Bồi dưỡng lập trường giai cấp công nhân cho đảng viên trẻ trong quân đội hiện nay

Những năm qua, đội ngũ đảng viên trẻ ở các đơn vị cơ sở đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, giữ vững lập trường chính trị, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân khác nhau, đã và đang nảy sinh trong đội ngũ đảng viên trẻ ở các đơn vị cơ sở có tư tưởng “đứng núi này, trông núi nọ”, tính toán, “so bì” với bạn bè cùng trang lứa ngoài quân đội, dẫn đến các biểu hiện: dao động lập trường tư tưởng, thiếu kiên định, không thực sự yên tâm công tác, ý thức trách nhiệm hạn chế, thậm chí có đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội… Điều đó đã tác động tiêu cực đến tình hình chung của đơn vị, cũng như lập trường tư tưởng của đội ngũ đảng viên trẻ.

Do đó, bồi dưỡng lập trường GCCN cho đội ngũ đảng viên trẻ trong quân đội hiện nay là vấn đề cấp thiết và cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ chủ trì ở cơ sở đối với việc bồi dưỡng giữ vững lập trường giai cấp công nhân cho đội ngũ đảng viên trẻ.

Có nhận thức đầy đủ, đúng đắn ngay từ cấp uỷ, cán bộ chủ trì cơ sở thì hoạt động bồi dưỡng lập trường GCCN của đội ngũ đảng viên trẻ mới mang lại hiệu quả. Thực tế những năm qua, cấp uỷ, cán bộ chủ trì  cơ sở đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên trẻ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách. Tuy nhiên, một số cấp uỷ, cán bộ chủ trì chưa thực sự chú trọng công tác này.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ chủ trì đối với bồi dưỡng lập trường GCCN cho đội ngũ đảng viên trẻ, trước hết đảng uỷ cấp trên, cơ quan chức năng cần phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các cấp uỷ và cán bộ chủ trì ở các phân đội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng bản lĩnh, lập trường GCCN cho đội ngũ đảng viên trẻ. Từng cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì phân đội phải nêu cao tính tích cực, tự giác, chủ động nắm vững lý luận, nắm chắc tình hình đội ngũ đảng viên trẻ ở đơn vị. Từ đó, đề xuất nội dung, hình thức, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với hoạt động này; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập, tự phê bình và phê bình; có quy chế lãnh đạo, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp uỷ viên trong quá trình giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên trẻ ở đơn vị. 

Hai là, phát huy vai trò trách nhiệm của từng đảng viên trẻ trong tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nhận thức lý luận, xây dựng niềm tin cộng sản vững chắc.

Lập trường GCCN của đảng viên trẻ được hình thành từ sự bồi dưỡng giáo dục của tổ chức và quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện của chính bản thân người đảng viên. Tự học tập, tự rèn luyện của đảng viên trẻ phải nhằm vào nâng cao trình độ nhận thức lý luận trên cơ sở đó hình thành thế giới quan cộng sản, phương pháp luận khoa học, từ đó có được niềm tin, lập trường GCCN vững chắc.

Mỗi đảng viên trẻ cần có ý thức, thái độ, trách nhiệm đúng đắn đối với việc tự học tập, rèn luyện; tích cực, chủ động, tự giác phấn đấu vươn lên. Mỗi đảng viên trẻ căn cứ vào nhiệm vụ, chức trách, điểm mạnh, yếu của mình để lập kế hoạch tự học tập, rèn luyện cho phù hợp, cụ thể, thiết thực và phải quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Chi uỷ, chi bộ căn cứ vào đó để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh và lấy đó là một trong những nội dung xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên tháng, quý, năm.

Ba là, tăng cường công tác quản lý  đảng viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng, dao động về lập trường GCCN trong đội ngũ đảng viên trẻ.

Để thực hiện tốt nội dung này, cấp uỷ, bí thư chi bộ phải quản lý toàn diện, đánh giá đúng mạnh, yếu của từng đảng viên trẻ, từ đó xác định biện pháp quản lý, uốn nắn, chấn chỉnh. kịp thời. Quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên trẻ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với các đợt sinh hoạt, học tập chính trị, quán triệt chỉ thị, nghị quyết…. Kết hợp tốt giữa quản lý của chi bộ, chi uỷ với quản lý của người chỉ huy, động viên khơi dậy ý thức tự giác của từng đảng viên tự quản lý, tự tu dưỡng rèn luyện. Đối với các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn thì cấp uỷ, cán bộ chủ trì cần chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương, thường xuyên trao đổi, tranh thủ sự giúp đỡ từ phía địa phương, đây là kênh quản lý quan trọng và rất hiệu quả.

Bốn là, xây dựng môi trường văn hoá quân sự trong sạch, lành mạnh để bồi dưỡng lập trường GCCN cho đội ngũ đảng viên trẻ ở các đơn vị cơ sở.

Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nắm chắc nội dung, tiêu chuẩn  đơn vị có môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, để thống nhất nhận thức, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong xây dựng môi trường văn hóa cần coi trọng xây dựng yếu tố chính trị tinh thần, nâng cao nhận thức cho đảng viên trẻ về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội và đơn vị, về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, giáo dục pháp luật, kỷ luật. Kết hợp chặt chẽ giáo dục với nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, khai thác, sử dụng thành thạo, có hiệu quả phương tiện, trang thiết bị. Từ đó xây dựng niềm tin, sự kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ trước mọi khó khăn, thử thách.

Trong quá trình lãnh đạo xây dựng môi trường văn hoá quân sự trong sạch, lành mạnh cần gắn với thực hiện tốt Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những hoạt động đó sẽ tạo cơ sở thuận lợi trong bồi dưỡng lập trường GCCN cho đội ngũ đảng viên trẻ ở các đơn vị cơ sở trong quân đội đạt hiệu quả tốt hơn.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất