Khánh Hoà xây dựng tổ chức đảng khu vực ven biển
Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với Đảng uỷ xã ven biển Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hoà
Khánh Hòa là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, có 6 huyện, thị, thành phố với 49 xã, phường, thị trấn ven biển. Các địa phương ven biển có nghề đánh bắt hải sản ven bờ, một số hộ có mô hình nuôi ốc hương, tôm hùm lồng, tôm thể chân trắng và trồng cây hành, tỏi xen canh các loại hoa màu khác, khai thác rong mơ, làm muối... Ngoài ra một số địa phương ven biển nằm trong vùng kinh tế Vân Phong (Ninh Hòa, Vạn Ninh) đang có các dự án lớn triển khai: Cảng trung chuyển quốc tế, Kho xăng dầu ngoại quan, Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin... đang tạo ra vùng kinh tế phát triển năng động.

Hiện nay, có 46 xã, phường, thị trấn ven biển thành lập đảng bộ cơ sở. Qua nhiều đợt kiện toàn, củng cố và các kỳ đại hội, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) đã giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở và các TCCSĐ ven biển. Các đảng bộ xã, phường, thị trấn ven biển đã có nhiều chuyển biến tiến bộ cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng đảng.          

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hoà và vùng ven biển, thời gian qua, các cấp uỷ trong tỉnh đã tập trung xây dựng, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng:
         
Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy xã, phường, thị trấn ven biển chú trọng nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp uỷ thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời phổ biến thông tin, thời sự, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng để toàn dân nắm bắt và ý thức được trách nhiệm của mình, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng địa phương. Nhờ đó tạo được niềm tin và sự đồng thuận, đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.Các TCCSĐ đã xây dựng, thường xuyên bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện quy chế làm việc của đảng ủy; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế hoạt động. Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ phường, thị trấn, 100%  cấp ủy xã, phường, thị trấn đã xây dựng quy chế làm việc, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế hoạt động. Hầu hết quy chế làm việc của các đảng ủy đã xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy, ban thường vụ và từng thành viên trong cấp ủy; xác định mối quan hệ giữa thường trực đảng ủy với thường trực HĐND và UBND…      

Công tác xây dựng, kiện toàn củng cố đảng bộ, xã, phường, thị trấn luôn được các huyện, thị, thành ủy quan tâm, nhất là các TCCSĐ diện yếu kém. Các cấp ủy đã thành lập các tổ công tác cùng với cấp ủy cơ sở rà soát, đánh giá nội dung, rút ra nguyên nhân yếu kém, đề ra các biện pháp, từng bước khắc phục. Chất lượng TCCSĐ xã, phường, thị trấn ven biển đạt trong sạch, vững mạnh luôn mức 50%…
           
Coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ chốt cơ sở. Trong 46 bí thư đảng ủy, 100% có trình độ học vấn THPT; đã qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp trở lên có 43 đ/c (chiếm 93,48%, trong đó cao đẳng, đại học 60,87%); lý luận chính trị trung cấp trở lên 43 đ/c (chiếm 93,48%, trong đó cao cấp, cử nhân 21,74%). Đối với chủ tịch UBND, 100% có trình độ học vấn THPT; đã qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp trở lên có 39 đ/c (chiếm 84,78%, trong đó cao đẳng, đại học 63,04%); lý luận chính trị trung cấp trở lên 45 đ/c (chiếm 97,83%, trong đó cao cấp, cử nhân 32,61%)… Hiện nay một số đồng chí đang tiếp tục theo học đại học chuyên môn và cao cấp chính trị để đến năm 2015 đạt chuẩn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ được cấp ủy các cấp thực hiện đúng quy trình. Hằng năm, các đảng ủy xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá đưa những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn ra khỏi danh sách quy hoạch và bổ sung những cán bộ đủ tiêu chuẩn, có triển vọng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu; tạo sự chủ động, bước đầu khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và tổ chức đảng thường xuyên được các cấp ủy quan tâm, nhất là những nơi chưa có hoặc ít đảng viên, chưa có chi bộ. Tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có đảng viên hoặc tổ chức đảng đã được khắc phục đáng kể. Trong 2 năm 2010 và 2011, 46 đảng bộ địa phương ven biển đã kết nạp 579 đồng chí; là nữ 345 (chiếm 59,59%), là đoàn viên thanh niên 321 đồng chí (chiếm 55,44%). Số có trình độ học vấn THPT 520 đồng chí (chiếm 90%), số còn lại là THCS… Hầu hết các đảng bộ kết nạp đảng viên hằng năm bình quân từ 5 đồng chí trở lên, nhiều đảng bộ kết nạp trên 7 đồng chí…             

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng TCCSĐ ven biển còn một số hạn chế: Một số cấp ủy trong quá trình kiện toàn, đổi mới tổ chức và hoạt động chưa bám vào chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của cấp trên. Vẫn còn tình trạng một số cấp ủy bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo. Chậm đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở một số đảng bộ còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có đảng viên, chưa thành lập được chi bộ…                   

Để phát huy vai trò lãnh đạo của đảng bộ xã, phường ven biển trong thời gian tới, các cấp uỷ tỉnh Khánh Hoà tập trung:  
           

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đối với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề năm 2012 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
  
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ xã, phường, thị trấn; chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn, tổ dân phố. Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế làm việc của đảng ủy, quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy với chính quyền, các đoàn thể.           

Phát huy vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công việc; có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày; sâu sát cơ sở, liên hệ mật thiết với nhân dân…
              
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên giai đoạn 2011-2015, tập trung những thôn, tổ dân phố chưa có hoặc ít đảng viên, chưa có chi bộ để sớm khắc phục tình trạng chi bộ “ghép”, thôn, tổ dân phố chưa có đảng viên.              

Cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phát huy vai trò giám sát, phản biện của quần quần nhân dân.              

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất