Thành ủy Hà Nội tăng cường lãnh đạo công tác dân dận
Bác Hồ cùng nhân dân tát nước chống cạn
Từ kết quả...
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở có chuyển biến tích cực: Hệ thống dân vận của thành phố tiếp tục được củng cố, tăng cường; lực lượng cán bộ tham mưu về công tác dân vận của đảng bộ các cấp ngày càng lớn mạnh. Ban Dân vận Thành uỷ được kiện toàn, đảm bảo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ về công tác dân vận; 29/29 ban dân vận quận, huyện, thị đã bố trí cơ bản đủ cán bộ, 100% trưởng ban dân vận tham gia vào ban thường vụ quận, huyện, thị ủy. Các đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ đều phân công đồng chí phụ trách công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở của cấp uỷ. Cán bộ làm công tác dân vận được nâng cao về chất lượng, góp phần vào những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ như phong cách tiếp dân, cách giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả tích cực. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các tổ chức đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới theo hướng “tinh gọn, đa dạng, thiết thực, gần dân”; làm tốt chức năng vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đồng thời giám sát việc thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chất lượng công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai đạt kết quả tốt.
Tuy nhiên, công tác tham mưu về dân vận, kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các đơn vị trực thuộc thành phố của Ban chỉ đạo còn hạn chế, nhiều nội dung hoạt động còn hình thức, việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy còn sơ sài…

Đến yêu cầu lãnh đạo
Để làm tốt công tác dân vận trong giai đoạn tiếp theo, Thành ủy Hà Nội tiếp tục lãnh đạo tập trung thực hiện một số yêu cầu sau:
Thứ nhất, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy tập trung trí tuệ thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp. Trong đó, tổng hợp tình hìn
h những vấn đề bức xúc của các tầng lớp nhân dân ở địa phương, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, yêu cầu của của tôn giáo, công tác dân tộc trên địa bàn, của công tác dân vận các cấp để đề xuất, tham mưu với Thành ủy có biện pháp giải quyết kịp thời. Tham mưu xây dựng và ra các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy về công tác vận động quần chúng nhân dân. Có kế hoạch, hướng dẫn, triển khai cụ thể các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương. Đồng thời, tham mưu để cấp ủy lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác dân vận. Nâng cao chất lượng thẩm định các đề án có liên quan, tham gia ý kiến về các chương trình, đề án về kinh tế, xã hội của thành phố…
Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy đối với Ban Dân vận Thành uỷ trong việc hướng dẫn và phối hợp hoạt động của các đoàn thể nhân dân trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và ban dân vận cấp dưới trong công tác vận động quần chúng. Ban Thường vụ Thành ủy phân công lãnh đạo Ban chủ trì giao ban mỗi quý 4 lần với ban dân vận các quận, huyện, thị ủy; thực hiện tốt chế độ giao ban với Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân và giao ban về công tác tôn giáo.
Thứ ba, lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ xây dựng các chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố và triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy về công tác vận động quần chúng, về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập huấn nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, nhất là nghiệp vụ công tác cho các cơ quan nhà nước; phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan nhà nước làm tốt công tác dân vận

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất