Công tác phát triển đảng viên ở Đảng ủy Khối doanh nghiệp Vĩnh Long
Đồng chí Trương Tấn Sang về thăm doanh nghiệp ở Vĩnh Long

Phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, là biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, từ khi được thành lập (14-04-2009), Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long có 44 tổ chức cơ sở đảng, với 1.250 đảng viên, trong đó có 399 nữ, 390 đoàn viên thanh niên, 185 đảng viên dự bị. Năm 2009-2010, công tác phát triển đảng viên của Đảng ủy Khối đều đạt và vượt kế hoạch so với chỉ tiêu của Tỉnh ủy Vĩnh Long giao. Năm 2011, Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Long và đến ngày 15-7-2011 đã kết nạp được 64 đảng viên.

Thời gian tới, Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đề ra một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, chú ý phát triển đảng viên là những người ưu tú trong lực lượng công nhân, trí thức, lao động thuộc các thành phần kinh tế, đoàn viên, hội viên ở các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên với công tác phát triển đảng viên.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác vận động, thuyết phục, giác ngộ, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu những quần chúng ưu tú có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ba là, cấp ủy các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; khách quan, trung thực trong việc thẩm tra, xác minh lý lịch, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, tránh để các hồ sơ tồn đọng làm ảnh hưởng đến tư tưởng quần chúng và ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên.

Bốn là, các cơ quan chức năng phối hợp tiến hành rà soát và nắm số lượng đảng viên hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... ở các khu, tuyến công nghiệp trong tỉnh, nhằm thành lập tổ chức đảng khi đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất