Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong trường học
Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, trong niên học 2009-2010, cấp ủy đảng ở 73 trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn Thành phố đã kết nạp 977 đảng viên, nâng tổng số đảng viên ở các trường lên 7.232 đồng chí; 235/460 chi bộ khoa, phòng có kết nạp đảng viên đạt 51,1%). Niên học 2010-2011, các trường ĐH, CĐ, THCN kết nạp 926 đảng viên, nâng tổng số đảng viên ở các trường lên 7.584; có 220/495 chi bộ khoa, phòng có đảng viên mới kết nạp (đạt 44,44%). Nhiều trường đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Nông lâm, ĐH Sài Gòn, ĐH Kinh tế, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng…

Thực tế cho thấy công tác phát triển đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 09-CT/TU đạt kết quả khá rõ nét ở các trường ĐH có quá trình phát triển lâu dài, sinh viên đông và ổn định, nhưng so với nguồn thì còn thấp. Số chi bộ khoa, phòng kết nạp đảng viên chưa đạt yêu cầu Chỉ thị đề ra.

Nguyên nhân là do một số cấp ủy đảng chưa làm tốt việc quán triệt mục đích, yêu cầu, phương châm, phương hướng phát triển đảng viên. Ở hệ CĐ, THCN vì thời gian đào tạo tại trường ngắn nên công tác phát triển đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, chưa kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, việc thẩm tra xác minh, kết luận về lịch sử chính trị của sinh viên mất nhiều thời gian, khi chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ thì sinh viên đã ra trường. Phát triển đảng viên chưa gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên ở các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cần thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ, THCN phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chi bộ trực thuộc thực hiện công tác phát triển đảng viên, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Chi bộ có kế hoạch quán triệt mục đích, yêu cầu, phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình thẩm tra lý lịch, thủ tục kết nạp; phân công đảng viên thực hiện công tác phát triển đảng viên, xem đây là trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Hai là, thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng trong đoàn viên, sinh viên, học sinh thông qua các hoạt động về nguồn, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử cách mạng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giác ngộ lý tưởng cách mạng, làm cho đoàn viên, sinh viên, học sinh hiểu rõ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng để tự giác vào Đảng.

Ba là, thường xuyên phát động các phong trào học tập, rèn luyện trong đoàn viên, sinh viên, học sinh như hoạt động tình nguyện, chiến dịch mùa hè xanh… để rèn luyện thử thách qua thực tiễn. Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của nhà trường định kỳ lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho cấp ủy, chi bộ. Tổ chức gặp gỡ giữa đoàn viên, hội viên ưu tú với cấp ủy đảng để đối thoại những vấn đề về rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.

Bốn là, củng cố, kiện toàn cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn ở các đảng ủy cơ sở và
cấp trên cơ sở ở các trường ĐH, CĐ, THCN theo Thông báo 79-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 24-1-2011. Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng cho cấp ủy chi bộ ở các khoa, phòng để làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất