Xây dựng tổ chức đảng vùng ven biển ở Phú Yên
Phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng cùng Bí thư Đảng uỷ xã An Hải, huyện Tuy An thăm mô hình phát triển kinh tế khu vực đầm Ô Loan.

Phú Yên có 112 xã, phường, thị trấn, trong đó có 26 xã, phường ven biển. Có 26 đảng bộ cơ sở, 298 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở ven biển, với 4.180 đảng viên, trong đó đảng viên hành nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản trên biển là 360 đồng chí. Đội ngũ đảng viên của 26 TCCSĐ xã, phường ven biển có học vấn tiểu học: 118 (2.82%), trung học cơ sở 817 (19,54%), trung học phổ thông: 3.245 (77,64%). Về chuyên môn, nghiệp vụ: sơ cấp 120 (2,87%), trung học chuyên nghiệp 629 (15,04%), cao đẳng 1.005 (24,04%), đại học 906 (21,69%); thạc sĩ 1 (0,02%); tiến sĩ 1 (0,02%); chưa qua đào tạo 1.518 (36,32%). Về lý luận chính trị: sơ cấp 1.498 (35,84%), trung cấp 852 (20,38%), cao cấp và cử nhân 78 (1,87%); chưa qua đào tạo 1.752 (41,91%).

 

Để nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của TCCSĐ ở các xã ven biển, các cấp uỷ ở Phú Yên có những biện pháp, cách làm sâu hợp thực tiễn.

 

Hằng năm, ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xã xây dựng kế hoạch cụ thể nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ nhưng có mặt còn hạn chế, đảng viên vi phạm tư cách đăng ký phấn đấu, định kỳ cấp ủy kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ các chi bộ và đảng viên khắc phục hạn chế, vươn lên.

 

Các cấp uỷ tăng cường công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chăm lo sự đoàn kết nhất trí trong cấp ủy, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả; thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rà soát, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt, giữ vững nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ. Các xã, phường ven biển sinh hoạt chi bộ thống nhất từ ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ trong khi định kỳ đánh giá công tác hằng tháng còn tập trung công tác lãnh đạo, vận động ngư dân thực hiện ra khơi đánh bắt hải sản đồng thời chú ý vấn đề bảo về môi trường biển, bảo vệ an ninh trên biển. Đối với số đảng viên đánh bắt hải sản dài ngày trên biển, cấp ủy hướng dẫn đảng viên làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo chi bộ xem xét cho tạm miễn sinh hoạt đảng trong thời gian đó.

 

Thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, đảm bảo mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp với trình độ, năng lực và sức khỏe của từng người; quan tâm những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, có biện pháp động viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên. Hằng năm, các cấp ủy xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong công tác phát triển đảng viên tập trung vào những nơi chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên, trong đó chú ý kết nạp đảng viên ở trường mầm non công lập, trạm y tế xã, phường, thị trấn để đủ điều kiện thành lập chi bộ đảng.

 

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn xã, các đồng chí huyện ủy viên, thị ủy viên, thành ủy viên và cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện phụ trách các thôn để nắm sát tình hình và cùng với đảng ủy, uỷ ban nhân dân cấp xã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm, phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra tình hình phức tạp.

 

Với cách làm thiết thực, đến nay việc xây dựng TCCSĐ ở các xã ven biển đạt nhiều kết quả. Hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn được kiện toàn, củng cố; các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã được xây dựng và hoạt động đúng chức năng; 100% thôn, khu phố có chi bộ đảng. Chất lượng TCCSĐ của 26 xã ven biển được nâng lên. Năm 2010: 1 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (3,85%), 8 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (30,77%), 14 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (53,84%), 3 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ (11,54%). Năm 2011: 3 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (11,55%), 9 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (34,61%), 13 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (50%), 1 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ (3,84%)…

 

Bên cạnh đó, một số cấp ủy ở các xã ven biển trình độ năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, việc cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế ở địa phương có những hạn chế nhất định. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn ngại học tập để nâng cao trình độ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ chưa tốt, nguồn cán bộ vẫn còn hẫng hụt. Một số đảng viên ở ven biển đi đánh bắt hải sản xa bờ dài ngày, nên việc nắm bắt tình hình chung còn chậm, tham gia công tác chi bộ chưa đều. Công tác phát triển đảng viên ở chi bộ khu dân cư gặp nhiều khó khăn vì hầu hết quần chúng tích cực không đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ học vấn...    

                             

Phương hướng tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng TCCSĐ ở các xã ven biển của Phú Yên:

 

Tiếp tục xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ bảo đảm các tính chất và nội dung sinh hoạt đảng. Đồng thời xây dựng và củng cố TCCSĐ gắn với xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

 

Lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp uỷ và người đứng đầu tổ chức đảng có đủ năng lực lãnh đạo. Củng cố, kiện toàn cấp ủy, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực, khả năng vận dụng sáng tạo. Đánh giá đảng viên hằng năm đúng thực chất, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để củng cố, nâng cao chất lượng. Từng đảng viên hằng năm đăng ký chương trình học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ với chi bộ để làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Quan tâm phát triển đảng viên ở các trạm y tế xã, trường mầm non công lập chưa có đảng viên để đủ điều kiện thành lập chi bộ.

 

Nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cấp xã vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, phong cách, lề lối làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”. Phát huy nguồn lực trong dân và thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng ở cơ sở.

 

Các cấp uỷ lãnh đạo, phát huy tốt hoạt động của các tổ chức đoàn thể theo hướng sát cơ sở.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch; kịp thời thay thế những cán bộ sa sút phẩm chất đạo đức, yếu kém năng lực, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cho các xã: xây dựng nâng cấp trụ sở làm việc của xã, thôn theo hướng kiên cố; bảo đảm đảng ủy, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, cán bộ thôn đều có nơi làm việc, sinh hoạt, hội họp đáp ứng yêu cầu công việc.

 

Bài: Thu Thuỷ, ảnh: Đỗ Xuân


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất