Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (9-2011) luôn dành thời gian cho công tác phát triển đảng viên.

Từ khi thành lập (năm 2007) đến tháng 6-2011, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã kết nạp được 13.616 đảng viên (kết nạp lại là 21 đồng chí, chiếm 0,2%). Trong đó, Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh 7.544 đồng chí, chiếm 55,4 %; nữ 5.435 đồng chí, chiếm 39,9 %; người dân tộc thiểu số 131 đồng chí, chiếm 1%. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ 756 đồng chí, chiếm 5,5 %; trung học chuyên nghiệp 614 đồng chí, chiếm 4,5%; cao đẳng 659 đồng chí, chiếm 4,8%; đại học 9.877 đồng chí, chiếm 72,5%; thạc sỹ 1.536 đồng chí, chiếm 11,3%; tiến sỹ 174 đồng chí, chiếm 1,4%. Tuổi đời bình quân của đảng viên kết nạp là 31 tuổi.

Số lượng đảng viên kết nạp năm sau cao hơn năm trước, chất lượng đảng viên được coi trọng hơn. Sau khi kết nạp, các đảng viên đều thể hiện được bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Đa số phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Công tác phát triển đảng viên 4 năm qua là một trong những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức đảng chưa quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, thiếu kế hoạch cụ thể, chưa chú trọng đến công tác tạo nguồn, có nơi chạy theo số lượng, một số ít đảng viên mới kết nạp chưa phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu…

Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, thống nhất triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất