Phát triển đảng viên ở Đảng bộ TP.Hà Nội
Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Đại học Y Hà Nội

Ngay sau khi có Chỉ thị của Thành ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc Thành uỷ đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị nhằm tạo thống nhất  về nhận thức, hành động trong việc tổ chức thực hiện chủ trương này. Đồng thời gắn việc triển khai Chỉ thị với thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động số 31-Ctr/TU ngày 7-4-2008 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên", thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, nhiều tổ chức đảng đã tiến hành đánh giá kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên của đảng bộ, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú phấn đấu vào Đảng. Một số cấp ủy đã xây dựng chuyên đề, đề án về công tác phát triển đảng viên. Sau một thời gian thực hiện, đã đạt một số kết quả:

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú và sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội… Nhiều diễn đàn của thanh niên, như tọa  đàm “Công tác phát triển đảng viên trẻ” (quận Tây Hồ); diễn đàn “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng” (quận Long Biên, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và huyện Thanh Trì…) được tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Nhiều công đoàn cơ sở đã nghiên cứu đổi mới hình thức hoạt động, phát động các phong trào thi đua để tập hợp, truyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Các cấp ủy quan tâm đến đối tượng tạo nguồn là thanh niên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng về nơi cư trú sinh sống, làm việc; công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân; cán bộ cơ sở và quần chúng ưu tú ở khu dân cư, thôn, xóm; quần chúng tích cực là dân tộc thiểu số... Cấp ủy ở đơn vị hành chính sự nghiệp quan tâm đến đội ngũ giảng viên, bác sỹ, trí thức có trình độ chuyên môn, trình độ khoa học kỹ thuật cao. Các cơ sở giáo dục, trường học chú ý đội ngũ giáo viên có thành tích trong công tác giảng dạy; học sinh, sinh viên năng động, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của trường, có kết quả học tập đạt từ khá trở lên. Các loại hình doanh nghiệp có tổ chức đảng chú ý đến những quần chúng giữ các chức danh trong bộ máy quản lý doanh nghiệp, trẻ, có năng lực công tác; đội ngũ công nhân có tay nghề giỏi và đối tượng là nữ... Trên cơ sở đó, ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy và đảng uỷ cấp trên cơ sở đã chỉ đạo ban tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú học tập. Qua các lớp học, giúp quần chúng tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức về quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ tháng 3-2009 đến 19-5-2011, Đảng bộ TP.Hà Nội tổ chức 497 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 58.999 quần chúng ưu tú được xét là cảm tình đảng. Hơn hai năm qua, kết nạp được 26.295 đảng viên, đạt 102,9% so với kế hoạch. Trong đó nữ là 11.457 đồng chí, chiếm 43,57% so với tổng số đảng viên được kết nạp; dân tộc thiểu số có 248, chiếm 1,08 %; đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có 14.625, chiếm 55,62 %; trong các tôn giáo có 97, chiếm 0,37 %; công nhân lao động trong các thành phần kinh tế có 3.653, chiếm 13,89%; nông dân có 3.358, chiếm 12,77%; sinh viên, học sinh có 2.168, chiếm 8,24%. Tuổi bình quân của đảng viên mới kết nạp là 30-39 tuổi; trong đó từ 18 đến 30 tuổi có 14.333, chiếm 54,51% so với tổng số đảng viên được kết nạp; từ 31 đến 40 tuổi có 9.267, chiếm 35,24%; từ 41 đến 50 tuổi có 2.343, chiếm 8,91%; từ 51 tuổi trở lên có 352, chiếm 1,34 %

Tuy nhiên, sau hơn hai năm thực hiện Chỉ thị, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Hà Nội vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: một số tổ chức đảng chưa nhận thức đúng ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc phát triển đảng viên. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên có nơi chưa bảo đảm yêu cầu, nhiều tổ chức đảng có nguồn nhưng không kết nạp được đảng viên. Công tác phát triển đảng ở chi bộ khu dân cư, thôn, xóm, doanh nghiệp tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn khó khăn...

Thời gian tới ở Đảng bộ Hà Nội tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

1. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong công tác kết nạp đảng viên. Các cấp ủy đảng chủ động xây dựng kế hoạch, quyết tâm đề ra các giải pháp để làm tốt công tác kết nạp đảng viên. Phấn đấu mỗi năm toàn Đảng bộ Hà Nội kết nạp trên 10.000 đảng viên.

2. Nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là công đoàn  và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đổi mới hình thức, nội dung truyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Củng cố các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ; tích cực xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để làm tốt công tác phát triển đảng viên.

3. Thực hiện nền nếp, bảo đảm chất lượng công tác phát triển đảng viên theo yêu cầu của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm Chỉ thị số 10-CT/TU của Thành ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên và phương hướng kết nạp đảng viên mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ Thành phố đã xác định, các cấp ủy đảng tiến hành hoàn thiện các văn bản chỉ đạo; điều chỉnh kế hoạch tạo nguồn, kế hoạch kết nạp đảng viên sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn của đảng bộ, chi bộ. Thực hiện đúng các yêu cầu của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục, quy trình xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức.

4. Gắn công tác phát triển đảng viên với việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, quan tâm phát triển đảng viên ở những nơi thời gian qua làm chưa tốt công tác này; chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng ở những nơi chưa có chi bộ, chưa có đảng viên. Tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố, Chương trình của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011-2015” vào cuộc sống. Gắn việc đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên với các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất