hiện tốt chính sách xã hội, phát triển văn hoá, y tế, giáo dục. Tích cực triển khai hoàn thiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

               
                              Hội nghị quán triệt NQTW 4 (khóa XI) ở Kim Thành

Trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cấp ủy đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính, cải tiến phong cách và nề lối làm việc; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Cấp ủy đảng trong doanh nghiệp tập trung lãnh đạo sản xuất kinh doanh vượt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo chế độ cho người lao động. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và địa phương. Làm tốt công tác xây dựng đảng và các đoàn thể vững mạnh.


Năm 2011, có 46/46 TCCSĐ được đánh giá chất lượng, kết quả có 36/46 chi, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, chiếm 78,3%; 9/46 hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1/46 hoàn thành nhiệm vụ. Trong số 36 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Thành chọn 12 chi, đảng bộ có thành tích tiêu biểu để tặng giấy khen và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương tặng bằng khen cho 4 tổ chức đảng.


Để xây dựng TCCSĐ ngày càng vững mạnh, Huyện ủy Kim Thành xác định chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau:


Một là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung thi đua xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14-3-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với cơ sở, phát huy trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ huyện đối với cơ sở. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã cần sâu sát, chủ động trong công tác nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời đề xuất, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở.


Hai là, tập trung quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết của Đảng, trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất về ý chí và hành động, giữ vững phẩm chính trị, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.


Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thời gian tới; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Bốn là, duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện tiêu cực. Làm tốt công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ, chất lượng đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, chính quyền; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và nâng cao năng lực, trình độ công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên gắn với đánh giá phân loại đảng viên hàng năm; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, nhất là ở các xã, thị trấn và trong các doanh nghiệp.


Năm là, tiếp tục xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở vững mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân và những biểu hiện tiêu cực khác. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân. Xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác. Phối hợp với các ban, ngành đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất