6 tháng đầu năm 2011 toàn Đảng kết nạp hơn 88 nghìn đảng viên

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2011 được thực hiện nghiêm túc; số lượng đảng viên mới kết nạp là 88.029 đồng chí, tăng 19,83% so với cùng kỳ năm 2010 (*); số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) kết nạp được đảng viên mới là 24.31%, tăng 6,78% so với cùng kỳ năm trước; qua đó góp phần xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cơ cấu hợp lý

Số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức hoạt động sự nghiệp, viên chức kinh doanh, phụ nữ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, công nhân lao động, nông dân, học sinh, sinh viên đều tăng so với cùng kỳ năm 2010.

Trong số đảng viên kết nạp 6 tháng đầu năm 2011:  Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh: 59.776 đồng chí, chiếm 67,9% tổng số đảng viên được kết nạp 6 tháng đầu năm 2011, tăng 2,56% với cùng kỳ năm trước; là phụ nữ 35.658 đồng chí, chiếm 40,51% tổng số đảng viên mới kết nạp, tăng 3,87%; là người dân tộc thiểu số 10.938 đồng chí, chiếm 12,43%, tăng 0,55%; cán bộ, công chức, viên chức hoạt động sự nghiệp, kinh doanh 43.752 đồng chí, chiếm 48,57% tổng số đảng viên mới kết nạp (trong đó: cán bộ, công chức là 15.263 đồng chí, chiếm 17,34%; viên chức hoạt động sự nghiệp là 22.754 đồng chí, chiếm 25,85%; viên chức kinh doanh là 5.735 đồng chí, chiếm 6,51%);  là công nhân lao động 8.203 đồng chí (chiếm 9,32%, tăng 1,68%); đảng viên là nông dân: 14.625 đồng chí (chiếm 16,61%, tăng 0,78%); là học sinh, sinh viên: 3.046 đồng chí (chiếm 3,46%, tăng 0,46%); đảng viên là người có đạo 1.886 đồng chí (chiếm 2,14%, tăng 0,37%); là sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang 15.589 đồng chí, giảm 430 đồng chí so với cùng kỳ năm 2010 (chiếm 16,61% tổng số đảng viên mới kết nạp, giảm 3,60%); đảng viên là đối tượng kết nạp lại 105 đồng chí (chiếm 0,12%, tăng 0,02%).

Số đảng viên mới kết nạp ở độ tuổi từ 18 đến 40 là 81.889 đồng chí (chiếm 90,91% tổng số đảng viên mới được kết nạp), trong đó, đảng viên ở độ tuổi từ 18 đến 30 là 57.335 đồng chí (chiếm tỷ lệ cao nhất: 65,82% số đảng viên mới kết nạp). Tuổi bình quân của đảng viên mới kết nạp là 29,22 tuổi.

Chất lượng được nâng lên

Số đảng viên mới kết nạp có trình độ từ trung học phổ thông là 83.236 đồng chí (chiếm 94,56% tổng số đảng viên mới kết nạp, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2010); có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là 65.931 đồng chí (chiếm 74,90% tổng số đảng viên mới kết nạp, tăng 3,67% so với cùng kỳ). Trong đó, số có trình độ công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, trung học chuyên nghiệp, đại học đều tăng. Cụ thể, công nhân kỹ thuật là 5.570 đồng chí, tăng 13,51% so với cùng kỳ năm 2010; trung học chuyên nghiệp là 18.345 đồng chí, tăng 23,79%; đại học là 30.653 đồng chí, tăng 37,5 %.

Đảng viên mới kết nạp có trình độ cao đẳng, thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học đều giảm. Cụ thể: cao đẳng là 9.962 đồng chí, giảm 1,30% so với cùng kỳ năm 2010; thạc sỹ là 1.614 đồng chí, giảm 0,98%; tiến sỹ là 86 đồng chí, giảm 15,69%; tiến sỹ khoa học chỉ có 1 đồng chí, giảm 75%.

Phân bổ tương đối đồng đều, hợp lý theo vùng

Đa số các đảng bộ trực thuộc Trung ương đều có số lượng đảng viên mới kết nạp tăng so với cùng kỳ năm 2010 (62/67 đảng bộ). Trong đó: 9/67 đảng bộ có số đảng viên mới kết nạp tăng trên 50%: Tây Ninh 85,22%, Cà Mau 79,70%, An Giang 70,31%, Trà Vinh 69,11%, Bắc Kạn 67,38%, Tiền Giang 67,34%, Quảng Nam 65,15%, Cần Thơ 58,82%, Hà Tĩnh 52,82%. Có 5/67 đảng bộ có số lượng đảng viên mới kết nạp giảm so với cùng kỳ năm 2010. Cụ thể: Vĩnh Long giảm 26,30%, Tuyên Quang giảm 11,09%, Đảng uỷ Quân sự Trung ương giảm 8,39%, Yên Bái giảm 3,88%, Hà Nam giảm 2,86%.

Phân theo vùng:

+ 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Tổng số đảng viên mới kết là 14.060 đồng chí, tăng 2.518 đồng chí so với cùng kỳ năm 2010, trong đó có đảng bộ TP.Hồ Chí Minh có số đảng viên mới kết nạp tăng cao nhất là 982 đồng chí.

+ 11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Hồng, số đảng viên mới kết nạp là 15.038 đồng chí, tăng 26,14% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó có 3 đảng bộ có số đảng viên mới kết nạp tăng trên 30% là: Hải Dương (46,05%), Nam Định (45,90%) và Ninh Bình (35,71%).

+ 10 tỉnh vùng Đông Bắc bộ: Tổng số đảng viên mới kết nạp là 11.564 đồng chí, tăng 14,52% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó chỉ có 2 đảng bộ có số đảng viên mới kết nạp giảm là Tuyên Quang (11,09%), Yên Bái (3,88%).

+ 4 tỉnh Tây Bắc bộ: Tổng số đảng viên mới kết nạp là 4.534 đồng chí, tăng 17,71%, so với cùng kỳ năm 2010, cả 4 đảng bộ đều có số đảng viên mới kết nạp tăng.

+ 6 tỉnh Bắc Trung bộ: Tổng số đảng viên mới kết nạp là 10.410 đồng chí, tăng 30,86% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó cả 6 đảng bộ đều có số đảng viên mới kết nạp tăng.

+ 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ: Tổng số đảng viên mới kết nạp là 5.827 đồng chí, tăng 31,33% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó cả 6 đảng bộ đều có số đảng viên mới kết nạp tăng.

+ 5 tỉnh Tây Nguyên: Tổng số đảng viên mới kết nạp là 4.116 đồng chí, tăng 5,19% so với cùng kỳ năm 2010.

+ 8 tỉnh Miền Đông Nam bộ: Tổng số đảng viên mới kết nạp là 9.041 đồng chí, tăng 30,65% so với cùng kỳ năm 2010.

+ 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long: Tổng số đảng viên mới kết nạp là 15.806 đồng chí, tăng 30,18% so với cùng kỳ năm 2010; chỉ có đảng bộ Vĩnh Long giảm 26,30%.

+ 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương: Tổng số đảng viên mới kết nạp là 13.745 đồng chí, giảm 1,38% so với cùng kỳ năm 2010.

Sắp xếp các vùng có tỷ lệ đảng viên mới kết nạp tăng so với cùng kỳ năm 2010 theo thứ tự: Duyên hải Nam Trung bộ (31,33%), Bắc Trung bộ (30,86%), Đông Nam bộ (30,65%), Đồng bằng Sông Cửu Long (30,18%), Đồng bằng Sông Hồng (26,14%), Tây Bắc bộ (17,71%), Vùng Đông Bắc bộ (14,52%), Tây Nguyên (5,19%)
Đảng ủy trực thuộc Trung ương giảm 1,38%.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2011, công tác kết nạp đảng viên mới trong toàn Đảng có nhiều mặt tích cực, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên ngày càng được nâng lên. Số đảng viên mới kết nạp là phụ nữ, người dân tộc thiểu số tăng so với nhiều năm trước. Song vẫn còn hạn chế: chất lượng và số lượng đảng viên tăng lên nhưng chưa đều.

--------              

(*) Số liệu thống kê: Báo cáo đảng viên mới kết nạp của 64/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương (còn thiếu số liệu của Kon Tum, Ninh Thuận và CATƯ)

Phản hồi (1)

Bach Yen 11/09/2011

Bài viết rất bổ ích. Cám ơn tác giả và Tạp chí đã cũng cấp thông tin khá đầy đủ về công tác kết nạp ĐV 6 tháng đầu năm 2011. Chỉ tiếc là còn thiếu số liệu thống kê của KonTum, Ninh Thuận và CATW, vì vậy, khi nào cập nhật được, mong tác giả và Tòa soạn bổ sung vào bài viết này, hoặc ở một bài khác cho đầy đủ hơn.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất